Особливості економетричного методу » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Особливості економетричного методу

Реферат Особливості економетричного методу

1. предмет економетрики

Специфічною особливістю діяльності економіста є робота в умовах нестачі інформації і неповноти вихідних даних. Аналіз такої інформації вимагає спеціальних методів, які складають один з аспектів економетрики. Центральною проблемою економетрики є побудова економетричної моделі та визначення можливості її використання для опису, аналізу, прогнозування реальних економічних процесів. Економетрика - швидко розвивається галузь науки, мета якої полягає в тому, щоб передати кількісні заходи економічним відносинам. Термін економетрика був вперше введений бухгалтером Цьемпой в 1910р. слово В«економетрикаВ» складається з 2 слів: В«економікаВ» і В«метрикаВ». Сам термін підкреслює специфіку науки, тобто кількісне вираження тих зв'язків і відносин, які розкриті й обгрунтовані економічною теорією. Ця наука виникла в результаті взаємодії 3 компонентів: економічної теорії, математичних методів, статистичних методів. У наслідку до них приєдналися розвиток обчислювальної техніки. В даний час економетрика розпорядженні величезним різноманітністю моделей від великих макроекономічних, що включають кілька сот або тисяч рівнянь до малих рівнянь, призначених для вирішення специфічних проблем.

2. Особливості економетричного методу

Становлення і розвиток економетричного методу на методах обчислювальної статистики: - на методах парної і множинної кореляції; - виділення тренда і ін компонентів тимчасового ряду; - на статистичному оцінюванні.

Потреба в причинному поясненні кореляції призвела до створення колійного аналізу, - заснований на вивченні всієї структури причинного зв'язку між змінними, тобто на побудові графа. Його основним положенням є те, що оцінки стандартизованих коефіцієнтів і рекурсивної системи рівнянь, які називаються коефіцієнтами впливу, розраховуються на основі коефіцієнтів парної кореляції. При роботі з тимчасовими рядами різних показників і при вивченні взаємозв'язку між ними була усвідомлена проблема помилкової кореляції, яка виникла під впливом фактора лагают, тобто зсуву в часі. Велика увага в економетрики приділяється проблемі даних, тобто спеціальним методом роботи при наявності даних з пропусками, вплив узагальнення даних і т.д. інформація може отсутствовать по отд. одиницям сукупності і бути на рівні тільки колишньою, інформація йде не по отд. організаціям, а по районах. Результати можуть сильно відрізнятися. До проблеми даних відноситься також проблема селективної вибірки в мікроекономіці. Типове напрямок в цій галузі: ринок праці; виявлення факторів, що впливають на рішення про вибірку роботи; які економічні стимули впливають на прийняття рішення про отримання освіти.

При цьому вибірка може бути не випадковою, а обмежена якимись певними ситуаціями, а не всіма можливими. Ефект самоселекціі виникає тоді, коли об'єктивний відбір підміняється В«зручною вибіркоюВ». Економетричне дослідження включає в себе рішення сл. Проблем:

1. якісний аналіз зв'язків економічних змінних - виділення залежних Уi і не залежні Хк змінних. 2. підбір даних. 3. специфікація моделей зв'язку між змінними. 4. оцінка параметрів моделі. 5. перевірка гіпотез про властивості розподілу ймовірностей для випадкових компонентів: гіпотези про середню; дисперсії; коваріації. 6. введення фіктивних змінних. 7. виявлення автокореляції, лагів. 8. виявлення тренда, циклічної та випадкової компоненти. 9. перевірка залишків на гетероскедастичності (відсутність норм розподілу для регресійної функції). 10. аналіз структури зв'язків і побудова системи одночасних рівнянь. 11. моделювання на основі системи часових рядів. 12. побудова рекульсівной моделі. 13. проблема і ідентифікація та оцінювання параметрів.

Економетрична модель заснована на діалектичному припущенні про коло взаємопов'язаних змінних. При всьому прагненні до найкращого опису зв'язку пріоритет віддається якісному аналізу.

Етапи економетричного аналізу.

1. побудова проблеми. 2. отримання даних та аналіз їх якості. 3. специфікація проблем. 4. оцінка параметрів. 5. інтерпретація результатів.

3. Вимірювання в економетрики

Поняття економетрика включає економетричні виміри. При цьому вимір розуміються по-різному. Ознаками вимірювання вважають: одержання, порівняння, упорядкування інформації.

Вимірювання припускає виділення деякої властивості, за якими проводиться порівнювання об'єкта. Др. розуміння виміру виходить з числового вираження результатів, тобто вимір розуміється як операція, в результаті якої виходить числове вираження величини, причому числа повинні відповідати спостережуваним властивостям, якостям, закономірностям науки і т.д

Перший підхід пов'язаний з наявністю еталону, це визначення виміру у вузькому сенсі. Перший нижчий рівень вивчення передбачає порівняння об'єктів по наявності або відсутності досліджуваного властивості. На цьому рівні використовуються терміни В«нумераціяВ», В«КласифікаціяВ», В«номінаціяВ» і т.д.

Другий рівень передбачає порівняння об'єктів по інтенсивності проявляються властивостей. Тут використовуються терміни В«шкалюванняВ», В«топологіяВ», і В«упорядкуванняВ».

Третій рівень - порівняння об'єктів з еталонами. Тут терміни В«вимірВ» і В«квантифікаціяВ». Всі поняття вимірювання можуть бути об'єднані на базі визначення шкали вимірювання. Тип шкали вимірювання визначається в припустимому перетворення- перетворення, при якому зберігається незмінним відношення між елементами системи. Для визначення будь шкали вимірювання треба дати назву об'єкту, ототожнити об'єкт деяким властивістю або групою властивостей. Якщо це перетворення виявляється єдиним, то шкала називається шкалою найменування (Номінальної). Виміром в цій шкалі можна вважати будь-яку класифікацію, по якої клас об'єктів одержує найменування. Числа на цій шкалі відіграють роль ярликів і до них не застосовні правила арифметики. Номінальна шкала володіє тільки властивостями симетричності і транзитивності.

Симетричність означає, що відносини між градаціями Х1 і Х2 зберігаються і між Х2 і Х1.

Транзитивність означає, що якщо Х1 = Х2, а Х2 = Х3, то Х1 = Х3.

Шкала, в якій порядок елементів за рівнем прояву деякого властивостей суттєвий, а кількісне вираз не суттєво називається порядкової (рангової). Шкала порядку допускає операції В«=В», В«в‰ В», В«>В», В«<В». Порядкові дані виникають, наприклад при визначенні переваг виборців, експертиз якості, при оцінці землетрусів, оцінці рівня інтелекту. Крім порядкової і номінальною використовується інтервальна шкала. Вимірювання в ній досконаліше, ніж у порядковою.

Прикладом інтервального шкали можуть служити вимірювання більшості ек. Параметрів, тому продуктивність праці, собівартість, рентабельність і т.д. для вимірювання ек параметрів характерні специфічні уявлення про точність. Точність вимірювання-його адекватність, тобто відповідність реальним умовам. Проблема точності пов'язана зі сл. Проблемами:

1. визначення поняття економічної величини.

2. визначення ек.показателей.

3. розробка принципів вимірювання, конструювання, вимірників.

4. підстава вибору типу шкал.

5. розробка правил формування систем показників.

6. виявлення типів і визначення методів усунення помилок вимірів.

7. виявлення умов порівнянності ек. Величин.

Основною базою для економетричних досліджень служать дані офіційної статистики або б.у.

4. парна регресія і кореляція економетричних досліджень. специфікація моделей

В залежності від кількості факторів, що включаються в рівняння регресії прийнято розрізняти парну (Просту) і множинну регресію.

Парна регресія- залежність між 2 змінними Х і У, тобто модель виду, де у залежна змінна (результативна ознака), х - незалежна змінна (факторний ознака).

Множинна регресія - залежності між 2...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок