Особливості процедури розгляду арбітражними судами справ у сфері економічної діяльності, пов'язаної з договорами поставки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Особливості процедури розгляду арбітражними судами справ у сфері економічної діяльності, пов'язаної з договорами поставки

Реферат Особливості процедури розгляду арбітражними судами справ у сфері економічної діяльності, пов'язаної з договорами поставки

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Договір поставки найпоширеніший і важливий договір підприємницької діяльності. Даний вид договору переважає в обороті ринкового суспільства, так як при його посередництві здійснюється товарообмін на національному та міжнародних ринках, а також відбувається перехід великої маси майнових благ і матеріальних цінностей від одних економічних суб'єктів (Постачальників) до інших (покупцям).

Дана тема є актуальною і значущою, оскільки поставка - це один з найважливіших інститутів цивільного права.

Актуальність обраної теми підтверджується тим, що для організацій, виробляють товари, основною метою на сьогоднішній день є не просто виготовлення товарів, але і їх успішна реалізація і отримання прибутку від продажів. Тому сьогодні в Росії проблема відновлення колишніх обсягів виробництва впирається в необхідність створення конкурентних товарів і працездатних мереж збуту товарів. Збут виробленої продукції в сучасному суспільстві не може існувати поза рамками договірних відносин.

Наукова новизна випускної кваліфікаційної роботи: складається в постановці самої проблеми на даному етапі і комплексному її розгляді, а також у тих висновках і пропозиціях, які нами дані в роботі.

Найбільш важливу роль по реалізації товарів відіграє договір поставки, оскільки даний договір володіє рядом особливостей, що дозволяють організувати у великих обсягах пересування товарів від виробників до покупців.

Таким чином, для розвитку системи виробництва товарів, забезпечення в максимальному обсязі потреб населення країни і держави, зміни економічних відносин по задоволенню таких потреб з відносин імпорту на відносини з виробництва товарів всередині країни необхідно розвиток відносин по створенню налагодженої системи збуту виробленої продукції. Дану задачу, можливо, здійснити в рамках правового регулювання суспільних відносин з поставки товарів та розвитку системи таких відносин.

В процесі багатовікового розвитку правових систем відбувався своєрідний природний відбір норм про поставці, який органічно відбувається з договору купівлі-продажу. Випадкові, невдалі положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. Правові норми, спочатку регулювали тільки купівлю-продаж, поступово набули характер загальних, вихідних положень для інших цивільно-правових угод. Завдяки цьому інститут поставки зробив величезний вплив на формування договірного права всіх правових систем: в історичному аспекті з нього виросла практично вся загальна частина зобов'язального права. [1] У свою чергу, загальні положення договірного права майже цілком поширили свою дію на відносини з поставки.

Сьогодні поставка - це найпоширеніший договір в підприємницькій діяльності. Особливу значення цього інституту в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті поставка - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну. У зв'язку з вищевикладеним, вивчення даного інституту актуально і значуще.

Договір поставки має таку ж економічну сутність, як і договір купівлі-продажу. Цивільний кодекс визначив договір поставки як різновид договору купівлі - продажу, і звідси проглядається єдність економічного змісту і юридичних ознак цих договорів:

забезпечення переходу права власності (іншого речового права) на майно;

висновок відбувається в результаті вільного волевиявлення сторін, які виступають як вільні товароволодільця;

БЕЗОПЛАТНО характер, де зустрічним наданням є гроші.

Однак при кваліфікації правовідносин сторін в рамках такого виду договорів нерідко виникають питання про сутність взаємних зобов'язань, що вимагає визначеності і чистоти юридичної кваліфікації, впливає в кінцевому підсумку на результати розглянутого спору. Мова в даному випадку йде про те, з якими проблемами стикається арбітражний суд при розгляді спорів, де сутністю відносин і їх основою є договір поставки і подібні з ним договори.

Ступінь наукової розробленості теми. Найбільш грунтовні розробки в даному напрямку здійснили: Абсалямов А.В., Братусь С.Н., Васін В.М., Дегтярьов С.Л., Дружиніна Л.В., Єлісєєв І.В., Іоффе О.С., Комаров А.В., Решетнікова І.В., Садиков О.Н., Сергєєв А.П., Суханов Е.А., Толстой Ю.К., Трапезников В.Н., Чистяков О.І., Щемелева І.М. і багато інших.

Так Абсалямов А.В. розкриває питання, які, виходячи з характеру правовідносин і суб'єктного складу, розглядає арбітражний суд. [2] Братусь С.Н., Іоффе О.С., Чистяков О.І. розглядають питання історії розвитку відносини господарюючих суб'єктів у договорі поставки [3]. Трапезников В.Н. виділяє ознаки та особливості договору поставки [4]. На думку І.В. Єлісєєва, головною особливістю договору поставки є особливий використання товару, що є його предметом [5]. Щемелева І. Н., Васін В.М., Суханов Е.А. розглядали зміст договору поставки [6].

У своїй сукупності роботи названих вчених становлять солідну теоретико-методологічну базу для розробки проблем договору поставки.

Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають в області забезпечення судового захисту законних прав та інтересів господарюючих суб'єктів при застосуванні норм про договір поставки.

У прямій залежності від об'єкта знаходиться предмет дослідження, який складають особливості розгляду арбітражними судами справ випливають із договору поставки.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу нормативних правових актів встановити особливості процедури розгляду арбітражними судами справ у сфері економічної діяльності пов'язаної з договорами поставки.

Ця основна мета виражена в комплексі взаємопов'язаних завдань, теоретичний пошук вирішення яких зумовив структуру та зміст випускної кваліфікаційної роботи.

Виходячи з названої мети, визначені наступні основні завдання дослідження:

В· розглянути теоретичні аспекти правового регулювання договору поставки;

В· охарактеризувати предмет доказування по даній категорії справ;

В· виявити особливості розгляду арбітражними судами справ пов'язаних з договором поставки;

В· провести класифікацію спорів, що випливають з договору поставки;

В· провести огляд судової практики Арбітражного суду Костромської області по даній категорії справ;

В· проаналізувати судову практику у справах, пов'язаних з договором поставки.

Методика дослідження. Проведене дослідження спирається на діалектичний метод наукового пізнання явищ навколишньої дійсності, відображає взаємозв'язок теорії і практики. Обгрунтування положень, висновків і рекомендацій, що містяться в випускної кваліфікаційної роботи, здійснено шляхом комплексного застосування таких методів соціально-правового дослідження: історико-правового, статистичного та логіко-юридичного.

Теоретична і практична значимість даної роботи полягає в наявності таких форм впровадження наукових результатів методичного характеру, як пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства.

Також результати дослідження можуть бути використані при вивченні дисциплін цивільне та арбітражне процесуальне право.

Наукова новизна пропонованої роботи полягає в тому, що вона є системним дослідженням особливостей розгляду арбітражними судами справ, що випливають з договору поставки, проведено аналіз розгляду даної категорії справ Арбітражним судом Костромської області, нами проведена класифікація спорів, що випливають з договору поставки.

Структура і обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, що включають в себе сім параграфів, висновків, бібліографічного списку, що складається з 55 джерел та 8 додатків.


1. ДОГОВІР ПОСТАВКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВА...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок