Формування прибутку страхових компаній » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Формування прибутку страхових компаній

Реферат Формування прибутку страхових компаній

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспектиформування прибутку страхової компанії

1.1 Економічна сутність тафункції страхування

1.2 Особливостіформування та використання прибутку страхової компанії

2. Дослідженнядинаміки формування прибутку на прикладі ВАТ "Росгосстрах"

2.1 Організаційно-економічнахарактеристика ВАТ "Росгосстрах"

2.2 Аналіз надходженняприбутку ВАТ "Росгосстрах" і напрямки її використання

3. Прогнозування інапрямки збільшення прибутку страхової компанії

3.1 Прогнозуваннязбільшення прибутку ВАТ В«РосгосстрахВ»

3.2 Перспективнінапрямки збільшення прибутку

Висновок

Список використовуванихджерел

Додатка


Введення

Страхування- Одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись у періодрозкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодміннимсупутником суспільного виробництва. Початковий зміст розглянутогопоняття пов'язаний із словом "страх". Власники майна, вступаючи між собою увиробничі відносини, відчували страх за його схоронність, за можливістьзнищення або втрати в зв'язку зі стихійними лихами, пожежами, грабежами йіншими непередбаченими небезпеками економічного життя.

Страхуванняв якому сучасному суспільстві, відіграє велику роль у функціонуванні економікиі підтримці життєвого рівня населення. Страхування є одним зінститутів економічного розвитку суспільства, незалежно від його політичногопристрої.

Зпереходом до ринкових відносин з'явилися великі потреби у страховихпослугах. Радикальні перетворення страхової справи в країні спрямовані наформування страхового ринку, твердої правової основи його функціонування,створення умов для всенародного розширення сфери і якості страхових послуг.

Проведенняекономічних реформ в Росії перш за все пов'язано із змінами структуривласності на основі приватизації державної власності і появиприватної власності. Це вимагає зміни сформованого в країнах зпереважанням державної власності механізму компенсації збитків власнику,заподіяних стихійними лихами, пожежами та іншими природними або техногеннимиаваріями. Якщо раніше компенсація збитків забезпечувалася виключновиділенням коштів із спеціальних цільових резервів державного бюджету, тосьогодні при зміні правових основ власності і крайньої вбогостібюджетних коштів використання цього джерела стає все більшобтяжливим для держави.

Перерахованіобставини зумовлюють об'єктивні підстави для найширшоговикористання страхування у вирішенні державних завдань соціальногохарактеру, покритті збитків, нанесених стихійним лихом, аваріями ікатастрофами громадянам та суб'єктам господарської діяльності

Страхуванняможе виконувати зростаючу роль в економіці Росії за умови: більшширокого розвитку всіх галузей і видів страхування; вдосконаленнямеханізму управління ризиками на всіх його стадіях; включення в систему страховоїзахисту найбільш небезпечних і великих ризиків; забезпечення безумовних правових тафінансових гарантій виконання страховими компаніями зобов'язань передстрахувальниками.

Ризикованийхарактер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожноговласника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя.На цьому грунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхомсолідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якщо бкожен окремо узятий власник спробував відшкодувати збиток за свій рахунок, товін був би змушений створювати матеріальні або грошові резерви, рівні повеличині вартості свого майна, що природно, руйнівно.

Міжчасом життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив зробитивисновок про випадковий характер настання надзвичайних подій і нерівномірностінанесення збитку. Було відмічено, що число зацікавлених господарств, частобуває більше числа потерпілих від різних небезпек. За таких умовсолідарна розкладка збитку між зацікавленими господарствами помітнозгладжує наслідки стихії і інших випадковостей. При цьому чим більшакількість господарств бере участь в розкладці збитку, тим менша частка засобівдоводитися на частку одного учасника. Так виникло страхування, сутьякого складає солідарна замкнута розкладка збитку.

Вумовах сучасного суспільства страхування перетворилося в загальнийуніверсальний засіб страхового захисту усіх форм власності, доходів іінших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Страхуванняу всі часи вважалося дохідною справою. Такі фірми, як скажемо, англійська"Ллойдс", є явними "передовиками виробництва" по частині збору прибутку вкраїнах з ринковою економікою.

Страхуванняявляє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних іюридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) зарахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків(Страхових премій) (ст. 2 закону РФ "Про організацію страхової справи вРосійської Федерації "). Таке визначення страхування дозволяє зробитивисновок, що страхування - це відносини, в яких беруть участь як мінімум двібоку. У страхових відносинах може брати участь і більше число сторін, якщоце обумовлюється в договорі страхування.

Головнеж значення страхування полягає в тому, що завдяки йому боротьба знепідконтрольними людині силами природи і наслідками завданих неюзбитків стає прогнозованою і приймають закономірний характер,дозволяє точно встановити передбачувані витрати і врахувати їх у складівитрат по веденню господарства

Страхування виступає як сукупністьособливих замкнутих перерозподільчих відносин між його учасниками зприводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду,призначеного для відшкодування можливого надзвичайного та іншого збиткупідприємствам та організаціям або для надання грошової допомоги громадянам.

Об'єкт курсової роботи - страхуваннякомпанія ВАТ В«РоссгострахВ».

Предметом дослідження є прибутокстрахової компанії.

Метою даної роботи є вивчення особливостейформування прибутку страхових компаній на прикладі ВАТ В«РосгосстрахВ».

Виходячи з мети, були поставленінаступні завдання:

- вивчитипоняття, сутність, особливості формування та використання прибутку;

-проаналізувати використання і надходження прибутку ВАТ В«РосгосстрахВ»;

- виявитиперспективні напрямки збільшення прибутку;

Актуальність роботи визначається фактом,що існує ще безліч невирішених проблем в системі Росгосстраха, гостростоїть питання про державні компенсації.

страхова компанія прибуток прогнозування


1.Теоретичні аспекти формування прибутку страхової компанії

1.1Економічна сутність та функції страхування

Виступаючив грошовій формі, закріплюючи ці відносини юридичними документами, страхуваннямає риси, що наближають його до категорій В«фінансиВ» і В«кредитВ», і в той жечас як економічна категорія має характерні тільки для неї функції,виконує властиву тільки їй роль.

допомогоюстрахування здійснюється замкнутий перерозподіл збитку за допомогоюспеціалізованого грошового страхового фонду, утвореного за рахунок страховихвнесків. Страхові внески в свою чергу є платою за страхування,яка вноситься відповідно до укладеного договору страхування. Перерозподільнівідносини щодо формування та використання цього фонду, що виникають в процесістрахування наближають страхування до галузі фінансів. Відомо, що сутністьфінансів як економічної категорії пов'язана з економічними відносинами впроцесі створення і використання фондів грошових коштів. Сутність страхуваннятакож пов'язана зі створенням і використанням фондів грошових коштів. Однак якщодля фінансів завжди необхідні грошові відносини і характерно формуванняфондів грошових коштів, то страхування може бути і натуральним. Крім того,страхування завжди прив'язане до можливості настання страхового випадку, тобтострахуванню притам...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок