Інфляція і банківський відсоток » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Інфляція і банківський відсоток

Реферат Інфляція і банківський відсоток

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

I. Інфляція і її прояви в сучасних умовах

1.1 Поняття інфляції

1.2 Види інфляції

1.3 Причини інфляції

1.4 Соціально-економічні наслідки інфляції

II. СУТНІСТЬ І ВИДИ БАНКІВСЬКОГО ВІДСОТКА

2.1 Сутність банківського відсотка.

2.2 Класифікація банківського відсотка.

2.3 Процентна політика банку.

III. Інфляція і банківський відсоток.

3.1 Інфляція в Республіці Казахстан.

3.2 Вплив інфляції на динаміку банківського відсотка.

3.3 Методи стабілізації економіки і грошового обігу,регулювання інфляції.

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Явище інфляції властивов тій чи іншій мірі будь-якої ринкової і перехідної до неї економікам, у томучислі і економікам промислово розвинених країн. Інфляція проникає у всі сфериекономічного життя і починає їх руйнувати. Від неї страждають держава,виробництво, фінансовий ринок і ринкова економіка, але найбільше страждаютьлюди.

Інфляція є дужескладним соціально-економічним явищем. Протягом століть із зміноюформ власності, типів ціноутворення, грошових систем змінювалися причини,слідства, форми прояву інфляційного процесу. Незмінною залишалася лишесутність інфляції - знецінення грошей.

Через певніпроміжки часу (економічний цикл) інфляція відвідує всі країни. Томусьогодні актуальним є питання: як боротися, і якими методами можнаприборкати інфляційні процеси?

Без аналізу конкретнихмеханізмів цих протиріч і їх наслідків неможливо виробити дієвізаходи щодо виведення виходу економіки з кризи.

В системі регулювання економіки завжди присутня банківський відсоток.У механізмі впливу на економіку він перевершує всі інші інструменти заступеня своєї доступності і простоти. Це завжди враховується при вирішенніпроблеми регулювання економічних процесів.

Метою даної роботи є розгляд поняття інфляції, її причин івидів; вивчення банківського відсотка. А також безпосередній вплив інфляціїна банківський відсоток.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

Г? розкриттясенсу процесу інфляції та виявити її вплив на економіку;

Г? виявитиможливі причини інфляції і розглянути заходи щодо їх усунення;

Г? розглянутисоціальні і економічні наслідки інфляції;

Г? розглянутисутність банківського відсотка, вивчити його види;

Г? проаналізуватипроцентну політику Національного банку Республіки Казахстан;

Г? виявитивплив інфляції на банківський відсоток.

Поставлені мета і завдання зумовили структуру курсової роботи, якаскладається з вступу, 3 розділів, поділених на підрозділи, висновків, перелікувикористаної літератури. Перша глава присвячена вивченню процесу інфляції.Друга глава присвячена вивченню банківського відсотка. У третьому розділірозглянута інфляція як фактор, що робить безпосередній вплив набанківський відсоток. У висновку наводяться висновки, які були отримані врезультаті написання курсової роботи. У завершенні роботи наведено списоквикористаних джерел.


I.Інфляція і її прояви в сучасних умовах

1.1Поняття інфляції

Існують різні розуміння терміну В«інфляціяВ»

1) В«Інфляція (від лат. inflatio - роздування), переповненняканалів обігу надлишковими паперовими грошима, що викликає їх знецінення. ВВнаслідок інфляції паперові гроші знецінюються по відношенню до грошовоготовару - золота, а також по відношенню до всієї маси рядових товарів і доіноземній валюті, що зберігає колишню реальну цінність або що знецінилася вменшою мірою В».

2) В«Інфляція - процес переповнення каналів грошовогозвернення, виражений у знеціненні грошей, зростанні цін на товари і послуги ізниженні реального життєвого рівня трудящих В».

3) Інфляція - це В«надмірна експансія грошової маси,супроводжувана зростанням цін і скороченням попиту В».

Якщо коротко, то інфляція- Це підвищення загального рівня цін.

Взагалі, інфляція (хочі проявляється тільки в зростанні товарних цін), не є тільки грошовимфеноменом. Інфляція - складне соціально-економічне явище. І корені цьогоявища завжди криються в помилках проведеної державної політики. Причинамиможуть служити і вагомий дефіцит бюджету, невірні заходи грошової емісіїі багато іншого.

Інфляція, маючи тривалуі багату історію, і зараз являє собою одну з найбільш гострих проблемз часів розвитку економіки в багатьох країнах світу.


1.2Види інфляції

Існує кількавидів інфляції. Для класифікації інфляції застосовують такі критерії:

Г?темп зростання цін;

Г?особливостіпрояви;

Г?ступіньрозбіжності зростання цін по різних товарних групах;

Г?очікуваність іпередбачуваність інфляції.

I. З позиції першого критерію інфляціюрозрізняють:

1) Повзуча (помірна) інфляція, для якоїхарактерні відносно невисокі темпи зростання цін, приблизно до 10% в рік.Такого роду інфляція властива більшості країн з розвиненою ринковою економікою,і вона не представляється чимось незвичайним.

Така інфляція дозволяєефективно корегувати ціни стосовно до змінних умоввиробництва і попиту.

Темпи помірної інфляції,на думку багатьох економістів, є просто платою за розвиток промисловостікраїни. При такій інфляції вартість грошей зберігається і відсутній ризикпідписання контрактів в номінальних цінах. Наростаюча інфляція змінюється,слідуючи за економічним циклом. Вона збільшується під час підйому ізменшується в період спаду. Однак тут виявлена ​​цікава закономірність:спад знижує темпи інфляції на меншу величину, ніж збільшує їх наступнийза ним підйом.

Крім того, під часспаду процес придушення інфляції йде дуже повільно, тоді як підйомвідновлює колишній рівень інфляції за досить короткий термін, а даліперевершує його. Описана ситуація змусила багатьох економістів замислитися наддоцільністю розширення виробництва, жертвуючи деякими темпами інфляції,а також можливістю переростання стійкої інфляції в галопуючу. За цівластивості помірна інфляція отримала ще дві назви - повзуча і наростаюча.

2) Галопуюча інфляція, при якій характернийріст цін від 20% до 200% в рік є вже серйозною напругою для економіки,хоча ріст цін ще не важко передбачити і включити в параметри угод іконтрактів.

Вона відображаєнестабільність економічної обстановки, гроші прискорено матеріалізуються втовари.

Спостерігається прискорена матеріалізаціягрошей. Зазвичай процес галопуючої інфляції виникає внаслідок триваючоїнеобдуманої грошово-кредитної політики. Вона показує, що, з'являючись,галопуюча інфляція спочатку рухає криву попиту вгору вздовж кривоїпропозиції, що призводить до збільшення як цін, так і обсягу виробництва.Подальший розвиток процесу лише переміщує вгору криву пропозиціїпаралельно лінії природного обсягу виробництва. Це пояснюється тим, щотриваюче підвищення цін перестає стимулювати виробництво до подальшогозростанню, тому ціни на ресурси вже встигли піднятися, підвищивши витрати.

3) Найбільш згубнадля економіки гіперінфляція, яка являє собою астрономічний рісткількості грошей в обігу і як наслідок катастрофічний ріст товарнихцін. Роль самих грошей в таких випадках сильно зменшується і населення, та йпромислові підприємства переважно переходять на інші, набагато меншефективні форми розрахунку, наприклад - бартер. В окремих випадках з'являютьсяпаралельні валюти, а також квазігроші (талони, картки і т.д.) сильнозростає роль іноземних валют.

В умовах гіперінфляціїзавдається величезних збитків населенню, навіть заможним верствам суспільства.Руйнується національне господарство. У багатьох країнах, що випробували гіперінфляцію,в тому числі і в нашій, спостерігалося наступне явище: темпи зростання цінзначно випереджали темпи зростання кількості грошей в обігу. Це пояснюєтьсятим, що коли населення (і покупці і виробники) остаточно втрачаютьдовіра до знецінюється національній валюті, вони ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок