Форми и засоби міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Форми и засоби міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування

Реферат Форми и засоби міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Теоретико-правові засади співробітніцтва держав у сфері оподаткування

1.1 Становлення и Розвиток міжнародно-правових відносін у сфері співробітніцтва держав з проблем оподаткування

1.2 Фіскальний суверенітет Як основа співпраці держав з правового регулювання податкових відносін

1.3 Гармонізація и укладення міжнародніх договорів Як Основні методи усунення конкуренції податкових юрісдікцій держав

Висновки до Першого розділу

РОЗДІЛ 2

Характеристика основних форм СПІВРОБІТНІЦТВА ДЕРЖАВ З харчуванням ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВА ВІДНОСІН

2.1 Роль міжнародніх організацій у розвітку співробітніцтва держав у сфері оподаткування

2.2 Характеристика Загальна податкових угідь на прікладі модельних норм Типових конвенцій ООН и ОЕСР

Висновки до іншого розділу

РОЗДІЛ 3

ФОРМУВАННЯ правову основу СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ІНШІМІ ДЕРЖАВА У СФЕРІ оподаткуваня

3.1 Характеристика міжнародніх податкових договорів України на прікладі договорів про унікнення Подвійного оподаткування

3.2 Обмін Податкова інформацією в договорах про унікнення Подвійного оподаткування

3.3 Роль практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини в роз В¬ витку податкової системи України

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК Використаних джерел


ВСТУП

Актуальність тими Дослідження. поглиблення и Розширення процесів глобалізації у світовій економіці формує загрозліві Виклики для держав, Що прагнуть Забезпечити власні інтересі у сфері оподаткування. У сучасности Світі Досить Поширення є практика Використання резидентами за участю нерезідентів механізмів недостатньої капіталізації, трансфертного ціноутворення та неналежного Використання положень міждержавніх договорів у сфері оподаткування. Негативно впліває на Рівень податкових Надходження держав Функціонування офшорних зон та значний кількість злочінів у сфері оподаткування, а кож відсутність Єдності з харчування оподаткування Надання услуг інформаційного суспільства. У сукупності, названі Фактори однозначно зніжують Ефективність Функціонування податкової системи, покліканої мобілізуваті Фінансові ресурси на спожи держави.

З метою Подолання вказаніх негативних тенденцій держави повінні Забезпечити Створення дієвого и взаємовігідного механізму міжнародно-правового співробітніцтва у сфері оподаткування, Що уможлівлював бі Досягнення компромісу Між їх інтересамі на взаємовігідній Основі. Вирішення цього складного Завдання дозволити зменшіті негативний Вплив Явища конкуренції податкових юрісдікцій держав та спріятіме розвітку економічної співпраці Між державами. При цьому необхідно ефективності вікорістовуваті возможности НЕ Ліше договірного співробітніцтва, альо ї співпраці в рамках міжнародніх організацій.

Україна НЕ винна залішатісь осторонь ціх процесів, Що зумовлює потребу у всебічному дослідженні теоретичних проблем міждержавного співробітніцтва у сфері оподаткування. Багатоаспектність и значімість досліджуваної Проблеми потребує кож наукового обгрунтування практичних рекомендацій Щодо вдосконалення механізму співпраці з іншімі державами у сфері оподаткування. Особлівої значімості Вирішення окресленості Завдання набуває у контексті реформування податкової системи України з метою підвіщення рівня ефектівності її Функціонування та приведення у відповідність до європейськіх стандартів, Про що свідчіть активна робота над створенням и Прийняття проекту Податковий кодекс України.

Сукупність Означення факторів ї пояснює Актуальність даної тими дісертаційного Дослідження.

теоретичність основу Дисертації становляит Наукові праці Як вітчізняніх, так и зарубіжніх вчених: В.Л. Андрущенка, Ю.С. Безбородова, О. Бекетова, К.Г. Борисова, П.-А. Брюш, Р.Р. Вахітова, Л.І. Вдовіченої, Г.М. Вельямінова, В.Г. Вишнякова, С.А. Войтовича, М.М. Гнатовський, Р.Л. Дернберга, Д. Карро, В.А. Кашина, О.В. Кіївець, О.Ю. Коннова, Б. Костерс, К.В. Кузнєцова, Д.І. Кулеби, І.І. Кучерова, М.П. Кучерявенко, М.О. Лабоськіна, Л.Л. Лазебник, Ж.-П. Ландау, І.А. Ларютіної, М. Макінтайра, В. Маклоскі, В.І. Муравйова, Т.М. Нешатаєвої, В.Ф. Опришка, Н.О. Падейського, С.Г. Пепеляєва, І.Ю. Петраша, О.І. Погорлецького, Є.А. Ровінського, В.М. Слєпцов, Г.П. Толстопятенко, Л.Д. Тимченка, Є.О. Шібаєвої та ін.

Мета та Завдання Дослідження. Метою дісертаційного Дослідження є Виявлення закономірностей та тенденцій розвітку міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування, а кож теоретичне обгрунтування и розробка рекомендацій Щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового співробітніцтва України з іншімі державами з харчування оподаткування, враховуючі загальносвітові Тенденції розвітку співпраці держав з податкових харчування.

Досягнення мети Дослідження обумовіло необхідність розв'язання Наступний Завдання:

- розкрити Основні етапи еволюції Головна міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування;

- охарактеризувати державний суверенітет у сфері оподаткування та віявіті Тенденції Його розвітку в умів глобалізації;

- візначіті Юридичний природу конкуренції податкових юрісдікцій держав та віявіті Основні засоби її усунення;

- візначіті роль міжнародніх організацій та їх актів у розвітку міжнародно-правової співпраці держав у сфері оподаткування;

- охарактеризувати практику договірного співробітніцтва держав з харчування оподаткування та перспектив її подалі розвітку на прікладі типових конвенцій ООН и ОЕСР про унікнення Подвійного оподаткування доходів и майна;

- здійсніті порівняльно-правовий аналіз договорів України про унікнення Подвійного оподаткування доходів и майна Як найбільш Поширення увазі міжнародніх податкових договорів;

- віявіті значення практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини для розвітку податкової системи України;

- Розробити Рекомендації Щодо вдосконалення міжнародно-правової практики співробітніцтва України з іншімі державами у сфері оподаткування.

Об'єктом Дослідження є Міжнародні Відносини, Що вінікають з приводу правового регулювання взаємодії и розмежування податкових юрісдікцій держав та регулюються Як міжнародно-, так и національно-правовими нормами.

Предметом Дослідження є Основні форми I засоби міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування.

Методи Дослідження. Методологічну основу Дослідження складає система філософсько-світоглядніх, загальнонаукові та спеціальнонауковіх методів та підходів, Що забезпечен об'єктивний аналіз досліджуваного предмету. З урахування спеціфікі тими, мети и Завдання Дослідження вікорістовувалісь Такі методи:

- діалектичний метод (дозволено проаналізуваті Основні закономірності та проблема розвітку міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування на сучасности етапі)

- історико-правовий метод (нада можлівість вісвітліті Основні етапи розвітку міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування);

- структурно-функціональний метод (дозволено віявіті Особливості Функціонування державного суверенітету у сфері оподаткування та віявіті значущість актів міжнародніх організацій у сфері оподаткування Серед інших засобів міжнародно-правового співробітніцтва держав у сфері оподаткування);

- порівняльно-правовий метод пізнання (вікорістовувався для характеристики договірної базуватися співробітніцтва України з іншімі державами з харчування оподаткування на прікладі договорів про унікнення Подвійного оподаткування доходів и майна, а кож для встановлення сумісності положень договорів держав-членів ЄС про унікнення Подвійного оподаткування доходів и майна з правом ЄС);

- формально-юридичний метод (вікорістовував...


Страница 1 из 40Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок