Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование » Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі

Реферат Статистична оцінка діяльності підприємства будівельної галузі

План Введення

Розділ 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства

1.1 Загальна характеристика підприємства будівельної галузі

1.2 Розрахунок показників динаміки досліджуваних економічних явищ

1.3 Визначення тенденції динаміки досліджуваних показників

1.4 Індексний факторний аналіз досліджуваних показників

Розділ 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між економічними показниками підприємства

2.1 Характеристика і економічний аналіз досліджуваних показників

2.2 Встановлення наявності та характеру взаємозв'язку між досліджуваними ознаками

2.3 Побудова кореляційних рівнянь

2.4 Оцінка сили кореляційного зв'язку

Висновки

Графічне додаток

Список використаної літератури


Введення

Мета розрахунково-графічної роботи - провести статистичний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, вивчити особливості практичної роботи за статистикою на підприємствах будівельної галузі та набути навичок використання статистичних методів в аналізі виробничо-господарської діяльності підприємства. Саме статистичні методи дозволяють розробити ефективну стратегію розвитку підприємства, що є однією з головних задач економіста, на основі прогнозування динаміки основних показників і співвідношень між ними. Аналіз виробничо-господарської діяльності спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, виявлення резервів виробництва, підготовку аналітичної бази для прийнятих управлінських рішень.

Аналіз дозволяє не тільки виявити відхилення аналізованих показників від наміченого (очікуваного, планового і т.п.) рівня, але й встановити причини відхилень, якісний зв'язок між досліджуваними характеристиками. </p>

У кожен даний момент часу показники роботи підприємства мають визначені кількісні характеристики, між ними існують певні кількісне співвідношення. Змінюються розміри явищ, змінюються кількісні співвідношення як між цими явищами, так і між ознаками одного і того ж явища. Ось ця кількісна сторона явищ і складає предмет статистичної науки. Але статистика дозволяє вивчити не тільки кількісну сторону явища, скільки кількість у зв'язку з його якісним змістом. Дані статистики в розмірах і кількісних відносинах економічних явищ мають дуже велике значення. Вони широко використовуються для вирішення безлічі практичних питань, наприклад, для оцінки ефективності використання різних ресурсів, визначення закономірностей зміни досліджуваних явищ і структури досліджуваних об'єктів, визначення причин зміни окремих показників роботи підприємства і способів виявлення причинно-наслідкових зв'язків, і на основі проведеного аналізу - для пошуку резервів підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства та шляхів їх використання.

Дана розрахунково-графічна робота допоможе закріпити всі знання, отримані на лекціях, практичних заняттях, а також при самостійній роботі з літературою з курсу В«СтатистикаВ». Тематика розрахунково-графічної роботи полягає з розгляду двох розділів: 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства; 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежностей між економічними показниками підприємства. В кінці роботи будуть наведені висновки з проведених досліджень і дані основні рекомендації про способи підвищення ефективності і рентабельності виробництва. Буде графічно проілюстрована динаміка основних статистичних показників.

виробничий господарський статистичний аналіз


Розділ 1. Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

1.1 Загальна характеристика підприємства будівельної галузі

Будівництво, як галузь матеріального виробництва істотно відрізняється від інших галузей народного господарства. Це пояснюється особливим характером продукції, умовами вкладення грошових коштів, їх підстави та повернення, методами організації і управління будівельним процесом, особливостями технології будівельного виробництва.

Будівельне підприємство - це підприємство, що діє в сфері будівництва та здійснює наукові, експериментальні, вишукувальні та проектні роботи, видобуток сировинних ресурсів і їх переробку, виготовлення матеріалів, виробів та конструкцій, зведення всіх видів будівель і споруд, транспортне обслуговування. Діяльність будівельних підприємств забезпечується наявністю в їх розпорядженні необхідних ресурсів: людських, грошових, матеріальних, енергетичних, за допомогою яких створюється продукція. Одним з основних показників виробничо господарської діяльності будівельного підприємства є продукція будівельного підприємства - це матеріальні цінності, створені в результаті діяльності будівельного підприємства. Продукція може відноситися до категорії В«кінцевоїВ» (закінчені та здані в експлуатацію будівлі і споруди) або до В«проміжноїВ» - вироби підприємств будіндустрії, окремі види робіт, частини будівель і ін

Будівельні організації - це будівельні підприємства, що здійснюють зведення, реконструкцію, капітальний ремонт будівель і споруд, монтаж обладнання.

Таким чином, розрізняють такі задачі будівельних організацій:

1. Нове будівництво - будівництво будівель, споруд на нових майданчиках або на майданчиках після знесення старих будівель;

2. Розширення виробництва підприємств - це будівництво других і наступних черг певних підприємств;

3. Технічне переозброєння - повне або часткове переозброєння діючих підприємств без збільшення площ цих підприємств;

4. Реконструкція - переобладнання і перевлаштування діючих підприємств із збільшенням виробничих площ.

5. Капітальний ремонт - це відновлення будівель і споруд амортизувати в процесі експлуатації.

В цілому будівельна організація складається з наступних компонентів:

1. Організація-замовник планує і фінансує будівництво, здійснює технічний нагляд за будівництвом, поставляє устаткування, експлуатує результати будівництва;

2. Організація-проектувальник розробляє проект будівництва: архітектуру, технологію і т.д.; здійснює авторський нагляд над будівництвом, проектувальник відповідає за правильність складання кошторису, за якість і рівень, прийнятих технічних рішень;

3. Генеральний підрядник організовує і відповідає за будівництво в цілому, за якість виконуваних робіт, за дотримання терміну робіт;

4. Субпідрядник відповідає за вузький спектр робіт - тільки за роботи, які йому доручені організацією генпідрядник.

Основний метою будівельних організацій є задоволення потреб населення в будівельної продукції та отримання прибутку, так як за рахунок прибутку підприємство може розвиватися і отримання прибутку є найважливішою умовою конкурентоспроможності підприємства.

Прибуток - це різниця між сумарною виручкою, або сумарними надходженнями, які отримує підприємство від продажу своєї продукції, і сумарними економічними витратами, які несе підприємство для того, щоб виробити і реалізувати цю продукцію. Загальні економічні витрати оцінюють всі використані в процесі виробництва ресурси у відповідності з принципом альтернативних витрат. Виручка безпосередньо залежить від цін і обсягу продукції, що випускається, а обсяг продукції залежить, насамперед, від кількості трудових ресурсів і від продуктивності праці одного працівника.

У першому розділі курсової роботи будуть розглянуті такі показники роботи будівельного підприємства як чисельність працівників, введення в дію житла, продуктивність праці 1 працівника, середньомісячна заробітна плата і обсяг БМР в цінах поточного року.

Чисельність праці...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок