Поняття і класифікація методів судово-експертних досліджень » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Поняття і класифікація методів судово-експертних досліджень

Реферат Поняття і класифікація методів судово-експертних досліджень

Зміст

Введення

1. Загальне поняття і сутність судової експертизи

2. Поняття та сутність методів судово-експертної діяльності

3. Класифікація методів судово-експертної діяльності

4. Методи, які використовуються при виробництві судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів, сильнодіючих і отруйних речовин

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення

Розвиток науки і техніки, впровадження її в практику експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ, безсумнівно, дає свої позитивні результати у розкритті та розслідуванні злочинів. Неухильно зростає значення використання в кримінальному процесі речових доказів, висновків експертів як найважливіших об'єктивних джерел створення надійної доказової бази. Необхідність кваліфікованого, ефективного та своєчасного використання криміналістичних засобів і методів сьогодні - невід'ємна частина в розслідуванні вбивств, згвалтувань, грабежів, розбоїв, крадіжок, злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та інших злочинів.

Говорячи про проблеми методичного характеру, слід, перш за все, відзначити факт включення в сферу судової експертизи нових об'єктів, виникнення нових завдань, які ставить перед експертами слідча практика, потребують розроблення на основі вже наявного емпіричного матеріалу відповідних експертних методів дослідженні. І це чи не головна проблема в практичній діяльності експертів. Саме розробка нових методів дослідження, їх апробація, впровадження та сертифікація є основною проблемою, над якою в даний час посилено працюють не лише співробітники ЕКЦ МВС Росії, але і ЕКП.

У даній роботі розглянуті як загальне поняття самої судової експертизи, так і поняття методів судово-експертних досліджень, розглянута коротка характеристика методів, застосовуваних при виробництві судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів, сильнодіючих і отруйних речовин.

Мета роботи полягає у розгляді понять і класифікації методів за принципом спільності та субординації, що стосується конкретно судово-експертної практики. Для досягнення цієї мети вирішувалися наступні завдання:

- досліджено загальне поняття та сутність судової експертизи;

- розглянуті поняття та сутність методів судово-експертної діяльності;

- вивчена класифікація методів судово-експертної діяльності;

- проаналізовані методи, використовувані при виробництві судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, лікарських засобів, сильнодіючих і отруйних речовин.


1. Загальне поняття і сутність судової експертизи

Судова експертиза - процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які поставлені перед експертом судом, суддею, органом дізнання, особою, провадить дізнання, слідчим, з метою встановлення обставин, підлягають доказуванню по конкретній справі. [1].

Сутністю судової експертизи є представлення на основі аналізу представляються матеріальних об'єктів і різних документів фактичних даних, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи [2].

Дослідження і аналіз речових доказів здійснюється експертом, обізнаним особою на основі спеціальних знань у різних галузях науки, техніки або ремесла.

Призначення судових експертиз регламентується федеральними законами РФ, такими як Конституція РФ [3], кримінально-процесуальний кодекс РФ, цивільно-процесуальний кодекс РФ, арбітражно-процесуальний кодекс РФ, кодекс про адміністративні правопорушення РФ, ФЗ В«Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації В»і ін

Судова експертиза має свою теорію і методологію. Причому постійно формуються нові приватні теорії, створюються нові роди (види) експертиз. Для дослідження об'єктів розробляються методики, що містять системи науково обгрунтованих методів, прийомів і технічних засобів.

2. Поняття і сутність методів судово-експертної діяльності

Існує кілька формулювань розуміння методу судової експертизи. Деякі вчені розглядають його як спосіб пізнання дійсності, вивчення явищ природи і суспільного життя [4], інші як спосіб пізнання загальною теорією судової експертизи свого предмета; спосіб або прийом виконання судово-експертного дослідження. [5] У цьому ж джерелі дається докладний визначення методу судової експертизи. "Метод експертизи (експертного дослідження) - система логічних та (або) інструментальних операцій (способів, прийомів) отримання даних для вирішення питання, поставленого перед експертом. Операції, що утворюють метод, являють собою практичне застосування знань закономірностей об'єктивної Насправді для отримання нових знань ".

Наука складається з системи знань і з кожним роком вона стає все більш розгалуженою, в зв'язку з цим зростає і кількість методів дослідження. Це пояснюється тим, що дійсність нашого світу, кожне явище в житті потребує різних підходів для їх вивчення. І тому як наші пізнання й технічна база постійно збільшуються, то й кількість методів безперервно зростає.

Кожен метод, використовуваний при виробництві судової експертизи, має свої особливості і специфіку, що визначаються завданнями і цілями конкретної експертизи. Так, наприклад, суб'єктом застосування експертиз є судовий експерт, предметами впливу будуть об'єкти експертного дослідження, умови реалізації методів визначаються встановленої законодавством процедури виробництва судової експертизи, а засобами, за допомогою яких ці методи втілюються в дія, стають прилади та інші засоби, допустимі до використання при виробництві судової експертизи.

Таким чином, методи, застосовувані судовими експертами, утворюють цілісну систему, спрямовану на досягнення цілей і вирішення завдань судово-експертного дослідження і, в кінцевому рахунку, на встановлення істини по справі.

Для практичного застосування методу має велике значення і наукова обгрунтованість, тобто експерт повинен прагнути до отримання достовірних результатів. Крім цього методи експертизи в судово-експертної діяльності повинні відповідати вимогам допустимості. Тобто відповідати принципам процесу встановлення істини, а також безпекою проведення дослідження. До того ж методи не повинні суперечити вимогам етичності та законності, так як вони використовуються в сфері судочинства.

Експерт при виробництві експертизи повинен прагнути до застосування тих методів, які дозволяють зберегти об'єкт дослідження в тому вигляді та стані, в якому він надійшов на експертизу. Якщо такої можливості не надається, то можна провести руйнуючу об'єкт дослідження, або дослідження, яке вимагає деякої частини досліджуваного матеріалу, попередньо узгодивши це зі слідчим або судом призначив експертизу.

Законом регулюється і термін проведення експертизи, відповідно до якого повинен вибиратися і метод, застосовуваний при дослідженні об'єктів і дачі експертного висновку [6]. Тому всі засоби і витрачені сили повинні зіставлятися з кінцевим результатом, метою, що досягається експертом при використанні визначеного методу. Результати застосування методів повинні бути очевидні і наочні для всіх учасників судочинства.

При розгляді поняття методів судових експертиз слід висвітлити питання про джерела їх формування. [7] Після апробації і адаптації базові методи, такі як хімічні, фізичні фізико-хімічні і біологічні методи дослідження, які розроблені та застосовуються в відповідних науках, можуть служити базовими і для виробництва одного або декількох видів судових експертиз.

При виробництві експертиз, як комісійних, так і комплексних, можуть бути використані різні методи к...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок