Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування на прикладі ВАТ "Сервіс" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування на прикладі ВАТ "Сервіс"

Реферат Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування на прикладі ВАТ "Сервіс"

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.1 Сутність та функціїстрахування

1.2 Огляд ринкустрахування в Російській Федерації на сучасному етапі

1.3 Правове регулювання в сферістрахування

2.Організаційно-економічна характеристика господарства

2.1 Природно-кліматичні умови і географічнемісцезнаходження

2.2 Основніекономічні показники і їх характеристика

3. Проблемирозвитку страхування в ВАТ В«СервісВ»

3.1Відшкодування загибелі і недобору врожаю

3.2 Основніпоняття в страховій справі

3.3 Проблемистрахування

4. Перспективирозвитку ринку агрострахування

4.1 Сільськогосподарськестрахування з державною підтримкою

4.2 Перспективирозвитку ринку агрострахування

5.Охрана навколишнього середовища

Висновок

Списоквикористовуваної літератури


Введення

Виробництво є матеріальноюосновою людського буття в певній суспільній формі. З цієї причинилюдина і природа взаємопов'язані. З одного боку, природа впливає налюдини, з іншого - людина пристосовує її до своїх потреб. Сучаснийнауково-технічний прогрес полегшує освоєння природи. Використаннядосягнень науково-технічного прогресу в процесі освоєння природних благслужить передумовою зростання суспільного виробництва.

Процес відтворення являє собоювзаємодія і протиборство різних сил як природного, так і суспільногохарактеру.

Поряд з нерозривною єдністю міжлюдиною і природою між ними існує і діалектичне протиріччя,яке виражається в безперервній боротьбі людини з природою.

Протиріччя між людиною і природою, з одногобоку, і суспільні протиріччя - з іншого в сукупності створюють умовидля прояву різних негативних наслідків, що мають випадковий характер.

Виникає ризик, притаманний різних стадіяхсуспільного відтворення і будь-яким соціально-економічним відносинам. Всіці факти сприяли виникненню і розвитку страхових відносин у всьомуСвіт. Надзвичайність, ризик є норма існуваннялюдства.

Найважливішою умовою нормальноїжиттєдіяльності людини є безперервність і безперебійність.

Але багатовіковий досвід людствапоказує, що процес суспільного виробництва переривається або порушується врезультаті руйнівного впливу стихійних сил природи або негативнихнаслідків інших надзвичайних ситуацій. У даній ситуації об'єктивно дієризикований характер, а фактор ризику викликає потребу в страхуванні.Завдяки страхуванню будь-який вид людської діяльності захищений відвипадковостей. Отримуючи впевненість у тому, що коштивиробництва, продукція, фінансові ресурси матеріально захищені відвипадковостей, підприємець має можливість зосередити свою увагу напроблемах, безпосередньо пов'язаних з виробничою, комерційною тафінансовою діяльністю.

З переліченого вище можна зробитивисновок, що ризик слугує передумовою виникнення страхових відносин.Своєрідність цих відносин як економічної категорії, полягає в тому, щострахування є категорією, що знаходиться в підпорядкованій зв'язку з категорієюфінансів.

Страхування, як і фінанси, обумовленорухом грошової форми вартості при формуванні та використаннівідповідних цільових фондів грошових коштів в процесі розподілу таперерозподілу грошових доходів і накопичень. В даний час темастрахування є досить актуальною.

Збитоквід природних катастроф, що відбулися за останні 10 років, оцінюється в сумуприблизно 535 000 000 000 доларів. У Росії річні збитки від аварій і катастрофскладають 12-15% ВВП.

Засуха2010 року призвела до загибелі близько третини врожаю зернових. У 2010 році вгосподарствах усіх категорій (сільгоспорганізації, фермери, населення), порозрахунками, намолочено 60,9 мільйона тонн зерна у вазі після доробки. У 2010році зерна намолочено на 37,3% менше рівня попереднього року. Уряд РФввело ембарго на експорт зерна. Загинулина величезних площах і інші сільгоспкультури: гречка, пшоно (ціни на ціпродукти стрімко ростуть) картопля, овочобаштанні, кормові культури.Через аномальну спеку загинули посіви на 11 мільйонах гектарів. Міністерствосільського господарства Російської Федерації (Мінсільгосп Росії) оцінило збиток агропромисловомукомплексу (АПК) через посуху в розмірі 32700000000 рублів.

Оскількив житті людини відбуваються події, що завдають матеріальних збитків та несучіреальну загрозу, перед ним ще з давніх часів постало завдання знайти способипротидії їх впливу.

Страховівідносини мають глибоко історичні корені.

ДоXVIII в. Страхування розвивалося повільно, в основному представлені іноземністрахові компанії. У 1786 р. Катерина II видає маніфест про заборонустрахування в іноземців. У 1822 р. Компанія закрита. Суть страхування була вукладанні угод про розосередження між зацікавленими сторонами ризикуможливого збитку. Особливістю даних відносин була відсутність страховихвнесків, відшкодування збитку здійснювалося шляхом розкладки суми збитків,понесеного одним з учасників угоди, на всіх його членів. Згодомстрахові відносини починають будуватися на основі регулярних внесків учасниківугоди, що призводить до попередньою накопиченню грошового фонду, якийвикористовується для відшкодування виниклого збитку. Страхове забезпеченняздійснювалося через професійно-корпоративні організації, якізахищали майнові інтереси своїх членів. Дані системи страхового захистудовгий час існували паралельно. Сьогодні в умовах сучасної ринковоїконкуренції страхування є одним із найбільш прибуткових занять. Зростаєкількість страхових компаній і клієнтів цих компаній.

Метою даної роботи є оглядринку страхування в Російській Федерації на сучасному етапі, аналіз ринку агрострахування, виявитиосновні тенденції його розвитку, визначити ступінь участі російськогозаконодавства в системі агрострахування.

Об'єктом дипломного дослідженняє ВАТ В«СервісВ».

У відповідності з цим булипоставлені наступні завдання:

1. Визначення сутності, поняття і характеристикистрахування в цілому.

2. Вивчення нормативно правової бази страхування

3. Аналіз економічного стану ВАТ В«СервісВ».

4. Виділення основних проблем на страховому ринку.

5. Виявлення недоліків у веденні страхової справи в ВАТВ«СервісВ».

6. Розгляд перспектив розвитку ринку агрострахування.

У процесі підготовкидипломної роботи використовувалися матеріали: аналітична інформація і різніметодичні джерела.

стан розвитку ринок агрострахування


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1.1Сутність і функції страхування

Страхування - одна з найдавнішихкатегорій суспільних відносин. Зародившись у період розкладанняпервіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутникомсуспільного виробництва.

Первісний зміст поняття страхуванняпов'язаний в російській практиці зі словом В«страхВ», а в західній практиці - зісловом insurance (від англ. sure - В«впевненістьВ»), яке в перекладі означає - обіцянкавідшкодування за можливі майбутні збитки в обмін на періодичні платежі.

Сутність страхування полягає в тому, що споживачіпослуги (страхувальники) набувають за певну плату (страховий внесок) гарантіювідшкодування можливого збитку за рахунок перерозподілу обсягу збитку небагатьохпостраждалих серед всіх страхувальників.

У теперішній же час у нашій країнііснує величезна кількість тлумачення цього поняття, розглянемо деякіз них:

На думку Дробозиной В«страхуванняявляє собою економічні відносини з захисту майнових інтересівфізичних та юридичних осіб при настанні певних подій (страховихвипадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків(Страхових премій) В». [8]

На думку Сплетухова В«страхування - цесукупність суспільних відносин, пов'язаних з утворенням страхового фондуза рахунок внесків, що вносяться учасниками його створення, з централізацією його ворганізаціях, що здійснюють проведення стра...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок