Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці

Реферат Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці


РЕФЕРАТ

по курсу В«Бухгалтерський облік і аудитВ»

по темі: В«Бухгалтерський облік і його місце в ринковійекономіці В»


1.Види господарського обліку

Світдавно прийшов до необхідності адекватного відображення фактів господарськоїдіяльності.

Зародженняі зміна суспільно-економічних формацій припускають історичнуобумовленість обліку. Суспільство не могло розвиватися, не володіючи інформацієюпро наявність і використання своїх ресурсів, існування джерел їхвідшкодування. В рамках кожної історичної формації суспільство виходило здосягнутого рівня розвитку продуктивних сил і характеру виробничихвідносин. Відповідно цьому визначалися цілі і завдання обліку.

Облікузавжди були притаманні функції спостереження, вимірювання і реєстрації окремихявищ, доповнюючи пізніше необхідністю угруповання і узагальненняінформації про ці явища.

Всукупності функції спостереження, вимірювання і реєстрації фактів господарськоїдіяльності формують її кількісне відображення і тому мало що дають дляпідвищення ефективності управління економічним суб'єктом. На ранній стадіїрозвитку економічних відносин виконання тільки цих функцій задовольнялопотреби господарського життя.

Заміру розвитку продуктивних сил з'явилася суспільна потреба вотриманні більш якісної інформації на базі порівняння кількіснорізнорідних господарських операцій. Поява грошей як загального еквівалентадозволило здійснити узагальнення фактів господарської діяльності, їхугруповання і приступити до їх аналізу.

Практичноце призвело до формування поняття господарського обліку, зміст якогоскладають спостереження, вимірювання, реєстрація фактів господарського життя, їхугруповання і узагальнення.

Господарськийоблік в самому широкому сенсі є функція управління, досить ранообособившаяся в самостійний вид суспільно корисної праці.

Господарськийоблік завжди, при будь-якому суспільно-економічному ладі, за своїм призначеннямпокликаний забезпечувати інформацією апарат управління.

Вдоперебудовних період в Росії такий облік включав три окремих види обліку:оперативний, статистичний і бухгалтерський.

Вонисамостійні, так як кожен з них мав свій об'єкт обліку, адекватний йогопредмету, і свої прийоми пізнання даного предмета. У той же час незалежністькожного з них не виключала їх взаємозалежності і взаємозумовленості.

Коженвид обліку розглядав одні й ті ж господарські процеси з різних позицій,що не перешкоджало на окремих етапах перетинанню потоків інформації,цікавлять її користувачів.

Становленняринкових відносин, формування широкого кола користувачів обліковоїінформацією, що проявляють до неї прямий фінансовий інтерес або без такогоінтересу, визначили інший підхід і до самого бухгалтерського обліку. Нині вйого складі склалися три напрямки, що відповідають зазначеним вимогам таоднозначно дозволяють розглядати їх як самостійні види обліку: управлінськийоблік, фінансовий облік і податковий облік.

У даній особливості сфокусувалисяяк переваги, так і недоліки формування облікової інформації. Причому якщогідності обумовлені можливістю реалізувати кінцеві цілі, якіпоставлені перед кожним видом обліку, то недоліки полягають у тому, що дляреалізації деяких з них, як показує багатовіковий досвід, немаєнеобхідності виділяти окремі напрямки в самостійний, вид обліку. Мовайде насамперед про податковий облік. У всі часи інформація для податковихорганів готувалася в системі управління бухгалтерським обліком. Сучаснаситуація веде не тільки до подорожчання облікової інформації, але і відсуваєбухгалтерський облік на задні позиції. Як показує світова практика, такенапрямок у формуванні облікової інформації не отримало свого широкогозастосування.

Гідністьбухгалтерського обліку як раз і полягає в тому, що він, використовуючи всі тривимірювача, застосовувані в економіці - натуральні, трудові та грошові? -готує інформацію, яка конкретно відбиває інтереси окремих їїкористувачів.

Зазначенівимірники в бухгалтерському обліку являють собою одиниці виміру окремихоб'єктів, що формують зміст господарської діяльності організації.

Натуральнівимірники (кг, м, м 3 , шт., л тощо) розкривають кількіснухарактеристику однорідного об'єкта обліку, представленого в обліку, і служать дляотримання інформації в зазначених одиницях залежно від його особливостей.

Застосуваннянатуральних вимірювачів в обліку різнорідних об'єктів з метою їх угруповання,нехай навіть мають одну і ту ж одиницю вимірювання, неприпустимо.

Загальнеумова, притаманне натуральним вимірювачам, - кількісний обліктоварно-матеріальних цінностей. Отримання узагальнюючих показників з їх допомогоювиключено.

Облікв натуральних вимірниках визначає зміст кількісного обліку.

Трудовівимірники призначені для обліку витраченого робочого часу. Одиницею їхвимірювання служать хвилини, години, дні. З їх допомогою контролюються нормивироблення, продуктивність праці, нарахування заробітної плати.

Ясно,що трудові вимірники, як і натуральні, мають строго певні межізастосування.

Узагальнюючимпоказником, що дозволяє об'єднати різнорідні об'єкти обліку і висловити їх водному вимірнику, служить грошовий вимірник. Одиницею його вимірювання служитьодиниця національної валюти, тобто рубль.

Грошовийвимірювач покладений в основу визначення оцінки окремих видів активів ізобов'язань в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Грошовийвимірювач дозволяє обчислити індивідуальні витрати організації навиготовлення конкретних видів продукції, виконані роботи або наданіпослуги, пов'язані з використанням матеріальних та трудових ресурсів. Узагальненняцих та інших витрат за допомогою даного вимірника дає можливість обчислитизагальну суму витрат організації за звітний період. Отже, зростаєконтрольне значення грошового вимірника. З його допомогою можна отримати іінші показники (прибуток, рентабельність), розрахувати похідні від нихпоказники як на рівні організації, так і на народногосподарському рівні.Діапазон застосування грошового вимірника досить великий, щообумовлюється застосуванням його як самостійно, так і в поєднанні знатуральними і трудовими вимірниками.

Ринковіпідходи в оцінці окремих видів майна базуються на застосуванні єдиногогрошового вимірника. Однак нерозвиненість ринкових методів оцінки, що діютьв країні, не в повній мірі розкриває переваги даного виду вимірювача,яке він набув у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Оперативнийоблік визначає свій В«життєвий циклВ» в міру необхідності. Апаратовіуправління

Влітературі оперативний облік нерідко називають оперативно-технічним обліком, щопредставляється не зовсім логічним, оскільки технічний аспект не визначаєйого змісту. Даний вид обліку формує різну інформацію(Виробничу і т. і.) В залежності від специфіки відбиваних операцій.

Інформація,надається оперативним обліком, потрібна остільки, оскільки вона може дативідповідь про зміст окремих приватних повсякденних господарських операцій:щоденної відвантаження окремих найменувань готової продукції, надходжень нарозрахунковий рахунок коштів від покупців за реалізовану продукцію і т.п. Обмеженість значущості в часі даної інформації - першавідмінна риса оперативного обліку.

Отриманняподібної інформації від інших видів обліку захаращувати б їх і робилонеможливим застосування системного підходу до вирішення поставлених перед ними завдань.Тому дану нішу заповнює оперативний облік, який неоднорідний за своєюприроді. Хоча він і користується всіма трьома вимірювачами, притаманнимигосподарському обліку, - натуральними, трудовими і грошовими, тим не меншевикористання ним грошового вимірника обмежена. Це пов'язано з відображеннямназваним видом обліку, як вже зазначалося, в основному окремих одноріднихгосподарських операцій, що не вимагають постійного узагальнення. У цьому - другийвідмітна озна...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок