Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і його роль в управлінні підприємстві

Реферат Бухгалтерський облік і його роль в управлінні підприємстві

Зміст

Введення

1 Роль і значення бухгалтерськогообліку в управлінні підприємством у сучасних умовах

1.1 Бухгалтерський баланс - основнаформа в системі звітності

1.2 Бухгалтерський облік та його роль вуправлінні підприємства

1.3 Будова бухгалтерського балансуі техніка його складання Взаємозв'язок його розділів і статей

2 Аналіз бухгалтерського обліку ВАТВ«МордовспіртВ»

2.1 Історія ВАТ В«МордовспіртВ»

2.2 Оцінка та аналіз складуструктури майна організації

2.3 Аналіз оборотностіоборотних активів ВАТ В«МордовспіртВ»

3 Заходи поліпшення веденнябухгалтерського обліку на ВАТ В«МордовспіртВ»

3.1 Бухгалтерський облік в В«1СБухгалтерії 8.0 В»

3.2 Автоматизація бухгалтерськогообліку - основа ефективного управління

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А


Введення

Роль бухгалтерського обліку, що існувало в умовах планової економіки,обумовлювалася суспільним характером власності, потребамицентралізованого управління економікою і зводилася, головним чином, довиявленню відхилень від приписаних моделей господарської поведінкипідприємств. Головними користувачами бухгалтерської інформації виступалигалузеві міністерства і відомства, а також інші державні органи(Статистичні, плануючі і т.д.).

В умовах ринкової економіки та переходу до неї підприємство -самостійний елемент економічної системи - взаємодіє з партерами побізнесу, бюджетами різних рівнів, власниками капіталу та іншимисуб'єктами, в процесі чого з ними виникають фінансові відносини. У зв'язку зцим з'являється необхідність фінансового управління фірми, тобто розробкипевної системи принципів, методів і прийомів регулювання фінансовихресурсів, що забезпечують досягнення тактичних і стратегічних цілейорганізації. Об'єктом управління є фінансові ресурси підприємства, вЗокрема їх розміри, джерела їх формування, і відносини, що складаються впроцесі формування та використання фінансових ресурсів фірми. Результатиуправління виявляються в грошових потоках (величині і термінах), що протікаютьміж підприємством та бюджетами, власниками капіталу, партнерами по бізнесута іншими агентами ринку.

Базою для прийняття управлінських рішень на підприємстві єінформація економічного характеру. Сам процес прийняття рішень можнарозділити на три етапи: планування і прогнозування, оперативне управління,контроль (фінансовий аналіз) діяльності підприємства. Рішення приймає нетільки адміністрація організації, але й інші - зовнішні - користувачіекономічної інформації (зацікавлені сторони, що знаходяться за межамифірми і мають потребу в інформації для прийняття рішень відносно даногопідприємства). Внутрішні користувачі оперують інформацією, зовнішні -даними фінансової звітності організації. І ті, й інші дані формуються впроцесі бухгалтерського обліку підприємства.

У даній роботі розглянуті деякі можливості використання самебухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень, оскільки в данийчас управлінський облік в Росії ще недостатньо розвинений. Так, за оцінкамизахідних бухгалтерських та аудиторських фірм, їхні західні клієнти 90% часу іресурсів витрачають на постановку і ведення управлінського обліку. За оцінкамиросійських консультантів, у вітчизняних компаніях це співвідношення виглядає зточністю до навпаки.

Я розгляну ВАТ В«МордовспіртВ», дам характеристику його бухгалтерськогообліку і запропоную заходи поліпшення ведення обліку.


1 Роль і значення бухгалтерського обліку в управлінні підприємством усучасних умовах

1.1 Бухгалтерський баланс - основна форма в системі звітності

Розвиток ринкових відносин, міжнародні, господарські та фінансовізв'язку висунули в число актуальних питання про вдосконалення бухгалтерськогообліку та звітності, наближення їх змісту та методів до міжнародно-прийнятихнормам. Перехід на застосування міжнародних норм бухгалтерського обліку тазвітності почався з 1992 року.

Центральної формою бухгалтерського обліку - є баланс. Балансхарактеризується тим, що в ньому об'єкти обліку показуються двічі ірозглядаються з двох точок зору. Склад, зміст і методичні основиформування бухгалтерської звітності організацій, які є юридичнимиособами за законодавством Російської Федерації [1].

Бухгалтерський облік і звітність, діючі в РФ будуються на тих жепринципах, які покладені в основу міжнародних стандартів фінансовоїзвітності. Якщо бухгалтерський облік зараз називають В«міжнародною мовоюбізнесу В», то і принципи, правила складання форм звітності мають відповідативимогам часу. Треба визнати, що методологія бухгалтерського обліку тазвітності, директивно наказує організаціям сьогодні, тільки часткововідповідає вимогам світової практики [7].

При складанні форм звітності потрібно виходити з облікових принципів,зазвичай залежать від того, наскільки точно вони відповідають трьом критеріям:доречності, об'єктивності і здійсненності.

Звітність підприємства є логічним продовженням процедурфінансового обліку і являє собою систему показників, що характеризуютьмайнове і фінансове становище організації на звітну дату.

Система показників звітності - це особливий вид записів, що єкоротким витягом з поточного обліку, що відображають зведені дані про стан ірезультати діяльності підприємства, його підрозділів, за звітний період.Звітність містить кількісні та якісні характеристики, вартісні інатуральні показники. Зведені дані про стан і результати діяльності підприємства,його підрозділів за певний період формуються на підставібухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку [4].

Як відомо, формування звітності на підприємстві необхідно і длявнутрішнього управління, і для підприємства зовнішнім користувачам з метоюприйняття обгрунтованих висновків і рішень.

У сучасному житті найважливішою категорією стає прибуток і тому вцентрі уваги фахівців перебуває вибір (обговорення) процедури їїобчислення. В залежності від обраних методів її формування міняється івеличина податків, і суми дивідендів, і заробітна плата. Зі зміною умовгосподарювання відбуваються, і зміни в складі і змісту форм звітності,які у великій мірі стали відповідати вимогам Міжнароднихстандартів бухгалтерського обліку.

В системі економічної інформації бухгалтерська звітність єодним з найважливіших інструментів управління містять найбільш синтезовануі узагальнену інформацію.

Дані бухгалтерської звітності використовуються для різних цілей нарізних рівнях управління. Систематичне вивчення бухгалтерських звітіврозкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботіпідприємства, допомагає намітити шляхи підвищення ефективності його діяльності.

Бухгалтерська звітність є основою об'єктивної оцінкигосподарської діяльності підприємства, базою поточного та перспективногопланування, дієвим інструментом для прийняття управлінських рішень[12].

1.2 Бухгалтерський облік та його роль в управлінні підприємства

Дані звітності використовується зовнішніми користувачами для оцінкиефективності діяльності організації, а також для економічного аналізу усамої організації. Разом з тим звітність необхідна для подальшогопланування. Звітність повинна бути достовірною, своєчасною. У ній повинназабезпечуватися порівнянність звітних показників з даними за минуліперіоди.

Організації складають звіти за формою і інструкціям, затвердженимМінфіном і Держкомстат РФ. Єдина система показників звітності організаціїдозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічнимрайонам, республікам і по всьому народному господарству в цілому.

Перехід до ринкових відносин викликав появу різних формвласності і видів підприємницької діяльності. Відтворюється вексельнезвернення, з'явилися акції та інші цінні папери, змінені принципифінансуван...


Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...