Виробнича лінія з пунктами технічного контролю і настройки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Виробнича лінія з пунктами технічного контролю і настройки

Реферат Виробнича лінія з пунктами технічного контролю і настройки

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФІЛІЯ Державна освітня установа вищої ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ

В«Байкальська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА » м.Усть-Ілімськ

(Філія ГОУ ВПО в м. Усть-Ілімську)

Кафедра Технології та механізації виробництва

Спеціальність 230103 Автоматизовані системи обробки інформації та управління (по галузях)

Курсова робота

ПО ДІСЦЕПЛІНЕ В«Імітаційне моделювання економічних процесівВ»

Виробнича лінія з пунктами технічного контролю і

налаштування

Керівник

Доцент Г.П. Куклін

Виконавець

Студент гр. АІ-08

В.C. Михайлов

Усть-Ілімськ 2011


ЗМІСТ

виробнича лінія контроль імітаційне моделювання

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

1.1 Опис комп'ютерного моделювання

1.2 Переваги імітаційного моделювання

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ імітаційного моделювання

3. СИСТЕМА Імітаційного моделювання

3.1 Методологічні підходи до побудови дискретних імітаційних моделей

3.2 Мова моделювання GPSS

3.3 Зміст базової концепції структуризації мови моделювання GPSS

4. ПОНЯТТЯ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ

4.1 Метод оцінки та перегляду планів (PERT)

5. МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ GPSS

5.1 Постановка завдання

5.2 Опис моделі

5.3 Реалізація на мові програмування

Реалізація на мові програмування

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Імітаційне моделювання (від англ. simulation) - це найпоширеніший різновид аналогового моделювання, реалізованого за допомогою набору математичних інструментальних засобів, спеціальних імітують комп'ютерних програм і технологій програмування, що дозволяють за допомогою процесів - аналогів провести цілеспрямоване дослідження структури і функцій реального складного процесу в пам'яті комп'ютера в режимі В«імітаціїВ», виконати оптимізацію деяких його параметрів.

імітаційного моделлю називається спеціальний програмний комплекс, який дозволяє імітувати діяльність якого - або складного об'єкта. Він запускає в комп'ютері паралельні взаємодіючі обчислювальні процеси, які є по своїм тимчасовим параметрам (з точністю до масштабів часу і простору) аналогами досліджуваних процесів.

Слід відзначити, що будь-яке моделювання має у своїй методологічній основі елементи імітації реальності за допомогою, якої - небудь символіки (математики) або аналогів.

Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід яких може час від часу втручатися людська воля. Людина, керівний операцією, може в Залежно від обстановки, що склалася, ухвалювати ті або інші рішення. Потім приводиться в дію математична модель, яка показує, яке очікується зміна обстановки у відповідь на це рішення і до яких наслідків воно приведе через деякий час. Наступне В«поточне рішенняВ» ухвалюється вже з урахуванням реальної нової обстановки [1, стор 5].

Імітаційна модель повинна відображати велике число параметрів, логіку й закономірності поведінки модельованого об'єкта в часі (тимчасова динаміка) і в просторі (просторова динаміка).

Імітаційне моделювання економічних процесів зазвичай застосовується в двох випадках:

1. Для управління складним бізнес - процесом, коли імітаційна модель керованого економічного об'єкта використовується в якості інструментального засобу в контурі адаптивної системи керування, створюваної на основі інформаційних технологій;

2. При проведенні експериментів з дискретно - безперервними моделями складних економічних об'єктів для отримання та відстеження їх динаміки в екстрених ситуаціях, пов'язаних з ризиками, натурне моделювання яких небажано або неможливо.

Імітаційна модель відображає стохастичний процес зміни дискретних станів системи масового обслуговування (СМО) в безперервному часу у формі моделює алгоритму. При його реалізації на ЕОМ проводиться накопичення статистичних даних по тих атрибутів моделі, характеристики яких є предметом досліджень. Після закінчення моделювання накопичена статистика обробляється, і результати моделювання виходять у вигляді вибіркових розподілів досліджуваних величин або їх вибіркових моментів. Таким чином, при імітаційному моделюванні систем масового обслуговування мова завжди йде про статистичному імітаційному моделюванні.

Одним з найбільш ефективних і поширених мов моделювання складних дискретних систем є в даний час мова GPSS.

Імітаційне моделювання є одним з найпотужніших методів аналізу економічних систем.

Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань в області методології системного моделювання і практичне освоєння технології імітаційного моделювання.


1. ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

Модель являє собою абстрактне опис системи (об'єкта, процесу, проблеми, поняття) в деякій формі, відмінній від форми їх реального існування.

Моделювання являє собою один з основних методів пізнання, є формою відображення дійсності і полягає у з'ясуванні або відтворенні тих чи інших властивостей реальних об'єктів, предметів і явищ за допомогою інших об'єктів, процесів, явищ, або за допомогою абстрактного опису у вигляді зображення, плану, карти, сукупності рівнянь, алгоритмів і програм.

В процесі моделювання завжди існує оригінал (об'єкт) і модель, яка відтворює (моделює, описує, імітує) деякі риси об'єкта.

Моделювання засноване на наявності у різноманіття природних і штучних систем, відрізняються як цільовим призначенням, так і фізичним втіленням, подібності або подібності деяких властивостей: геометричних, структурних, функціональних, поведінкових. Ця схожість може бути повним (ізоморфізм) і частковим (гомоморфізм).

Моделювання з'явилося в людській діяльності з часів наскального живопису та споруди ідолів, тобто як тільки людство стало прагнути до розуміння навколишньої дійсності; - і зараз, по-суті, прогрес науки і техніки знаходить своє найбільш точний вираз у розвитку здатності людини створювати моделі об'єктів і понять.

Загальна класифікація основних видів моделювання:

1. Концептуальне моделювання - представлення системи за допомогою спеціальних знаків, символів, операцій над ними або за допомогою природних або штучних мов;

2. Фізичне моделювання - модельований об'єкт або процес відтворюється виходячи з співвідношення подібності, що випливає з подібності фізичних явищ;

3. Структурно - Функціональне - моделями є схеми (блок-схеми), графіки, діаграми, таблиці, малюнки зі спеціальними правилами їх об'єднання і перетворення;

4. Математичне (Логіко-математичне) моделювання - побудова моделі здійснюється засобами математики і логіки;

5. Імітаційне (Програмне) моделювання-при якому логіко-математична модель досліджуваної системи являє собою алгоритм функціонування системи, програмно-реалізований на комп'ютері.

Зазначені види моделювання можуть застосовуватися самостійно або одночасно, в деякої комбінації (наприклад, в імітаційному моделюванні використовуються практично всі з перерахованих видів моделювання або окремі прийоми) [3, стр. 11].

1.1. Опис комп'ютерного моделювання

Комп'ютерне моделювання - метод вирішення завдань аналізу або синтезу складної системи на основі використання її комп'ютерної моделі.

До комп'ютерного моделювання відносять:

1. Структурно-функціональний;

2. Імітаційне.

Суть комп'ютерного моделювання полягає в наступному: на основі математичної моделі за допомогою ЕОМ проводиться серія обчислювальних експериментів, тобто досліджуються ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок