Грошова база та її роль у пропозиції грошей » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Грошова база та її роль у пропозиції грошей

Реферат Грошова база та її роль у пропозиції грошей

Категория: Банковское дело

Міністерствоосвіти і науки

Казахськафінансово-економічна академія

Реферат

з дисципліни:"Грошово-кредитне регулювання економіки"

натему : В«Грошова база та її роль у пропозиції грошейВ»

Сімей, 2010 рік


Зміст

Введення

1. Причини надмірності резервів

2. Грошова база в РК таїї динаміка

3. Прогнозніпоказники національного банку РК на 2010 рік

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Регулюючигрошову масу, держава може впливати на ціни, інвестиційні проекти іспоживання населення, обсяг національного виробництва, інфляцію і темпиекономічного зростання. Грошова політика, як і фіскальна, може слугуватизасобом стабілізації, але може і негативно впливати на економіку.Без налагодженої грошової політики боротьба з інфляцією неможлива.

Сьогодні вбудь-який, навіть самої маленької, країні світу є свій центральний банк. Вінвиконує 2 основні завдання. Перше завдання - центральний банк повинен забезпечитистабільність функціонування банківської та фінансової систем. Зокрема, вінповинен попереджати виникнення фінансової паніки, імовірність якої вфінансовій системі з широким набором посередницьких інститутів вельми велика.При виконанні цього завдання центральний банк грає роль кредитора в останнійінстанції.

Надлишкові резерви -сума, на яку фактичні резерви банку-члена ФРС перевищують йогообов'язковий резерв. Надлишкові резерви можуть використовуватися комерційнимибанками для надання позичок.


-->> 1.Причини надмірності резервів

Якщо почати з самогопоняття резервування як процесу нагромадження коштів В«на чорний деньВ», тоу багатьох словниках сучасної російської мови це поняття трактується наступнимчином:

РЕЗЕРВУВАННЯ (від лат.reserve-зберігаю, зберігаю) - метод підвищення надійності виробів (систем)шляхом застосування структурної, функціональної, інформаційної або тимчасовоїнадмірності по відношенню до мінімально необхідної і достатньої для виконаннявиробами (системами) заданих функціональних можливостей. Якщо резервуваннявідсутня, відмова будь-якого робочого елементу одночасно є відмовоювироби (системи) в цілому. При структурному, функціональному, інформаційномурезервуванні відмова резервованого елемента не викликає одночасно відмовавироби (системи). Це дозволяє створювати досить надійні системи змалонадійних елементів. Тимчасове резервування сприяє виконаннюпоставленої виробу (системі) завдання (вчинення певного обсягу роботи)за рахунок резерву часу, використовуваного для відновлення працездатностівироби (системи) в разі виникнення відмов.

резервних потужностей велектроенергетиці - перевищення робочої потужності електроенергетичної системинад макс, активним навантаженням системи. P.M. необхідна для запобіганняперебоїв в електропостачанні і підтримання в заданих межах частоти електричні.струму. Розрізняють навантажувальний (регулювальний) резерв (для покриття випадковихколивань і непередбачених. підвищення навантаження), ремонтний резерв (для проведенняпопередить, ремонту обладнання електростанцій), аварійний резерв (для замінивибули з роботи агрегатів) та ін

Інфляція за січень-березень2010 р. склала 2,9% або близько половини річної інфляції за 2009 р. (6,2%).На 2010-14 рр.. Міністерства економіки і бюджетного планування РК прогнозуєрічну інфляцію на рівні 6,0-8,0% (рисунок 2.1).

Малюнок 2.1. Наявніі прогнозні показники інфляції на період 2009 - 2012 роки [18].

Існують дві основнігрупи методів підвищення точності вимірювань - конструктивні методи і методи,засновані на структурно-часової надмірності. Конструктивні методи,грунтуються на ретельному підборі високостабільних матеріалів, елементів іпередбачають використання дорогих технологій, призводять до різкогопідвищенню вартості ІВС і в даний час практично вичерпали себе.

Основними причинаминадмірності резервів є В«страхВ» комерційних організацій за своїризикові активи. Так, наприклад, комерційні банки Казахстану за минулий 2009рік перевищили норму резервування на 20%, склавши при цьому 0,8 коефіцієнтанорми резервування для БВУ за правилами, встановленими Національним банкомспільно з АФН.

Дані зміниструктури власних коштів аналітики пов'язують з недавньою кризою і страхомперед його другою хвилею. Однак, як зазначає Голова Національного банкуРК Анвар Сайденов, ці страхи не виправдані і така політика більшості банківНЕ розсудлива. У більшій частині, за рахунок збільшення резервів комерційногобанку, наноситься збиток самому банку, не функціонуючому в повній мірі своїхможливостей та існуючих зобов'язання. Так, за рахунок збільшення резервівкомерційних банків знижуються такі показники як ефективність власногокапіталу, позикового капіталу і залучених коштів, а також рентабельністьнадаваних послуг.

Дана проблеманадмірності резервів стосується не тільки фінансових організацій, що здійснюютькредитну і депозитну діяльність, але й інших галузей економіки.

Таблиця 1 - Резервибанківської системи США і баланс ФРС.

У вищенаведенійтаблиці представлені дані за звітні 5 років з 2005 по 2010 роки, дезображена динаміка показників сум резервів банків другого рівня.


2.Грошова база в РК та її динаміка

Грошова база неє жодним з агрегатів грошової маси, але включає в себе грошовийагрегат М0 (готівкова національна валюта в обігу за межами кредитнихорганізацій). Крім М0 грошова база завжди містить у собі готівковунаціональну валюту в касах кредитних організацій і рахунки кредитнихорганізацій у центральному банку, які можуть виступати в якостіобов'язкових резервів за залученими депозитами і засоби проведення розрахунків.Інші зобов'язання центрального банку перед фінансовими і нефінансовимикорпораціями, резидентними домогосподарствами та некомерційними організаціями,обслуговуючими домогосподарства, а також зобов'язання центрального банку передіншими органами державної влади у формі готівкових грошей також можутьвключатися до складу грошової бази. Національні визначення поняття грошовабаза можуть дещо різнитися. Більш того, в національній статистиці можутьвиділятися кілька показників грошової бази.

Грошова база у вузькомувизначенні включає в себе випущені в обіг Банком Росії готівкугроші (з урахуванням залишків коштів у касах кредитних організацій) і залишки нарахунках обов'язкових резервів по залучених кредитними організаціями коштахв національній валюті, що депонуються в Банку Росії. Інформація про обсяггрошової бази у вузькому визначенні публікується Банком Росії щотижня у форміпрес-релізів. На 24.08.2009 цей показник склав 4078,6 млрд. руб. [2]

Грошова база в широкомувизначенні включає в себе:

1. випущені вобіг Банком Росії готівку, у тому числі залишки коштів в касахкредитних організацій;

2. кошти на рахункахобов'язкових резервів, за залученими кредитними організаціями коштах унаціональній та іноземній валюті, що депонуються в Банку Росії;

3. кошти накореспондентських рахунках у валюті Російської Федерації (включаючи усередненізалишки обов'язкових резервів) і депозитних рахунках кредитних організацій вБанк Росії;

1. вкладення кредитнихорганізацій в облігації Банку Росії (за ринковою вартістю);

2. інші зобов'язанняБанку Росії з операцій із кредитними організаціями у валюті РосійськоїФедерації.

Інформація про обсяг іструктурі грошової бази в широкому визначенні публікується щомісяця в базіданих і в В«Бюлетені банківської статистикиВ». Методологія описується впримітках до таблиці в кожному номері журналу.

У Казахстані за травень2006 грошова маса зб...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок