Аналіз обсягу виробництва, витрат і прибутку ТОВ "Втормет" за 1996-1998 рр.. » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз обсягу виробництва, витрат і прибутку ТОВ "Втормет" за 1996-1998 рр..

Реферат Аналіз обсягу виробництва, витрат і прибутку ТОВ "Втормет" за 1996-1998 рр..

Зміст

Розділ I 2

Предмет і метод економічного аналізу 2

Розділ II 4

Визначення типу ринку 4

Аналіз структури продукції і обсягу продажів 7

Аналіз витрат підприємства 10

Аналіз прибутку і рентабельностіпідприємства 19

Розділ III 28

Висновок 28

Список використаної літератури 31


Розділ I Предмет і метод економічного аналізу

Під наукою в широкому сенсі словарозуміється сукупність знань про природу, суспільстві і мисленні. Ця сукупність-ністьвідображає досягнуту на кожному історичному етапі і відповідає ступенюусвідомлення об'єктивних законів розвитку природи і суспільства.

Економічний аналіз як наукаявляє собою систему спеціальних знань, пов'язану:

а) з дослідженням економічнихпроцесів у їх взаємозв'язку, що складаються під впливом об'єктивних економічнихзаконів і факторів суб'єктивного порядку;

б) з науковим обгрунтуваннямбізнес-планів, з об'єктивною оцінкою їх виконання;

в) з виявленням позитивнихі негативних факторів і кількісним вимірюванням їх дії;

г) з розкриттям тенденцій іпропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористанихвнутрішньогосподарських резервів;

д) з узагальненням передового досвіду,з прийняттям оптимальних управлінських рішень.

Дослідження економічнихпроцесів починається, якщо користуватися методом індукції, з малого, зодиничного - з окремого господарського факту, явища, ситуації, які всукупності і представляють господарський процес, виражає сутністьгосподарської діяльності в тому чи іншому ланці керованої підсистеми ікеруючої системи. Однак, як зазначалося вище, спосіб індукції повинен використовуватисяв єдності з методом дедукції. Це означає, що, аналізуючи одиничне, потрібно вВодночас враховувати і загальне. Вивчаючи діяльність виробничої бригади іокремих виконавців, варто одночасно приймати до уваги показникицеху і місце в ньому даної бригади. У такому ж співвідношенні розглядаються цех іпідприємство, підприємство і акціонерне об'єднання, товариство з обмеженоювідповідальністю та інші асоціації.

У ході економічного аналізугосподарські процеси вивчаються у їх взаємозв'язку, взаємозалежності івзаімообу-словленності. Встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності івзаємозумовленості - найбільш важливий момент аналізу. Причинний зв'язок, прояку згадувалося вище, опосередковує всі господарські факти, явища,ситуації, процеси. Поза цьому зв'язку господарське життя немислима.

Причинний, чи факторний, аналізвиходить з того, що кожна причина, кожен фактор отримують належну оцінку.З цією метою причини-фактори попередньо вивчаються, для чогокласифікуються за групами: суттєві і несуттєві, основні іпобічні, визначальні та невизначуваного. Далі досліджується вплив на господарськіпроцеси насамперед істотних, основних, визначальних чинників. Вивченнянесуттєвих, невизначуваного факторів ведеться, якщо потрібно, у другучергу. Встановити вплив усіх факторів вкрай складно і практично незавжди необхідно.

Розкрити і зрозуміти основніпричини, що зробили визначальний вплив на виконання бізнес-плану, з'ясуватиїх дія та взаємодія - значить розібратися в особливостях господарськоїдіяльності аналізованого об'єкта. Але в процесі аналізу не тількирозкриваються і характеризуються основні фактори, що впливають на господарськудіяльність, але і вимірюється ступінь (сила) їх дії. Для цього застосовуютьсявідповідні способи і прийоми економічних і математичних розрахунків.

Під предметом економічногоаналізу розуміються господарські процеси підприємств, об'єднань, асоціацій,соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові результати їх діяльності,складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів,що одержують відображення через систему економічної інформації.

Як видно з визначення, економічнийаналіз має справу з господарськими процесами підприємств, об'єднань, іншихпідрозділів і кінцевими виробничо-фінансовими результатами їх діяльності.Економіка підприємств вивчається при цьому не тільки в динаміці, але і в статиці.

Далі, предметом економічногоаналізу є господарські процеси і кінцеві результати, що складаютьсяпід впливом об'єктивних зовнішніх чинників. Постійно впливаючи нагосподарську діяльність, вони відображають, як правило, дії економічних законів.У процесі економічного аналізу у багатьох випадках доводиться стикатися,наприклад, з дією цінового фактора - зі зміною цін, тарифів,ставок. Ціноутворення в ринкових умовах - процес в цілому стихійний. Цінина готові вироби, товари, тарифи за перевезення і ставки за послуги встановлюютьсяз урахуванням вимог закону вартості, законів ринку. Ціни, тарифи, ставки -це не постійні величини, вони постійно змінюються. Якщо змінилися ціни насировина, матеріали, напівфабрикати, готову продукцію, товари, то це вплинемайже на всі показники (особливо фінансові) промислових, будівельних, сільськогосподарських,торговельних та інших підприємств. На промислових підприємствах змінятьсяпоказники валової, товарної, реалізованої і чистої продукції, показникисобівартості і чистого доходу; в торгових - показники оптового і роздрібноготоварообігу, рівня реалізованих знижок, витрат обігу і прибутку.Зміни цін, тарифів, ставок викликають в процесі аналізу досить складніеко-кі розрахунки. Фактор цін, не залежний від того чи іншого підприємства,виключається шляхом індексних перерахунків, його дія виявляється особливо, позазв'язку з іншими чинниками.

У визначенні вказується також,що предметом економічного аналізу є господарські процеси ікінцеві результати, що складаються в результаті впливу суб'єктивних(Внутрішніх) факторів. Їх впливу на господарську діяльність в ході аналізуприділяється найпильніша увага. Суб'єктивні фактори пов'язані з конкретноюдіяльністю людини, цілком і повністю залежать від нього. Навіть вмілепрогнозування в господарській практиці дій об'єктивних умов,об'єктивних факторів можна трактувати як явище суб'єктивного порядку.Успішне господарювання, ритмічне і повне виконання бізнес-планіввизначаються (коли об'єктивно наявні всі вихідні позиції) вмілимкерівництвом тим чи іншим виробничим колективом; правильноюорганізацією виробництва, економіки, фінансів; глибоким знанням справи,конкретним виконавцем; його економічної та організаційної підготовленістю.

І, нарешті, у визначенніпредмета економічного аналізу вказується, що господарські процеси та їхрезультати, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивнихфакторів, отримують відповідне відображення в системі економічноїінформації. Ця система являє собою сукупність даних, всебічнохарактеризують господарську діяльність на різних рівнях. Информаци-ційнасистема дуже динамічна, вона включає в себе сукупність вхідних даних,результати їх проміжної обробки, вихідні дані і кінцеві результати,надходять в систему управління. Раціонально організований і відповіднимчином регульований інформаційний потік служить надійною базою дляекономічного аналізу, а отже, і для прийняття оптимальнихуправлінських рішень.

Розділ II Визначення типу ринку

Перш ніж приступити до вирішенняосновного завдання (оцінка витрат і прибутку) необхідно визначити тип ринку, наякому реалізує свою продукцію підприємство; структуру випускаєтьсяпідприємством продукції і обсяг продажів продукції.

Відомо, що існує чотириосновні види ринку. Це ринок досконалої конкуренції; монополістичнийринок; ринок монополістичної конкуренції і олігополістичний ринок. Кожномувиду ринку відповідають цілком певні характеристики, за допомогою якихми можемо визначити до якого з них віднести те чи інше підприємство.

ТОВВ«ВторметВ», що функціонує на базі цеху вторинних ресурсів при АТ В«Червонийказаняр В», здійснює такі роботи:

-переробка негабаритних металовідходів в габаритні металовідходів згідноГОСТу 2787-75;

-сортування металовідходів;

-дроблення вьюнообразной стружки;

-пакетування. ...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок