Метафора і метонімія в англійському рекламному тексті та журнальному, газетному заголовку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языковедение » Метафора і метонімія в англійському рекламному тексті та журнальному, газетному заголовку

Реферат Метафора і метонімія в англійському рекламному тексті та журнальному, газетному заголовку

Категория: Языковедение

Зміст

Введення

Глава 1. Роль метафори і метонімії в розумінні літературного тексту

1.1. Концепції метафори общелингвистического характеру

1.3. Значення і класифікація метафор в стилістичній теорії

1.4. Специфіка вживання метонімії в літературному тексті

Глава 2. Метафора і метонімія в англійських рекламних текстах

Висновок

Список використаної літератури


Введення

За визнанням багатьох дослідників, зараз у лінгвістиці відзначається перегляд позицій з питань співвідношення мови і мислення, мовного відображення дійсності.

В останні тридцять років відбувається підйом інтересу до метафори - поняттю, яке існує вже більше двох тисяч років. Явище метафори і метонімії привертає пильну увагу дослідників невипадково. Це пояснюється, перш за все, загальним інтересом до вивчення тексту в широкому розумінні цього терміна (вивчення всіх функціональних стилістичних різновидів літературної мови, в тому числі рекламного тексту, розмовного стилю, вивчення мови художньої літератури), прагнення дати лінгвістичне обгрунтування та тлумачення різним стилістичним прийомам, які створюють експресивність тексту. Привертають дослідників і проблеми, пов'язані з експресивністю мови і мовлення (їх можливості і потенціал) в найбільш широкому і популярному текстовому просторі - Рекламі. При сучасному підході до аналізу метафора і метонімія вивчаються і розглядаються не ізольовано, а в рекламному контексті, так як саме в умовах рекламного контексту відбувається насичення слів смисловими изучениями.

Мова - основна форма фіксацій наших знань про світ, так само як і джерело вивчення цих знань, визнана тісний зв'язок між семантикою слова та когнітивними процесами сприйняття, що обумовлено закріпленням у слові, слугує сигналом відбиваних в мисленні елементів об'єктивного світу, результатів пізнавальної і продуктивної діяльності людини. Оскільки мова - засіб представлення знань, то можна поставити питання про роль метафори в процесі формування, подання та систематизації результатів діяльності людини.

Метафоричність реклами є однією з можливостей створення експресії, бо вона, як правило, пов'язана з семантичними зрушеннями, що призводить до додаткової експресивної насиченості тексту в цілому. Але це лише одна з проблем, яка робить вивчення даного явища актуальним. У зв'язку з цим особливого значення набуває робота із зразками рекламних текстів, спеціальний аналіз яких допоможе оцінити їх художню цінність, виразність не на довільному, інтуїтивному рівні, а на основі усвідомленого сприйняття мовних засобів виразності.

Необхідно відзначити, що метафори і метонімії в рекламі в основному виникають в результаті сполучуваності. Метафора і метонімії для авторів реклами - це інструменти, за допомогою яких він будує композицію реклами, передає її зміст.

Метафора і метонімія в рекламі сама за своєю природою усвідомлюється тільки суспільної особистістю, бо вона має соціально - громадський характер, вона зближує людей і є незамінним засобом в написанні реклами.

Розкриття метафоричного потенціалу рекламних текстів через її дозволить повністю усвідомити тематичну особливість реклами, а також визначити коллосальнейший значимість метафор при створенні тексту реклами.

Сполучуваність слів нерідко порушують автори рекламних текстів у пошуках несподіваних образів експресії, оригінальних метафор. Найчастіше порушення закону сполучуваності служить засобом для створення тропів, ужитих в переносному значенні.

Метою даної дипломної роботи є вивчення вживання метафор і метонімій в англомовних рекламних текстах.

У відповідності з метою дослідження передбачається виконання наступних завдань:

1) визначити роль метафоризації в створенні і розумінні літературного тексту.

2) розглянути концепції метафори общелингвистического характеру;

3) визначити значення і класифікацію метафор і метонімій в стилістичній теорії.

4) вивчити характер метафор і метонімій англомовному рекламному тексті.

5) виявити випадки вживання метафор і метонімій в англомовних рекламних текстах

6) проаналізувати контекстуальну значимість метафор.

В рамках даної дипломної роботи буде зроблена спроба довести думку, що В«троп служить появі у звичному слові нового В«голосиВ», і навіть в рекламному тексті, спочатку націленому на залучення споживачів і отримання додаткового прибутку. Метафора і метонімія розширює в рекламі межі застосування слова.

В ході дослідження були використані наступні методи: метод контекстологіческого аналізу і метод аналізу словникових одиниць.

У роботі представлені точки зору таких лінгвістів, як І.В. Арнольд, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, М. Блек, В.В. Виноградов, М.В. Нікітін, В.Н. Вовк, І.В. Толочин, Г.Н. Скляревська, А. Річардс.

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури.


Глава 1. Роль метафори і метонімії в розумінні літературного тексту

У сучасних працях з метафорі можна виділити три основні погляду на її лінгвістичну природу:

• метафора як спосіб існування значення слова,

• метафора як явище синтаксичної семантики,

• метафора як спосіб передачі сенсу в комунікативному акті.

У першому випадку метафора розглядається як лексікологіческой явище. Такий підхід є найбільш традиційним, оскільки найбільш тісно пов'язаний з уявленням про мову як щодо автономної від мовної діяльності і стабільній системі. Відповідно, представники даного підходу вважають, що метафора реалізується в структурі мовного значення слова.

При другому підході основна увага приділяється метафоричному значенню, яке виникає при взаємодії слів у структурі словосполучення та речення. Він є найбільш поширеним: для нього кордону метафори більш широкі - вона розглядається на рівні синтаксичної сполучуваності слів. Цей підхід містить більше динамізму. Найбільш яскраво його позиція відображена в інтеракціоністской теорії М.Блека.

Третій підхід - самий інноваційний, оскільки розглядає метафору як механізм формування змісту висловлення у різних функціональних різновидах мови. Для даного підходу метафора - це функціонально-комунікативне явище, що реалізуються в висловлюванні/тексті.

1.1. Концепції метафори общелингвистического характеру

Емотивної теорії метафори . Вони традиційно виключають метафору з науково-описового дискурсу. Ці теорії заперечують яке б то не було когнітивне зміст метафори, фокусуючись тільки на її емоційному характері; розглядають метафору як відхилення від мовної форми, позбавлене всякого сенсу. Такий погляд на метафору є результатом логіко-позитивістського ставлення до сенсу: існування, сенсу можна підтвердити тільки досвідченим шляхом. Таким чином, вираз гострий ніж має сенс, оскільки цю "гостроту" можна перевірити в ході випробувань, а от гостре слово вже можна було б вважати зовсім безглуздою комбінацією слів, якби не смисловий відтінок, який передається виключно її емоційної забарвленням.

На таких же позиціях варто концепція напруги (tension), згідно з якою емоційне напруження метафори породжується аномально поєднання її референтів. Передбачається, що реципієнт відчуває бажання зняти це напруга, намагаючись розгадати, в чому ж полягає сама аномалія. Така концепція залишає метафорі єдину гедоністичних функцію: доставити задоволення або розважити; розглядає її як чисто риторичне прийом. Ця теорія пояснює появу "мертвих" метафор поступовим падінням емоційного напруження у міру підвищення частоти їх використання. І оскільки в рамках цієї теорії метафора постає як щось фальшиве і помилкове в силу того, що зіставлення її референтів є чужим, то відразу напрошується висновок, що в міру того, як метафора стає більш знайомою, її н...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок