Процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання

Реферат Процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання

Категория: Педагогика

Введення

Духовне відродження народу неможливо уявити без животворного впливу рідної літератури на формування основ національної свідомості, адже література - один із активних чинників суспільного виховання.

Вивчення особливостей впливу мистецтва слова на формування особистості має давні традиції: ці проблеми частково розглядалися ще в працях Платона, Аристотеля, Плутарха. Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури свідчить, що предметами досліджень учених були: роль художніх творів у розвитку особистості (Г. Бахтін, Ф. Бугайко, Г. Нечкіна, Г. Рибникова, В. Сухомлинський); психофізіологічні особливості сприйняття художніх явищ (Л. Виготський, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, Н. Молдавська, О. Никифорова); виховання культури читання (С. Поварнин, О. Прімаковскій, Г. Рубакін, Н. Чепелєва). Проблеми становлення методики класного і позакласного читання знайшли відображення у працях К. Ушинського, В. Водотележной, В. Стоюніна, В. Острогорського, В. Шереметьєвського, Г. Бунакова, Г. Корфа, Т. Лубенця та ін

Вагомим внеском в обгрунтування змісту і методів позакласного читання в школі стали дослідження вітчизняних учених О. Мазуркевича, Н. Волошиної, Є. Пасічника, В. Неділька, Б.Степанішінаі ін Однак проблеми висвітлені лише частково .. Окремі важливі аспекти цієї проблеми відображені в наукових працях вітчизняних вчених О. Савченко, Н. Скрипченко, М. Наумчук та ін У роботах цих авторів визначаються першооснови літературної освіти в початковому ланці школи, обгрунтовуються основні вимоги до позакласного читання, розглядаються шляхи вдосконалення уроків класного і позакласного читання в їх взаємозв'язку. Певний науковий інтерес представляють праці вчених Н. Світловська, О. Джежелей, в яких розглядаються особливості виховання читачів школярів.

У той же час аналіз літератури свідчить, що такий важливий аспект методики позакласного читання, як розвиток читацької самостійності першокласників, не знайшов належного відображення в наукових працях. Оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книгою на першому, найважливішому підготовчому етапі є однією з передумов інтелектуального й духовного розвитку особистості. Проблема розвитку читацької самостійності шести, семирічних учнів початкових класів стає особливо актуальною в наш час.

В системі формування читацьких навичок чільне місце відводиться урокам позакласного читання. Однак, на думку О.Джежелей [8], аналіз навчально-виховного процесу свідчить, що рівень проведення цих уроків не завжди відповідає сучасним вимогам. Часто основна увага приділяється рішенням завдань, характерних для уроків класного читання: велика частина часу відводиться формуванню таких якостей читання, як швидкість, правильність, виразність. На уроках нерідко домінує вербалізм, зайва логізація під час вивчення творів. Застосування прийомів роботи з книгою, орієнтування в книжковому колі здійснюється безсистемно, поверхово. Аналіз навчальних програм по позакласному читання свідчать про відсутність у них з 1990 року списку рекомендованої літератури для учнів початкових класів, у тому числі і для першокласників, що значно ускладнює роботу вчителів та бібліотекарів. Залишаються невирішеними питання оновлення змісту та вдосконалення структури уроків позакласного читання як основної форми керівництва самостійним дитячим читанням. Внаслідок цього основне завдання уроків позакласного читання - виховання активних читачів шляхом розвитку читацької самостійності - реалізується не повною мірою, особливо на першому підготовчому етапі. Відзначені недоліки вимагають глибокого аналізу рівня сформованості читацьких навичок молодших школярів в сучасних умовах і, на цій основі, визначення шляхів удосконалення виховання читачів школярів відповідно до сучасних вимог.

Слідом за О.Джежелей [9] зіставимо вимоги до формування читацької самостійності, з одного боку, та існуючою практикою проведення уроків позакласного читання - з іншого що, дозволяє виявити наступні протиріччя:

між вимогами до інтелектуальному і духовному розвитку особистості і недостатнім рівнем сформованості читацької самостійності молодших школярів;

між необхідністю підвищення ефективності виховання читачів і рівнем готовності вчителів до організації та проведення уроків позакласного читання в першому класі;

між потребою теоретичного обгрунтування особливостей розвитку читацької самостійності учнів перших класів і відсутністю достатньої кількості навчально-методичної літератури з даної теми.

Наявність цих протиріч підтвердило актуальність проблеми і зумовило вибір теми дослідження: В«Формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання В».

Об'єкт дослідження : процес формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

Предмет дослідження : методи формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

Мета дослідження : виявити та апробувати методи формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

Гіпотеза дослідження : процес формування читацької самостійності першокласників, буде ефективним, якщо на уроці позакласного читання будуть використані наступні методи навчання: бесіда, читання (самостійне) вголос, обмін думкою про прочитане, читання-розглядання, вміння працювати з книгою.

Завдання дослідження

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури визначити поняття В«читацька самостійністьВ» і виділити методи формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

2. Визначити критерії, рівневі показники і початковий рівень сформованості читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

3. Апробувати методи та визначити динаміку формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

4. Скласти методичні рекомендації щодо формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми на основі вивчення та систематизації наукової і методичної літератури дозволив визначити етапи роботи та виділити методичні умови формування читацької самостійності; констатуючий (експертна оцінка, спостереження, бесіда, опитування, аналіз продуктів діяльності) і формуючий (реалізація методичних умов формування читацької самостійності) експерименти забезпечили можливість вивчення стану проблеми на практиці; математична обробка даних забезпечила достовірність отриманих результатів.

Етапи дослідження. Перший етап (2007 - 2008) включав вивчення літератури, аналіз і обробку теоретичного матеріалу, визначення теоретичних основ дослідження; виділення методів формування читацької самостійності першокласників на уроках позакласного читання.

Другий етап (2008 - 2009) включав проведення констатуючого експерименту.

Третій етап (2009 - 2011) включав проведення формуючого та контрольного експерименту.


Глава 1. Теоретичні основи процесу формування читацької самостійності учнів першого класу

1.1 Особливості формування читацької самостійності на уроках позакласного читання

Проблеми виховання школярів як читачів, вироблення у них самостійних читацьких навичок з'явилися давно. Вивчення літератури з темі дослідження дозволило зробити висновок, що до ХІХ ст. методика читання (Класного і позакласного) як галузь педагогічної науки сформована ще не була. Однак, як зазначає Г.Підлужная [30], вже в ХІ ст. склалися передумови зародження методики читання: в пам'ятках Київської Русі знаходимо свідоцтво про значний інтерес наших попередників до вивчення літератури. Київський князь Володимир Святославович під час свого правління (978-1015 ...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок