Вивчення полісемії та омонімії деяких англійських іменників » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Вивчення полісемії та омонімії деяких англійських іменників

Реферат Вивчення полісемії та омонімії деяких англійських іменників

Зміст

Введення

1.Виникнення полісемії та омонімії в англійській мові

2.Полісемія іменників в англійській мові

3.Омонімія іменників в англійській мові

4.Проблема багатозначності слова і проблема омонімії

Висновок

Списоклітератури


Введення

У лінгвістичній літературі немає єдності поглядівна явище, зване омонімією, і на обмеження його від того, що іменуєтьсябагатозначністю, або полісемією. При цьому мова йде не тільки про різнезастосуванні терміна "омонім", що само по собі представляло б нетаку вже велику біду, а скоріше про різне визначенні поняття "слово".А також про різному підході до того, які можливі розходження між окремимиконкретними випадками вживання (відтворення) одного і того ж слова, т.е. які відмінності між такими випадками сумісні і які, навпаки,несумісні з тотожністю слова.

Слово - основна структурно-семантична одиницямови, що служить для іменування предметів і їх властивостей, явищ, відносиндійсності, що володіє сукупністю семантичних, фонетичних таграматичних ознак, специфічних для даної мови.

Багатозначність (полісемічності) притаманнаяк словами, так і морфемам (і кореневим, і афіксальних), вона властива також іконструктивним об'єктам (словосполученнями, пропозиціями, текстам).Багатозначність характеризує переважна більшість слів (і знаменних, іслужбових), у чому легко можна переконатися, відкривши тлумачний словник будь-якої мови.

Алевід багатозначності (полісемії) слід відрізняти омонимию. Омонімічние знакимають співпадаючі експоненти (або звукові, або графічні, або і ті, іінші). Між семантеми омонімічних слів відсутній зв'язок, яка могла бсвідчити про ставлення семантичної мотивованості.

В основному намітились два погляди на омонимию і багатозначність. Згіднопершого, омонімами визнаються тільки такі однаково звучать слова, якіспоконвіку були різними за формою і лише в процесі історичного розвитку збіглисяодин з одним в єдиному звучанні внаслідок різних фонетичних, і в загальномувипадкових, причин.

Всі інші випадки, коли однакова матеріальна, звукова оболонка "одягає"різний зміст, визнаються явищем багатозначності, полісемії слова.

Згідно з другимпогляду, до омонімії відносяться як слова історично різні, але в силуісторичних причин збіглися, за звучанням, так і ті випадки, коли різнізначення багатозначного слова розходяться настільки, що матеріальна оболонка,зв'язувала їх, як би розривається, даючи життя двом (або більшій кількості)новим словам.

Метою даноїроботи є вивчення на основі різних джерел полісемії та омоніміїдеяких англійських іменників.

У ході роботиставилися наступні завдання:

1.проаналізувати виникнення полісемії та омонімії в англійській мові;

2. зробити оглядполісемії та антонімії англійських іменників;

3. показатипроблему багатозначності слова і проблему омонімії.


1. Виникнення полісемії та омонімії в англійськомумовою

Протягом багатьох століть традиційним об'єктомдослідницької уваги було і залишається ім'я іменник, якезаймає центральне положення в системі частин мови. Воно виступає в якостіпервинного мовного матеріалу, необхідного для позначення предметівнавколишнього світу. Ім'я іменник володіє субстанціональним характером іможе позначати як конкретні, так і абстрактні предмети.

При цьому акцентуєтьсяувагу на притаманній імені іменнику предметності, пропонує розрізнятитільки два її різновиди - конкретну і абстрактну. Перша характерна дляфізично існуючих предметів навколишньої дійсності, а друга - дляпредметів, що не існують в якості окремих феноменів навколишнього світу, алесприймаються свідомістю у так званій відносній формі об'єкта (листя,біг, радість - foliage, run, pleasure).

Значення слова складається з діалектичної єдності мовногоі позамовних змісту. Між відображенням фізичного вигляду слова тавідображенням предмета встановлюється міцний зв'язок. Реконструкція в потрібниймомент цього зв'язку протікає у свідомості на рівні автоматизації: як тільки насвідомість діє мовний знак, продукується відображення предмета, якийпозначається цим знаком.

Процес появи вторинних значень пов'язаний з історичнимгенезисом мови, причому досить суттєву роль відіграють психофізичніпотенції людини, що полягають в умінні побудувати асоціативні зв'язки.

Сьогоднішній стан лексики є продукт тривалогоісторичного розвитку, процеси якого нівелювалися в мовахментально-когнітивним потенціалом їх носіїв. Полісемантізм слова - прямесвідчення того, що лексика мови постійно перебуває в динамічномустані, що відбиває зміни в навколишній дійсності.

Можна виділити стадії розвитку, через які проходить слово,щоб остаточно закріпитися в мовному середовищі:

а) вживання;

б) закріплення;

в) оформлення.

З логічної точки зору будь-яке значення полісемантичнийслова є результатом первинного вживання прямого значення даногослова, тобто між первинним значенням і вторинними значеннями існуєспадкоємний зв'язок. Слово починає вживатися в тому чи іншому значеннівсередині однієї або декількох соціальних груп.

Стадія закріплення настає тоді, коли вживання словавиходить за рамки тих соціальних груп, де вперше воно функціонувало в даномузначенні. Значення слова закріплюється в більшості соціальних груп і починаєносити більш поширений характер, в кінцевому рахунку, воно стаєзагальновживаним.

Стадія оформлення полягає у відображенні нового значення влексикографічних виданнях. Слід зазначити, що дана стадія можеотсутствовать. Це свідчить про два моменти: або значення слованедостатньо закріпилося в мовному співтоваристві (і немає впевненості, що вононебудь закріпиться), або лексикографічне видання недосконале.

Вживання одного і того ж слова в різних значенняхє для людини природною мисленнєвої операцією. Значеннябагатозначного слова реально присутні у свідомості. Людський мозок маєздатністю зберігати досить великий інформаційний матеріал. При необхідностіавтоматично відбувається реконструкція в свідомості того фрагментаНасправді, з яким пов'язано одне із значень даного мовного знака,і, навпаки, носій мови здатний відтворити мовний знак, з якимсполучений сприйманий фрагмент дійсності. Власне кажучи, в цьому іполягає психофізична сторона полісемії слова.

Об'єктивні соціально-історичні зміни навколишнього світусприяють появі багатозначності. Лексичні одиниці розвиваютьсястосовно до вимог тієї чи іншої ситуації, однак, при цьому зберігаючисвою стабільність. Причини змін значень слів, а, отже, і причинивиникнення полісемантізма криються в нескінченному розмаїтті елементівемпіричного досвіду.

Що стосується омонімії (омоніми - слова однакові зазвучанням, але мають різне лексичне значення), то в сучасній мові дужебагато пар, де відрізнялися в давньоанглійській дієслово й іменник сталиомонімами.

Ось деякі найбільш поширені:

anger гнів сердитися

name ім'я називати

Аналогічні пари можна привести і для прикметників ідієслів:

busy зайнятий займатися

dry сухий сохнути

free вільний звільняти

own власний володіти

Аленавіть побіжний погляд на проблему дозволяє зробити висновок про велику теоретичноїзначущості явища омонімії для лінгвістичної науки, яка полягає втому, що в системі мови, заснованого на відмінностях, з'являються елементи,вступаючі один з одним у відносини тотожності всупереч, якщо так можнасказати, мовній системі - семантичний розвиток не підтримується розходженнямформальним, що веде до збоїв у виконанні найважливіших мовних функційкомунікації та номінації. Омоніми мають важливе системне значення. Омоніми,особливо при поширеності одноморфемних і односкладових слів, сприяєрозвитку музичного наголосу. Саме так типологічно допустимо пояснюватипоходження музичного наголосу в англійській мові; в англійській мовіфонологическое пристосування запозиченого слова чревато омонімією з ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок