Агропромислова інтеграція » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Агропромислова інтеграція

Реферат Агропромислова інтеграція

МІНІСТЕРСТВОСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Департаментнауково-технологічної політики і освіти

Федеральнедержавне освітня установа

вищогопрофесійної освіти

В«КРАСНОЯРСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»

КОНТРОЛЬНАРОБОТА

Дисципліна:В«Економіка і організація агропромислових формуваньВ»

Виконав:

Студентка

економічногофакультету

Спеціальність(Код)

Заліковакнижка №

Проживаєза адресою:

Перевірив:

_________________________________


1.Зовнішні та внутрішні фактори діяльності сільськогосподарських виробничихкооперативів

Під факторами розуміють умови, причини іпараметри, що роблять вплив на економічний процес та його результат.

Надіяльність виробничого кооперативу як господарюючого суб'єкта впливаютьрізні чинники. Відповідно до встановленої практики фактори прийнято поділяти на двіосновні групи - зовнішні та внутрішні.

Зовнішні фактори носять об'єктивний характер івиражають умови, що формуються незалежно від волі кооперативів. Це фактори,властиві управлінню в цілому і спрямовані на створення конкурентного середовища тапродовольчої незалежності держави. Керівництво кооперативу повинновраховувати дію цих чинників, щоб використовувати їх на благо організації.

Внутрішні, або суб'єктивні, фактори формуютьсяз волі людини (учасника кооперативу) з метою досягнення максимальнихрезультатів, скорочення собівартості продукції і отримання найбільшого прибутку.Як правило, в кооперативному підприємстві ці фактори направлені на підвищенняпрофесіоналізму та відповідальності учасників кооперативу.

У складі зовнішніх чинників виділяютьдержавно-правові, економічні, наукові та суспільно-інформаційні,внутрішніх - управлінські, виробничі, соціальні, освітні.

Державно-правові чинники характеризують ставленняадміністративних структур усіх рівнів АПК до системи кооперації в цілому тавиробничої, зокрема. Перш за все, це прийняття законів ізаконодавчих актів щодо кооперації: Закону В«Про сільськогосподарськукооперації В», ЗаконуВ« Про виробничих кооперативах В», окремих положень ГКРФ, які створюють правову базу для розвитку кооперативного сектора.

Однак ці нормативні документи мають ряднедоліків у частині демократизації управління, участі в кооперативахасоційованих членів і кооперативів в союзах. Ефективний розвиток секторавиробничої кооперації вимагає вдосконалення нормативно-правовихактів, що передбачають правове регулювання розвитку вертикальних структуруправління та взаємодію підприємств виробничої кооперації на всіхрівнях управління.

Економічні фактори визначають природувиникнення і розвитку кооперації в єдиному економічному просторіРосійської Федерації. Вони спрямовані на створення умов для пріоритетногорозвитку підприємств виробничої кооперації, безпосередньо залежать відзабезпеченості їх кредитними і податковими пільгами, фінансовими ресурсами такапіталом і виражаються в наданні кооперативним підприємствам та їх спілкам,окремим їх учасникам різних видів економічної допомоги за рахунок коштівдержбюджету і різного роду державних позабюджетних фондів.

До них відносяться:

субсидії і цільові субвенції на реалізаціюінвестиційних проектів (в першу чергу проектів технічного переозброєннягалузей АПК);

дотації на відшкодування збитків підприємств відвиробництва нерентабельної продукції, в якій зацікавлене суспільство;

встановлення граничних і пільгових цін і тарифівна енергоносії для АПК, на залізничні перевезення сільськогосподарськоїпродукції і т. п.

Економічні заходи включають фінансово-кредитнупідтримку у вигляді податкових та кредитних пільг, відплатних і безоплатних асигнуваньна лізинг сільськогосподарської техніки та ін

Наукові фактори - це участьекономічної науки у становленні та розвитку кооперації, яка має бутиспрямоване в першу чергу на поліпшення макроекономічної ситуаціїгосподарювання АПК, створення стимулів для зростання товарної продукції, а такожспеціальних розробок у галузі кооперативного руху.

Ефективному розвитку сільськогосподарськихвиробничих кооперативів сприяє об'єднання підприємств даної формигосподарювання, а також створення вертикальної структури управління ними.Законодавчо закріплено право об'єднання кооперативів у спілки (асоціації),але наукових розробок і практичного досвіду функціонування даних структурнедостатньо. Засновані на принципах самостійності, рівноправності,економічної зацікавленості союзи найбільш оптимально дозволяють дотримуватисяінтереси їх учасників та об'єднати у вертикальну структуру розбещенняодиничні виробничі кооперативи. Таким чином, наукові розробкиповинні бути спрямовані на вирішення цих та інших питань.

Суспільно-інформаційні фактори виражаються в пропаганді ірозвитку кооперативних ідей на території РФ, які повинні доповнюватизаходи щодо створення сприятливих умов розвитку кооперації. Облік цих факторівприпускає насамперед створення на регіональному рівні ринковоїінфраструктури по забезпеченню правової, методичної, технологічної,юридичною інформацією, охоплюючи всі сфери АПК. Ефективний розвитоккооперації в регіоні та створення об'єктів інфраструктури доцільноздійснювати на основі інтеграції, яка забезпечує сприятливі правовіі соціально-економічні умови для становлення цілісної кооперативноїсистеми.

Пристосуваннявиробничого кооперативу до жорстких зовнішніх умов відбувається шляхомперенесення ризику на плечі його працівників. Тому першорядне увага повиннабути приділена вдосконаленню внутрішніх факторів.

Управлінські фактори виражаються вдемократичності управління кооперативом за принципом В«один член - один голосВ».Такий підхід дає право на участь в управлінні кожному члену кооперативу,виключає ймовірність зловживання владою, підвищує відповідальністьучасників. Якщо виробники не відчуватимуть себе причетними до управліннякооперативом, вони не будуть дотримуватися правила і виконувати зобов'язання, прицьому економічна ефективність кооперації знизиться.

Кооперація здійснюється завдяки тому, щолюдина або підприємство, провідні самостійне виробництво, для захисту своїхінтересів і отримання економічної вигоди об'єднують свої дії з іншимитоваровиробниками. Відомо, що спільні дії виникають тільки наоснові спільності інтересів, які призводять окремого товаровиробника дорозуміння того, що він повинен мати рівні права і обов'язки з такими ж, яквін сам, товаровиробниками.

Виробничі фактори - планування вкладенькооперативу, раціональне поєднання галузей. Виникає багато проблем,обумовлених поганою координацією оперативної діяльності окремихпідрозділів, відсутністю чіткого планування. Раціональне та ефективнепобудова кооперативу передбачає будівництво його як товарного господарства.

Виходячи із запитів ринку кооператив повиненвиключити зі свого організаційного плану всі малоприбуткові галузівиробництва, в яких продукція виробляється з великими витратами. Повиннізалишитися тільки ті галузі, які в умовах конкретного господарства і даноїринкової кон'юнктури дають найбільшу вигоду або технічно незамінні. Ринковастратегія кооперативу повинна залежати в основному від обсягу виробленоїпродукції, який, у свою чергу, залежить від розвитку товарних галузей. Дляведення культурного сільського господарства необхідно дотримання сівозміни.Тому організація товарної частини господарства повинна бути доповненаорганізацією кормової і споживчої частин. Встановленняспіввідношення трьох цих величин і є головною задачею в побудові планугосподарства.

Соціальніфактори та ідея кооперації засновані на пріоритеті учасників...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок