Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Реферат Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Зміст

Введення. 14

1. Нормативне регулювання, організаційні та фінансовіаспекти діяльності бюджетнихустанов. 18

1.1. Бюджетне законодавство вобласті функціонування бюджетних установ . 18

1.2.Порядок складання кошторисів дляохорони здоров'я 38

1.3. Методологічні основи веденняаналізу діяльності медичних установ . 44

2. Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансовогостану Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ» м. Біробіджана. 52

2.1. Коротка характеристика ОГУЗВ«Стоматологічна поліклінікаВ» 52

2.2. Організація бухгалтерського обліку вмедичних установах . 56

2.2.1. Облікова політика установи. 56

2.2.2. Ведення бухгалтерського обліку. 67

2.2.2.1. Облік коштів стоматологічної поліклініки. 67

2.2.2.2. Облік розрахунків по оплаті праці. 71

2.2.2.3. Облік матеріальних запасів. 78

2.3. Проведення аналізу в установі . 83

2.3.1. Аналіз роботи Огуз В«Стоматологічна поліклінікаВ». 83

2.3.2. Аналіз виконання кошторису витрат. 89

2.3.3. Аналіз виконання платних послуг. 92

2.4. Здійснення фінансового контролю . 93

3.Путівдосконалення фінансово-господарської діяльностізаклади охорони здоров'я. 100

Список використаної літератури .. 117


Введення

Здоров'ягромадян, як соціально - економічна категорія, являє собою найважливішийелемент національного багатства. Для підтримки здоров'я споживаєтьсяпевна частина валового національного продукту, але і саме здоров'я людиниповинна розглядатися як ресурс, необхідний для виробництва матеріальнихблаг. Певною мірою, здоров'я є функція таких змінних, яквиробництво та навколишнє середовище, поведінку людей і якість продуктів харчування.Відповідно, з цим негативні сторони соціально-економічного таполітичної ситуації в країні, криза системи охорони здоров'я негативнопозначається на стані здоров'я населення. Дуже тривожна демографічнаситуація зростає смертність, падає народжуваність, внаслідок чого спостерігаєтьсяприродний спад населення.

Тема,зачіпає питання організації в медичному закладі бухгалтерськогообліку, аналізу фінансового стану та контролю за цільовим і раціональнимвикористанням коштів обов'язкового медичного страхування єактуальною, тому в сучасних умовах охорона здоров'я - це проблемадержавного масштабу. Уряд щороку затверджує програмудержавних гарантій по безкоштовної медичної допомоги. Однак в абсолютномубільшості регіонів ця проблема не забезпечується державнимизасобами. Дефіцит коштів за цією програмою 30-40% від потреби, і вінпокривається вимушеними витратами пацієнтів на оплату ліків і медичнихпослуг.

Метоюдипломної роботи є розкриття питань бухгалтерського обліку та контролю зацільовим використанням коштів в медичному закладі, аналіз фінансовогостану стоматологічної поліклініки. В дипломній роботі ми поставилинаступні завдання:

-вивчити питання бухгалтерського обліку;

-провестидокументальну перевірку цільового та раціонального використання коштів системиОМС;

-провести аналіз фінансового стану медичної установи;

-намітити шляхи вдосконалення фінансово - господарської діяльності лікувально-Профілактичного закладу.

Хронологічнірамки дослідження визначаються періодом 2001 -2003 рр.

Об'єктомдослідження є державна установа охорони здоров'я В«Стоматологічнаполіклініка В»управління охорони здоров'я уряду Єврейської автономноїобласті.

Проблемибухгалтерського обліку та аналізу фінансового стану завжди привертали увагудослідників різного профілю. Інтерес представляють наукові праці КузіноїЕ.Л., Кадирова Ф.Н. Кондракова Н.П., Зельковіч Р.М.

Успішнареалізація завдань, що стоять перед медичними установами у величезній мірівизначається станом економіки, яка останнім часом зазналаістотні зміни. Ринкова економіка, введення добровільного медичногострахування, погіршення фінансування призвели до підвищення значущостіекономічної сторони діяльності установ охорони здоров'я зокремааналізу. Традиційно недостатня увага, що приділялася раніше економіці охорони здоров'я,негативно позначилося на розробленості методів економічного аналізудіяльності медичних установ.

Медичніустанови відчувають гостру нестачу методичних матеріалів з різнимпитань економічної діяльності, що призводить до порушень. Контроль зарухом коштів постійний фінансовий та економічний аналіз дозволитькерівникам приймати оптимальні рішення.

Обов'язковеумова повного якісного аналізу господарської діяльності установи -вміння читати баланс, тобто знання змісту кожної статті, способу її оцінки,ролі в діяльності установи, зв'язку з іншими статтями, характеру змінсум по тій чи іншій статті і значення цих змін для економії установи.Читання балансу дозволяє визначити ступінь забезпеченості підприємствавласними оборотними коштами, встановити за рахунок яких статей зміниласяїх величина, виявити факти іммобілізації коштів, використання їх не запризначенням. Уміння читати баланс багато в чому допомагає керівнику установи прийматиправильні рішення найрізноманітніших питань.

Систематичнийі всебічний аналіз діяльності установи дозволить:

-швидко, якісно і професійно оцінювати результативність діяльностіяк установи в цілому, так і його структурних підрозділів;

-знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем установи у найближчій та віддаленійперспективі.

Бухгалтерський облік, фінансовий аналіз та контрольвиправдовує себе в кінцевому рахунку тоді, коли він приносить суспільству реальнукористь. Реальна корисність знань бухгалтерського обліку та економічногоаналізу полягає головним чином в дотриманні та правильному застосуваннінормативних документів, а також вишукуванні резервів і втрачених можливостей навсіх ділянках планування і керівництва господарством. Отже, знаннябухгалтерського обліку, вміння проаналізувати фінансовий стан медичногоустанови набуває в даний час величезне значення, тому що в подальшомудопомагає намітити шляхи вдосконалення лікувально - профілактичногоустанови.


1. Нормативнерегулювання, організаційні та фінансові аспекти діяльності бюджетнихустанов

1.1. Бюджетнезаконодавство в галузі функціонування бюджетних установ

Система ринкових відносин є універсальноюмоделлю господарювання, що забезпечує умови для розвитку підприємництваі підвищення його ефективності.

Поза ринкових відносин залишаються установиневиробничої сфери, які функціонують за рахунок бюджетних асигнувань,хоча і можуть мати додаткові грошові надходження від надання послугна комерційній основі. В умовах ринкової економіки багато галузей народногогосподарства традиційно фінансуються з бюджету (освіта, охорона здоров'я тат.д.) У кошторисах таких установ та галузей хоча і послаблюється адресна регламентаціявитрат, але разом з тим посилюється обгрунтованість розрахунків фінансовихпоказників на основі впровадження довгострокових економічних і соціальнихнормативів.

Основними нормативними документами, що визначаютьметодологічні основи, порядок організації і ведення бухгалтерського обліку вбюджетних організаціях Російської Федерації є:

- Федеральний закон В«Про бухгалтерський облікВ» від21.11.1996 р. № 129-ФЗ;

- Цивільний кодекс Російської Федерації;

- Бюджетний кодекс Російської Федерації;

- Інструкція з бухгалтерського обліку в бюджетнихустановах. Затверджена наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від30.12.1999 р. № 107н;

- Правила касового обслуговуваннявиконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів територіальнимиорганами федерального казначейства;

- Методичні вказівки поінвентаризації майна і фінансових зобов'язань;

До бюджетних організацій належать установи таорганізації, основна діяльність яких повністю або частково фінансуєтьсяза рахунок коштів федера...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок