Бухгалтерський облік та організація фінансів в бюджетній організації » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік та організація фінансів в бюджетній організації

Реферат Бухгалтерський облік та організація фінансів в бюджетній організації

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку таорганізації фінансів в бюджетній організації

1.1 Економічнезміст фінансів бюджетних організацій

1.2 Засобибюджетних організацій: їх джерела, порядок формування і розподілу

1.3 Бухгалтерський облік фінансівбюджетної організації

2. Бухгалтерський облік та організація фінансівдержавної установи на прикладі Гуно В«Державне ветеринарнеуправління Сокольського району

2.1 Коротка характеристика ГуноВ«Державне ветеринарне управління Сокольського району

2.2 Організаціяі ведення бухгалтерського обліку фінансів Гуно В«Госветуправленіе Сокольськогорайону В»

2.3 Бухгалтерськазвітність Гуно В«Госветуправленіе Сокальського районуВ»

2.4 Оцінкароботи Гуно В«Госветуправленіе Сокальського районуВ» по виконанню бюджету

3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ та організація фінансів Гуно В«Державневетеринарне управління Сокольського району

3.1 Пропозиціїщодо вдосконалення організації фінансів та їх обліку в Гуно В«ГосветуправленіеСокольського району В»

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


Введення

Бухгалтерський облік іфінанси в бюджетних організаціях має свої специфічні особливості,обумовлені законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес,інструкцією з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають набюджеті, затвердженої наказом Мінфіну РФ від 3 листопада 1993 № 122, іншиминормативними документами з обліку та звітності в бюджетних організаціях,галузевої їх специфікою. До цих особливостей слід віднести: організацію облікув розрізі статей бюджетної класифікації; організація управління оборотнимкапіталом; особливості формування фінансових результатів; контроль виконаннякошторису витрат; виділення в обліку касових і фактичних видатків; галузевіособливості обліку в установах бюджетної сфери (охорони здоров'я, освіти,науки).

Специфічніособливості обліку в бюджетних організаціях викликають необхідність доповнитиспільні завдання бухгалтерського обліку більш конкретними, як, наприклад, точневиконання затвердженого бюджету, дотримання фінансово - бюджетної дисципліни,мобілізація коштів до бюджету і виявлення додаткових витрат. ГК РФ ділитьвсі юридичні особи на два види - комерційні і некомерційні (ст. 50 ГКРФ). Підставою такого розподілу служить мета здійснюваної організацієюдіяльності. Основна мета комерційних організацій - отримання прибутку і їїрозподіл між учасниками. Некомерційні організації створюються длядосягнення освітніх, наукових, благодійних цілей, для задоволеннядуховних та інших нематеріальних потреб громадян та організацій, а також вінших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ. Інакше кажучи, вони непереслідують мету одержання прибутку та його розподілу між учасниками. Длянас представляє інтерес державна бюджетна некомерційна організаціяі, тому, в дипломній роботі будуть розкриті аспекти ведення обліку таорганізації фінансів державної бюджетної установи.

Визначення бюджетноїорганізації дано в Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях№ 107н від 30 грудня 1999 року. Бюджетна установа - організація, створенаорганами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктівРФ, органами місцевого самоврядування для здійснення управлінських,соціально-культурних, науково-технічних та інших функцій некомерційногохарактеру, діяльність, якої фінансується з відповідного бюджету абобюджету державних позабюджетних фондів на основі кошторису доходів і витрат.Обов'язковою умовою віднесення організації до розряду бюджетної єбюджетне фінансування по кошторису та ведення бухгалтерського обліку з бюджетногопланом рахунків і в порядку, передбаченому інструкцією № 107н. Все вищевикладенепідтверджує актуальність теми цієї роботи, визначило її мету ізавдання.

Метою випускноїкваліфікаційної роботи є вивчення особливостей бухгалтерського обліку іорганізації фінансів в бюджетних державних підприємствах з подальшимвнесенням пропозицій щодо їх вдосконалення.

Для досягненняпоставленої мети були визначені наступні завдання:

- вивчити понормативним матеріалам та даним літератури основи ведення бухгалтерського облікуі організацію фінансів в бюджетних організаціях на сучасному етапі; проаналізуватиокремі аспекти обліку господарських засобів в державних бюджетнихустановах.

- виконати аналізбалансу виконання кошторису витрат і звіту про виконання кошторису витратдержавної установи; дати оцінку фінансового стану і фінансовихрезультатів державної установи, що фінансується з федеральногобюджету;

- розробити комплексрекомендацій щодо поліпшення організації ведення бухгалтерського облікудержавної установи та вдосконалення бюджетного фінансування таконтролю над витрачанням бюджетних коштів.

Об'єкт дослідження - ГуноВ«Державне ветеринарне управління Сокольського районуВ», яка здійснюєдержавний ветеринарний контроль, спрямований на профілактику хвороб ілікування тварин, забезпечення безпеки у ветеринарно-санітарному відношенніпродуктів тваринництва і рослинництва, охорону здоров'я населення відхвороб, спільних для людей і тварин, що знаходиться за адресою: Нижегородськаобласть, п. Сокільське, вул. Садова, буд.10.

Предметом дослідженняє система бухгалтерського обліку та організація фінансів в державномуустанові.

Методи дослідження:системний та економічний аналіз, метод порівнянь та аналогій.

Випускнакваліфікаційна робота буде складатися з трьох глав. У першому розділі буде розкритотеоретичний аспект питання, а саме: вивчено економічний змістфінансів бюджетних організацій; кошти бюджетних організацій: їх джерела;порядок формування і розподілу, Бухгалтерськийоблік фінансів бюджетної організації. У другому розділі буде дана короткахарактеристика установи, вивчені про рганізація та веденнябухгалтерського обліку фінансів Гуно В«Госветуправленіе Сокальського районуВ»,бухгалтерська звітність; оцінена робота Гуно В«Госветуправленіе Сокольськогорайону В»по виконанню бюджету. У третьому розділі будуть внесені пропозиції щодоудосконалення організації фінансів та їх обліку в Гуно В«Державневетеринарне управління Сокольського району В».

У ході виконаннядослідження будуть використані нормативно-правова документація, навчально-методичналітература, внутрішня документація підприємства, джерела Інтернет.


1. Теоретичніоснови бухгалтерського обліку і організації фінансів державної установи

1.1 Економічнезміст фінансів бюджетних організацій

Визначення бюджетноїорганізації дано в Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях№ 107н від 30 грудня 1999 року. Бюджетна установа - організація, створенаорганами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктівРФ, органами місцевого самоврядування для здійснення управлінських,соціально-культурних, науково-технічних та інших функцій некомерційногохарактеру, діяльність, якої фінансується з відповідного бюджету абобюджету державних позабюджетних фондів на основі кошторису доходів і витрат.

Обов'язковоюумовою віднесення організації до розряду бюджетної є бюджетнефінансування по кошторису та ведення бухгалтерського обліку по бюджетному планомрахунків і в порядку, передбаченому інструкцією № 107н (7).

Установа- Це організація, створена власником для здійснення управлінських,соціально-культурних та інших функцій некомерційного характеру і фінансованаїм повністю або частково.

Установаможе бути утворено державним, муніципальним, прив...


Страница 1 из 19Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок