Бюджетування і контроль витрат за центрами відповідальності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономика » Бюджетування і контроль витрат за центрами відповідальності

Реферат Бюджетування і контроль витрат за центрами відповідальності

Категория: Экономика

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО Нижегородський комерційний інститут

Кафедра бухгалтерського обліку


Курсова робота з дисципліни

Бухгалтерський (управлінський) облік

Тема роботи:

Бюджетування і контроль витрат за центрами відповідальності

Виконала: Єжова Анастасія

Студентка 3 курсу групи 3-Б

Керівник:

Гришина Ольга Валентинівна

Нижній Новгород 2008

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи бюджетування

1.1 Сутність, функції, задачі і цілі бюджетування

1.2 Види бюджетів

2. Контроль витрат за центрами відповідальності

2.1 Класифікація витрат для цілей контролю

2.2 Центри відповідальності

3. Контроль виконання бюджету підприємства

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Актуальність обраної теми визначається тим, що бюджетування відіграє найважливішу роль в розвиток підприємства і в отриманні найбільш високого прибутку. Управління підприємством неможливе без фінансового планування роботи підприємства, а також контролю за виконанням розроблених фінансових планів. Тому планування і контроль результату діяльності підприємства стали неможливими без формування бюджету як основного інструменту гнучкого управління та службовця для забезпечення достовірною інформацією. У ньому відбиваються результати планування і контролю у вигляді певних фінансових даних. З його допомогою розробляється стратегія ефективного розвитку підприємства в умовах конкуренції, а також невизначеності в умовах ринкової економіки і він служить важливим інструментом досягнення його цілей.

Метою курсової роботи стало - розгляд бюджетування як ефективної організації процесу управління. А так же контроль витрат за центрами відповідальності підприємства, як система управління.

Для досягнення поставленої мети вивчені:

1. Призначення, цілі та функції бюджетування;

2. Види і задачі бюджетування

3. Класифікація витрат і центри відповідальності для цілей контролю


1. Теоретичні основи бюджетування

1.1 Сутність, функції, завдання і цілі бюджетування

Бюджетування - створення технології планування, обліку і контролю грошей та фінансових результатів, за допомогою певних фінансових інструментів - бюджетів.

Бюджет - це фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності організації, дозволяє зіставити всі понесені витрати і отримані результати на майбутній період часу в цілому і по окремим під періодам.

Система бюджетів дозволяє керівнику наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, намітити шляхи розвитку персоналу і уникнути кризової ситуації.

Функції бюджетування

В· Бюджет як економічний прогноз. Основні планові рішення приймаються при розробці стратегічного планування, і процес формулювання бюджету, власне кажучи, є переробкою цих прогнозів.

В· Бюджет як основа для контролю. У міру реалізації закладених у бюджеті планів необхідно реєструвати фактичні результати діяльності компанії. Порівнюючи фактичні показники з запланованими, можна здійснювати так званий бюджетний контроль.

В· Бюджет як засіб координації. Бюджет являє собою виражений у вартісних показниках план в області виробництва, закупівель сировини або товарів, реалізації продукції, інвестиційної діяльності і т.д.

В· Бюджет як основа для постановки задачі. Розробляючи бюджет на наступний період, необхідно приймати рішення завчасно, до початку діяльності в цей період.

Основними завданнями бюджетування є:

• Планування. Підготовка планів і бюджетів дозволяє менеджерам намічати конкретні цілі в майбутньому, передбачати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, визначати напрямок розвитку, обгрунтовувати виділення фінансових ресурсів.

• Аналіз і Контроль. Контроль за діяльністю Компанії може бути здійснений шляхом зіставлення фактичних результатів із запланованими.

• Координація. Процес формування бюджету Компанії змушує відділи та окремих керівників працювати спільно, щоб забезпечити досягнення намічених цілей.

• Оцінка. Оскільки бюджет є планом, вираженим у грошах, ступінь його виконання може бути використана в якості критерію оцінки результатів діяльності відділів та керівників.

• Мотивація. Бюджет відображає очікувані від конкретних виконавців фінансові результати і виступає в якості одного із стимулів до їх досягнення.

Основними цілями бюджетування є:

• Ефективна організація процесу управління Компанії

• Децентралізація фінансового управління

• Забезпечення взаємозв'язку між стратегією і оперативною діяльністю Компанії

• Максимально ефективне використання всіх ресурсів підприємства

1.2 Види бюджетів

1) Фінансові (Основні) бюджети

- бюджет доходів і витрат,

- бюджет руху грошових коштів,

- розрахунковий баланс;

Бюджет доходів і витрат (БДР) - визначає економічну ефективність діяльності підприємства. Даний бюджет формує основний фінансовий результат діяльності підприємства, тобто його прибутковість.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК) носить більш очевидний характер, він безпосередньо планує і фіксує реальні потоки грошових коштів і порівняно простий для складання. БРГК визначає "Платоспроможність" підприємства як різницю надходжень і "вибуття" грошових коштів за період.

Бюджет по балансовому листу (ББЛ) - визначає економічний потенціал та фінансовий стан підприємства. ББЛ є результуючим бюджетом, при коректній моделі фінансового обліку він формується на основі БДР і БРГК.

2) Операційні бюджети

- бюджет продажів,

- бюджет прямих матеріальних витрат,

- бюджет управлінських витрат та інші;

3) Допоміжні бюджети

- бюджети податків,

- план капітальних (Первісних) витрат,

- кредитний план і інші;

4) Додаткові (спеціальні) бюджети

- бюджети розподілу прибутку,

- бюджети окремих проектів і програм.

Бюджет продажів

Процес бюджетування починається зі складання бюджету продажів. Це операційний бюджет, що містить інформацію про запланованому обсязі продажів, ціною і очікуваному доході від реалізації кожного виду продукції. Якість складання бюджету продажів безпосереднім чином впливає на процес бюджетування і успішну роботу компанії. Складання бюджету продажів починається з прогнозів реалізації продукції або послуг. Цей прогноз зазвичай складається так, щоб показати передбачувану реалізацію по місяцях, тижнях і навіть по днях. Бюджет продажів показує передбачуваний збут кожного виду або групи продукції як в грошовому, так і в натуральному вираженні. При великій номенклатурі товарів необхідно їх групувати. У цьому випадку бюджет продажів складається по групам товарів і середніми цінами для кожної групи. Якщо сукупна частка окремих товарів в загальному обсязі продажів досить велика (не менше 50%), в бюджеті продажів вони не групуються.

В цілому до бюджету продажів ставляться такі вимоги:

Г? бюджет повинен відображати місячний або квартальний обсяг продажів у натуральних і вартісних показниках;

Г? бюджет складається з урахуванням попиту на продукцію, географії продажів, категорій покупців, сезонних факторів;

Г? бюджет включає в себе очікуваний грошовий потік від продажів, який надалі буде включений в дохідну частину бюджету потоків грошових коштів;

Г? в процесі прогнозу грошових ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок