Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасному етапі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасному етапі

Реферат Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасному етапі

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Фінансовий механізм страхових компаній

2.Аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній на сучасномуетапі

2.1 Аналіз нормативно-правової базифункціонування фінансів страхових компаній у Російській Федерації

2.2Аналіз сучасного стану і функціонування фінансів російських страховихкомпаній

Розділ 3. Аналіз тенденцій та перспектив розвитку фінансів страхових компаній в Росії

Висновок

Списоквикористаної літератури

Додатка


Введення

У сучасній економіці страхуванняє фінансовим гарантом, що дозволяє компенсувати збиток, що виникає вВнаслідок різного роду непередбачених подій. Разом з тим у багатьохрозвинених країнах світу страхові компанії за своєю потужністю і розмірамиконцентріруемих в них капіталу стоять нарівні з банками і є важливоюгалуззю фінансового сектора економіки. Таким чином, страхуванняпредставляється галуззю економіки, що має велике суспільне, соціальне іекономічне значення. Зараз страхування в Росії - це динамічно розвиваєтьсягалузь, що спирається на величезний і практично не освоєний ринок, що має вРосії велике майбутнє, на думку провідних спеціалістів у цій області. Однактільки налагоджена система функціонування фінансів, обгрунтована тарифнаполітика і правильно організована методика формування страхових резервів упоєднанні з ефективним їх розміщенням здатні забезпечити страхової компаніїфінансову стійкість, а значить і надійність. Разом з тим тема організації тафункціонування фінансів страхових компаній є недостатньорозробленої в порівнянні з фінансами інших галузей. Тому науковарозробка даного напрямку представляється досить актуальною і має велику практичну значимість.

Метою даноїроботи є аналіз механізму функціонування фінансів страхових компаній насучасному етапі. Для досягнення цієї мети визначені наступні основнізавдання дослідження:

1.Проаналізуватиетапи становлення і функціонування страхового ринку, особливості йогосучасного періоду.

2.Досліджуватиіснуючі організаційно-економічні категорії та організаційно-правовіоснови російського страхової справи.

3.Проаналізуватисучасний стан страхового ринку та діяльності страхових організацій,виявити на основі проведеного аналізу позитивні та негативні тенденції йогорозвитку.

4.Визначитинапрями вдосконалення функціонування страхового ринку на основіаналізу позитивних тенденцій розвитку.

страхуванняфінансовий майновий грошовий


1. Фінансовий механізмстрахових компаній

Відповідно до Закону "Про організацію страхової справив Російській Федерації "" страхування є відносини позахисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанніпевних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованихшляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій), а також за рахунок іншихкоштів страховиків ". Страхові відносини являють собою видфінансових відносин, що виникають між страховиками, тобто юридичнимиособами будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої законодавствомРосійської Федерації, створеними для здійснення страхової діяльності(Страхові організації і товариства взаємного страхування) і отримали ввстановленому цим Законом порядку ліцензію на здійснення страховоїдіяльності на території Російської Федерації, і страхувальниками, юридичнимиособами та дієздатними фізичними особами, що уклали із страховикамидоговори страхування або є страхувальниками в силу закону. Такимчином страхування - це специфічна галузь економіки, точніше сферинематеріального виробництва, метою функціонування якої є наданняспецифічних фінансових послуг щодо захисту майнових інтересів страхувальниківу вузькому сенсі, а в широкому - щодо захисту економічних інтересів суспільства шляхомстворення страхового фонду. З усього вищесказаного випливає, що страхуванняяк галузь економіки має такі особливості:

1) страхові компаніївідносяться до підприємств галузей сфери нематеріального виробництва;

2) "страховадіяльність спрямована на надання фінансового захисту від наслідківнастання тих чи інших конкретних подій індивідуальним інституційнимодиницям, які схильні певним чинникам ризику ";

3) фінансовий захистмайнових інтересів здійснюється шляхом виплати страхового відшкодування,відповідного реальній вартості збитку, що стався в результатістрахового випадку і підмета компенсації;

4) за надання послуг зстрахуванню страхувальник сплачує страховий внесок;

5) із сукупностістрахових внесків страхова компанія формує страховий фонд, з якоговідбувається відшкодування збитку страхувальникам;

6) страхові внескипідлягають сплаті авансом на початку кожного періоду, охопленого полісом, авиплата відбувається протягом якогось часу після настання страховоговипадку, у зв'язку з чим страхові підприємства мають тимчасово вільні грошовізасоби;

7) "до страховика,виплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми правовимоги, яке страхувальник (вигодонабувач) має до особи,відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування "(право насуброгацію).

8) "державнийнагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимогзаконодавства Російської Федерації про страхування, ефективного розвиткустрахових послуг, захисту прав і інтересів страхувальників, страховиків, іншихзацікавлених осіб і держави ".

Ці особливості, у своючергу, зумовлюють особливості в організації фінансів страхових компаній:

1) як і у будь-якихпідприємств галузей нематеріального виробництва, у страхових компаній в процесікругообігу фінансових ресурсів відсутня стадія виробництва, а фінансовіресурси на протязі всього кругообігу мають лише грошову форму;

2) основним джереломфінансових ресурсів страхових компаній є страховий фонд, статутний капітал,а також доходи від інвестицій і кошти, отримані в результаті реалізаціїправа на суброгацію;

3) страховий внесоквідіграє роль ціни страхового продукту;

4) основниминапрямками використання фінансових ресурсів є виплата страховоговідшкодування страхувальникам у зв'язку з настанням страхових випадків та інвестиції;

5) страхуваннявиступає також як "одна з форм фінансового посередництва, в процесіякого кошти, отримані від власників страхових полісів, інвестуються вфінансові або інші активи ";

6) інвестиційнадіяльність страхових компаній заснована на принципах диверсифікації,зворотності, прибутковості і ліквідності [];

7) для забезпеченнясвоєї платоспроможності страхові компанії зобов'язані дотримувати певніспіввідношення між які перебувають у їх розпорядженні активами та взятими на себезобов'язаннями, що обумовлює існування механізму перестрахування;

8) фінансовий контрольнад діяльністю страхових компаній та управління фінансами в сфері страхуванняна макрорівні здійснюється Міністерством фінансів РФ.

Розглянемо докладніше фінансистрахових компаній. Якщо фінансові ресурси промислових підприємств приймаютьпослідовно грошову і товарну форму, то фінансові ресурси страховихорганізацій завжди мають лише грошову форму. У самому загальному вигляді фінансовиймеханізм страхування схематично виражається через взаємозв'язок:


Способи формуваннястрахового фонду, визначення його розміру та достатності для здійсненнянаступних платежів виступають важливими елементами цього механізму. Страховийфонд створюється за певними правилами і переслідує мету достатньоюкомпенсації збитку при мінімально необхідних витратах учасників страховоїсхеми.

Накопичення встрахуванні набуло суттєві особливості. Якщо індивідуальний ризикнастає раніше терміну, необхідного для індивідуального накопичення коштів настрахову виплати, то застрахований може і не отримати відповіднуотриманому збитку компенсацію. Тому в страхуванні капіталізаціявикористовується не в якості самостійного механізму, а тіл...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок