Аналіз системи добровільного медичного страхування » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аналіз системи добровільного медичного страхування

Реферат Аналіз системи добровільного медичного страхування

Категория: Банковское дело

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВАI. Теоретичних основ досліджуваноїПРОБЛЕМИ

1.1Сутність добровільного медичного страхування

1.2Історія становлення системи добровільного медичного страхування в Росії

1.3Система добровільного медичного страхування за кордоном

Висновкипо Главі I

ГЛАВАII. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ досліджуванихПРОБЛЕМИ

2.1Узагальнення досвіду діяльності страхових компаній, що працюють на ринкудобровільного медичного страхування

2.2Результати емпіричного дослідження

2.3Перспективирозвитку системи добровільного медичного страхування

Висновкипо Главі II

ВИСНОВОК

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК


ВСТУП

Добровільнемедичне страхування - це форма медичного страхування на випадок втратиздоров'я, яка забезпечує можливість повного або часткового відшкодуваннявитрат на медичне обслуговування. Соціально-економічне значеннядобровільного медичного страхування полягає в доповненні гарантій помедичному обслуговуванню, що надаються населенню безкоштовно через системибюджетного фінансування медичних закладів та обов'язкового медичногострахування.

Добровільнемедичне страхування набуває все більшого значення у розвитку приватноїмедицини. Проте проникнення даного виду страхування в життя все ще не достатньовелике.

Взв'язку з цим об'єктом дослідження виступає система добровільного медичногострахування.

Предметомдослідження є програми добровільного медичного страхування.

Метоюдослідження є визначення особливостей сучасної системидобровільного медичного страхування.

Длядосягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань:

-вивчити наукову літературу з даної проблеми;

-вивчити історію становлення системи добровільного медичного страхування вРосії;

-розглянути особливості добровільного медичного страхування за кордоном;

-узагальнити досвід страхових організацій, що працюють з програмами добровільногомедичного страхування;

-розробити анкету та провести емпіричне дослідження з даної проблеми;

-визначити перспективи розвитку системи добровільного медичного страхування.

Гіпотеза: розвиток системидобровільного медичного страхування можливо при дотриманні наступних умов:

1)страховікомпанії будуть проводити заходи щодо інформування населення про сутність добровільногомедичного страхування і його переваги;

2)будутьстворені нові страхові продукти в рамках добровільного медичногострахування.

Дометодам, за допомогою яких буде проводитися справжнє дослідження, відносятьсяаналіз наукової літератури, анкетування, узагальнення досвіду, бесіда.

Практичназначимість роботи полягає в тому, що результати можуть бути використані вдіяльності страхових компаній, що працюють за програмами добровільногомедичного страхування.

Базадослідження: дослідження проводилося на вулицях міста і на підприємствах зрізними формами власності.

Вструктуру роботи входять: вступ, два розділи, висновки по главах, висновок,список літератури і додаток.


ГЛАВАI. Теоретичних основ досліджуваноїПРОБЛЕМИ

1.1 Сутність добровільного медичногострахування

Страхова справа - важливийекономічний інститут, який існував у різних економічних формаціях,один з розвиваються видів бізнесу. Страхування покликане задовольнитинасущну і фундаментальну потребу людини - потребу безпеки.Підвищення ролі страхування в сучасній економіці, з одного боку, ізростаюча диференціація правових норм регулювання життя суспільства ігосподарської діяльності людей, з іншого, визначили формування страховогоправа як специфічної частини правової системи держави та комплексної галузізаконодавства (43).

Обмеженість базової програми обов'язкового медичного страхування, відсутність мотивації у медичних працівників, недоступність сучасної клінічної і лабораторної бази в умовах погіршення фінансування охорони здоров'я призвели до загострення проблем, пов'язаних з отриманням кваліфікованої медичної допомоги. У зв'язку з цим єдино можливою системою надання медичних послуг на якісному рівні залишається система добровільного медичного страхування.

Конституція РФ в статті 41 проголошує право на охорону здоров'я та медичну допомогу, ставлячи його в один ряд з такими соціальними правами, як право на пенсійне та соціальне забезпечення, право на житло, право на охорону материнства і дитинства. Економічні гарантії самі являють собою систему, центральне місце в якій займають державне (бюджетне) фінансування, обов'язкове медичне страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Добровільне медичне страхування займає гідне місце серед економічних гарантій права на охорону здоров'я і є однією з найбільш дієвих серед них.

З економічної точки зору добровільне медичне страхування являє собою механізм компенсації громадянам витрат і втрат, пов'язаних з настанням хвороби або нещасного випадку, тобто страхового випадку - (в ДМС) звернення застрахованої особи до медичного закладу (до лікаря) за медичною допомогою.

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі програм добровільного медичного страхування і забезпечує громадянам отримання додаткових медичних та інших послуг понад встановлених програм обов'язкового медичного страхування (32, с. 54).

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Правила добровільного медичного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком самостійно відповідно до положень Закону РФ від 27.11.92 р. № 4015-1 "Про страхування". Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування.

ВВідповідно до договору добровільного медичного страхування страховаорганізація (або її представник - страховий агент) видають кожномузастрахованій людині страховий поліс добровільного медичного страхування,в якому зазначено:

-найменування страхової програми добровільного медичного страхування,обраної страхувальником при укладенні договору ДМС (наприклад, "амбулаторно-поліклінічнемедичне обслуговування "," стаціонарне медичне обслуговування ","Комплексне медичне обслуговування", "стоматологічнеобслуговування "та ін) - страхова програма добровільного медичного страхуваннямістить перелік медичних послуг, які застрахована особа може отриматипри необхідності. Докладна характеристика страхової програми добровільногомедичного страхування з переліком медичних послуг міститься в такзваних "Правилах ДМС", розроблених кожною страховою компанієюсамостійно, узгоджених з Федеральною службою страхового нагляду РФ і вобов'язковому порядку додаються до договору добровільного медичного страхування;

-перелік медичних і сервісних установ, в які при необхідності можезвернутися застрахований людина. З усіма зазначеними медичнимиустановами страховою компанією були укладені договори фінансування,передбачають прийом медичною установою пацієнтів з полісами добровільногомедичного страхування даної страхової компанії і наступну оплатустраховою компанією наданих медичних послуг. До договорів фінансуваннядодаються прейскуранти з договірними цінами на медичні послуги. Напрактиці застрахований людина звертається не безпосередньо в медичнеустанова, а в сервісну компанію або до лікарів-організаторам страхової компанії,і вже вони організовують надання медичної допомоги: домовляються про часприйому пацієнта, проведенні діагностичних досліджень, доставці пацієнта вмедичний заклад і т.п.;

-страхова сума - максимальна сукупна вартість медичних послуг, якіпо даному страховому полісу ДМС може отримати даний застрахований людина (44).

ВЯк суб'єктів добровільного медичного страхування виступають: громадянин,страхувальник, страхова медична організація, медичний заклад.

Страхувальникамипри добровільному медичному страхуванні виступають окремі громадяни,мають цивільну дієзда...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок