Банківська система як інститут ринкової економіки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Банківська система як інститут ринкової економіки

Реферат Банківська система як інститут ринкової економіки

Категория: Банковское дело

План

Введення

1. Місце і роль банківської системи в економіці країни

1.1 Економічна сутність банківської системи

1.2 Функції банківської системи та її елементів

2. Банківська система Росії, напрямки та перспективирозвитку

2.1 Етапи становлення і розвитку банківської системи Росії

2.2 Проблеми в розвитку банківської системи Росії

2.3 Основні напрямки вдосконалення банківської системиРосії

Висновок

Списоквикористовуваної літератури


Введення

В рамках реалізаціїнайважливішою стратегічною завдання російської економіки - її переходу наінноваційний шлях розвитку, для якого характерною рисою єфункціонування розвиненої системи фінансових інститутів, здатних забезпечуватинеобхідними ресурсами інноваційно-інвестиційну діяльність, особливуактуальності набуває тема дослідження проблем розвитку російськоїбанківської системи, що гальмують підвищення її ролі в інноваційному розвиткуекономіки.

Метою курсової роботиє поглиблене вивчення теоретичних проблем і комплексу заходів позміцненню і підвищенню стабільності банківської системи Росії. Для досягненняданої мети необхідно вирішити наступні завдання:

• систематизуватинаявні теоретичні підходи до розуміння банківської системи;

• дослідити рольбанківської системи у функціонуванні економіки країни;

• оцінити ефективністьфункціонування банківської системи Росії, з точки зору застосовуваних їйфінансово-кредитних інструментів;

Об'єктом дослідженнявиступає банківська система як інститут ринкової економіки, ефективністьфункціонування якого впливає на її розвиток. Предметом дослідженняє наукова проблематика банківської системи, у тому числі її системніфункції, цілісність системи і повнота її елементів, напрямкивдосконалення їх взаємодії між собою.

В основі курсової роботилежить комплексний системний підхід до вивчення об'єкта дослідження. Банківськасистема розглядається як інститут ринкової економіки. В ході дослідженнязастосовувалися методи групування і порівняння, історичний метод.

Інформаційною базоюкурсової роботи є наукові праці переважно російських авторів попроблемам функціонування банківської системи, а також її ролі в розвиткуекономіки Росії, матеріали наукових конференцій і семінарів, діючізаконодавчі та нормативні акти, статистичні дані та публікаціїросійських і міжнародних організацій.

У курсовій роботівикористовуються також аналітичні роботи провідних фінансових організацій(Дослідження Світового Банку), нормативні документи міжнароднихрегулюючих органів (Basel Committee for banking supervision).

Структура роботивизначена виходячи з цілей і завдань дослідження з урахуванням особливостей предметаі об'єкта дослідження. Курсова робота складається з вступу, трьох глав,висновку, бібліографії та додатків.

У першому розділі роботирозглядаються теоретичні аспекти визначення сутності банківської системи таїї функцій, визначається місце і роль банківської системи в ринковій економіці

У другому розділі досліджуєтьсяпроцес становлення та розвитку банківської системи Росії та її елементів, наоснові детального аналізу взаємодії яких запропоновано напрями їхвдосконалення.


1. Місце іроль банківської системи в економіці країни

Однією з найважливіших складовихекономіки будь-якої сучасної держави поряд з виробничою і торговоюсферою є банківська система.

Значення банківськоїсистеми в забезпеченні стабільного і повноцінного розвитку сучасної економікискладно переоцінити. Банківська система впливає на економіку через грошовупропозиція і надання комплексу фінансових послуг суб'єктам господарювання. Насьогоднішньому етапі її особлива роль полягає в забезпеченні стабільногоекономічного зростання, в розширенні можливостей підприємств по залученнюфінансових ресурсів, у збереженні та примноженні заощаджень громадян.

1.1 Економічнасутність банківської системи

C точки зору організаційногопідходу банківська система являє собою системне дворівневеосвіту. У Федеральному законі про В«Про центральному банку Російської ФедераціїВ»(Банку Росії) В»(1) наголошується, що банківська система включає Центральнийбанк і кредитні організації.

Разом з тим поняттяВ«Банківська системаВ» визначає не тільки склад банків, за змістом воно більшшироке і включає:

• сукупність елементів;

• достатністьелементів, що утворюють певну цілісність;

• взаємодіяелементів.

Для якісноговизначення банківської системи необхідно виділити властивості та ознаки, якіїї характеризують.

1.Банківськасистема не є випадковою сукупністю елементів, в неї не можна механічновключати суб'єкти, також діють на ринку, але підпорядковані іншим цілям.

2.Банківськасистема специфічна, вона виражає властивості, характерні для неї самої, на відмінувід інших систем, що функціонують у народному господарстві. Специфіка банківськоїсистеми визначається її складовими елементами і відносинами, що складаютьсяміж ними.

При цьому, слід пам'ятатипро те, що сутність банківської системи не є складання сутностей її елементів.Сутність банківської системи - це не арифметична дія, а проникнення внову, більш широку сутність не тільки окремих елементів, але і їхвзаємозв'язок. Сутність банківської системи звернена не тільки до сутності приватних,складових елементів, але і до їх взаємодії.

Те якість банківськоїсистеми, яке з'являється у неї як у В«системиВ», відмінне від якостіокремо взятого банку, розглядається, наприклад, в дослідженні Аллен М.А.(5). Автор, з'єднуючи інституційну теорію з концепцією Й. Шумпетера,яка розглядає особливу якість банківської системи, що з'являється у неїна відміну від окремо взятого банку -

створення депозитнихгрошових коштів, які є джерелом фінансування інноваційного розвитку,визначає банківську систему В«як сукупність формальних, зафіксованих управо і неформальних, фіксованих в звичайному праві, норм і правил поведінки,упорядковують взаємодія економічних агентів у процесі створеннядодаткової купівельної спроможності. Таким способом виділяються системніякості сукупності банків як органічної цілісності В».

3.Банківськусистему можна представити як ціле, як розмаїття частин, підпорядкованихєдиного цілого. Це означає, що її окремі частини (різні банки) пов'язанітаким чином, що можуть при необхідності замінити одна іншу. У випадку, якщоліквідується один банк, вся система не стає недієздатною - з'являєтьсяінший банк, який може виконувати банківські операції та послуги. В банківськусистему при цьому можуть влитися нові частини, що заповнюють специфіку цілого.

4.Банківськасистема не перебуває в статичному стані, вона постійно в динаміці:доповнюється новими компонентами, удосконалюється, усередині неї постійновиникають нові зв'язки. Взаємодія утворюється як між центральним банком ікомерційними банками, так і між ними. Банки беруть участь на ринку міжбанківськихкредитів, пропонують для продажу В«довгіВ» і В«короткіВ» гроші, купуютьгрошові ресурси один у одного. Банки можуть надавати один одному інші послуги, доНаприклад, брати участь у спільних проектах з фінансування підприємств,утворювати об'єднання та спілки.

5.Банківськасистема є системою "закритого" типу. У повному розумінні її не можна назватизакритою, оскільки вона взаємодіє із зовнішнім середовищем, з іншими системами.Тим не менше вона В«закритаВ», тому що, незважаючи на обмін інформацією міжбанками та виданням центральними банками інформаційних довідників,бюлетенів, існує банківська В«таємницяВ». За законом банки не мають правадавати інформацію про залишки коштів на рахунках, про їх рух.

6.Банківськасистема - В«самоорганізованаВ», оскільки зміна економічної кон'юнктури,політичної ситуації неминуче призводить до В«АвтоматичногоВ» зміни політикибанку.

У період економічнихкриз і ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок