Формування інформаційної компетентності школярів в процесі практики роботи на комп'ютері » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » Формування інформаційної компетентності школярів в процесі практики роботи на комп'ютері

Реферат Формування інформаційної компетентності школярів в процесі практики роботи на комп'ютері

Царьова Олена Юріївна, вчитель інформатики та ІКТ, перша кваліфікаційна категорія, МОУ СЗШ № 31 м. Волгоград

Сучасний період суспільного розвитку характеризується новими вимогами до загальноосвітній школі, що припускають орієнтацію освіти як на засвоєння навчаються певної суми знань, так і на розвиток його особистості, його пізнавальних і творчих здібностей. Згідно Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 року В«загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів В».

Одним з основних механізмів, що забезпечують модернізацію російського освіти, є інформатизація освіти, яку можна розглядати як цілеспрямовано організований процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією і практикою створення та оптимального використання науково-педагогічних, навчально-методичних розробок, орієнтованих на реалізацію можливостей інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що застосовуються в комфортних і здоров'язберігаючих умовах.

В цьому зв'язку необхідно формування в учнів основ грамотної роботи з інформацією, навичок по використанню засобів ІКТ в процесі вирішення пізнавальних завдань і виконання творчих завдань в пізнавальної та навчальної діяльності, орієнтованих на збір, пошук, оцінку, відбір, організацію, зберігання, передачу і тиражування інформації, подання отриманого результату, іншими словами формування інформаційно-технологічної культури.

Разом з тим, в численних курсах інформатики недостатньо розроблені науково-методичні підходи до організації практичних занять з освоєння умінь обробки числової, текстової, графічної та аудіоінформації, їх розвитку і вдосконаленню в процесі виконання навчальних завдань; не приділено належну увагу придбанню учнями навичок самостійного вирішення пізнавальних завдань і виконання творчих завдань, орієнтованих на здійснення інформаційно-навчальної діяльності.

В своєї діяльності я використовую методичні підходи до організації інформаційно-навчальної діяльності школярів, які засновані на реалізації принципів поетапності та практичної спрямованості в процесі виконання навчальних завданні.

Це забезпечить:

сформованість умінь і навичок з використання засобів ІКТ в процесі обробки числової, текстової, графічної та аудіоінформації;

розвиток умінні самостійного розв'язання пізнавальних завдань і виконання творчих завданні, що вимагають застосування засобів ІКТ.

Тому, основною організаційною формою навчального процесу, що забезпечує становлення інформаційно-технологічної культури учнів, є комбінований урок інформатики, що включає такі етапи:

організаційний момент;

активізацію мислення і актуалізацію раніше вивченого;

пояснення нового матеріалу або фронтальна робота з вирішення нових завдань, складання алгоритмів і т.д., супроводжувана комп'ютерною презентацією;

робота за комп'ютером;

підведення підсумків уроку.

Формування інформаційно-технологічної культури вимагає застосування в навчальному процесі загальних і специфічних методів, пов'язаних із застосуванням засобів ІКТ:

словесних методів навчання (розповідь, пояснення, лекція, бесіда, робота з підручником і книгою);

наочних методів (спостереження, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, презентацій);

практичних методів (усні та письмові вправи, практичні комп'ютерні роботи);

проблемного навчання; методу проектів; рольового методу та ін

При цьому використовуються колективна, фронтальна, групова, парна та індивідуальна (В тому числі диференційована по труднощі і по видах засобів ІКТ) форми роботи учнів.

При організації фронтальної роботи з освоєння нових технологічних прийомів я використовую мультимедійні комп'ютерні презентації, що володіють наочністю і виразністю, що підсилюють навчальний ефект за рахунок одночасного використання декількох каналів сприйняття інформації.

Основний упор у формуванні у школярів умінь і навичок інформаційно-навчальної діяльності роблю на практичні методи: фронтальні лабораторні роботи і індивідуальні практичні роботи.

Важлива роль у формуванні навичок індивідуальної та колективної роботи з використанням засобів ІКТ належить методу проектів.

При організації проектної діяльності особливу увагу приділяю практичної значущості одержуваного школярем результату. При оцінці знань, умінь і навичок школяра в галузі використання засобів ІКТ відбувається зміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє по даній темі і даного предмета; перенесення акценту з оцінки на самооцінку.

Формування інформаційно-технологічної культури школярів здійснюється в рамках комп'ютерного практикуму, що представляє собою особливу форму організації навчальної діяльності, метою якої є:

освоєння умінь в галузі використання засобів ІКТ, їх розвиток і вдосконалення в процесі виконання навчальних завдань;

придбання навичок самостійного вирішення пізнавальних завдань, що припускають активне використання наявних користувальницьких та інструментальних умінь і навичок;

виконання творчих завдань, що вимагають застосування засобів ІКТ для реєстрації, збору, пошуку, оцінки, відбору, організації, зберігання, передачі і тиражування інформації, а також представлення отриманого результату.

Комп'ютерний практикум будується на навчальних завданнях і пізнавальних завданнях, відібраних у Відповідно до принципів міжпредметних, багатофункціональності та різнорівневі.

Відбір змісту міжпредметного характеру сприяє узагальненню, синтезу знань, комплексного розкриттю навчальних проблем, забезпечує перенесення знань і вмінь учнів з різних предметів та їх узагальнення.

Принцип Міжпредметні означає, що для практичних робіт на комп'ютері відбувається підбір пізнавальних завдань і творчих завданні з різних предметних областей, виконання яких передбачає використання знань, умінь і навичок, набутих при вивченні інформатики та ІКТ.

Суть принципу багатофункціональності полягає в тому, що переважна більшість завдань несе кілька функцій, спрямованих на формування інформаційно-технологічної культури: предметну (технологічну), загальнонавчальних і розвиваючу. Учні повинні знати, як виконується та чи інша операція і з якою метою, для чого можна нею скористатися при вирішенні конкретної пізнавальної задачі. Розвиваюча функція комп'ютерного практикуму полягає також і в тому, що при виконанні спеціальним чином підібраних завдань учні не тільки опановують конкретні інструментальні навички, але й отримують уявлення про способи освоєння нових інструментальних засобів.

Принцип різнорівневих передбачає підбір завдань репродуктивного, продуктивного і творчого характеру, що дозволяють максимально точно врахувати наявний рівень підготовки школярів в області використання засобів ІКТ.

При організації комп'ютерного практикуму та відборі навчальних завдань для практичних робіт з використанням засобів ІКТ я враховую вимоги доступності, самостійності, індивідуальної спрямованості та концентричності.

Вимога доступності припускає, що досліджувані технологічні прийоми і виконувані завдання, формулювання приписів і ступінь їх деталізації відповідають віковим особливостям учнів.

Вимога самостійності розглядається як вміння розширювати свої знання, вміння та навички в області використання засобів ІКТ за власною ініціативою і передбачає формування у школярів навичок виконання практичних робіт по опису самостійно, без сторонньої допомоги вчителя або товаришів. Використання довідкового матеріалу значно збільшує частку самостійності в роботі учнів, привчає звертатися не тільки до вчителя, але і до інших джерел знань. Виділено такі різновиди довідкового матеріалу, як докладна і коротка інструкція.

Інд...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок