Оцінка оптимальності вибору ERP-СИСТЕМ виробничих підприємств Україна за загальноприйнятими критеріями порівняння » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Оцінка оптимальності вибору ERP-СИСТЕМ виробничих підприємств Україна за загальноприйнятими критеріями порівняння

Реферат Оцінка оптимальності вибору ERP-СИСТЕМ виробничих підприємств Україна за загальноприйнятими критеріями порівняння

Категория: География

Дослідженокритерії ефективності (оптимальності) впровадження корпоративних інформаційнихсистем. Здійснено інформаційний пошук існуючих на українському ринкуінформаційних систем з оцінкою їх характеристик, змодельоване процес виборупокупцем корпоративної інформаційної системи за загальноприйнятими критеріямипорівняння. Сформовано вимоги для формування уточненого критеріюефективності (оптимальності) впровадження інформаційних систем з комплексним урахуваннямчинників впливу на ухвалення рішення при виборі системи.

Виробничепідприємство є складною функціональною системою, яка займаєпевне місце в загальному економічному просторі регіону, країни, маєвагомий вплив на процеси країни взагалі. Останні роки констатуютьтенденцію до зниження рівня конкурентоспроможності продукції вітчизнянихпідприємств. Це зумовлюється тим, що в даний час головним чинникомзабезпечення ефективного функціонування підприємств є використанняоперативної, надійної, достовірної інформації на всіх етапах виробництва, приприйнятті управлінських рішень. Наприклад, інформація щодо тенденційрозвитку кон'юнктури ринку, поточного фінансового стану підприємства, виконанняплану випуску продукції, своєчасності виконання договорів, забезпеченостісировиною, запчастинами, витратними матеріалами, трудовими ресурсами, станомобладнання тощо. Одночасно в умовах зростання кількості таінтенсивності інформації, яка передається всередині і за межі підрозділів, використанняпаперових методів збереження і передачі інформації на гірничо-металургійних, машинобудівних,приладобудівних підприємствах не ефективно.

Шляхомдо вирішення цього питання є впровадження новітніх інформаційних технологій(HІT) в практику управління у вигляді комплексних інформаційних систем. Це такожвизначається В«пріоритетним напрямом державної політикиВ» УказомПрезидента України № 1497/2005 від 20.10.2005 р. "Про першочергові завданнящодо впровадження новітніх інформаційних технологій "[1], в першучергу щодо розробки та впровадження корпоративних систем управлінняпідприємством.

Нанаціональному ринку виробничих підприємств значний попит мають корпоративніінформаційні системи, ERP-системи. Питання автоматизації лише окремихбізнес-процесів (бухгалтерський, складський облік, постачання, збут) євирішеними для багатьох підприємств. Саме тому для вибору комплексноїERP-системи з широкого кола аналогів набуває актуальності визначеннякритеріїв ефективності (оптимальності) впровадження інформаційних систем.

Метоюстатті є дослідження існуючих критеріїв ефективності (оптимальності)впровадження інформаційних систем, виявлення їх недоліків, дослідженняіснуючих на українському ринку інформаційних систем за загальноприйнятимихарактеристиками і визначення вимог для формування уточненого критеріюефективності (оптимальності) впровадження інформаційних систем.

Провівшиінформаційний пошук, ми прийшли до висновку, що існує безліч критеріївефективності (оптимальності) впровадження інформаційних систем, але не існуєпридатною до застосування їх порівняльної характеристики (більшість авторівлише наводять опис характеристик системи, залишаючи безпосередньо процесвибору на розсуд покупця). Оскільки покупець оцінює систему поінформації, яка надходить йому з відкритих джерел, спробуємо здійснитивибір системи за загальноприйнятими критеріями порівняння. А саме: повнота функціональнихможливостей інформаційних систем виробничих підприємств, можливістьшвидких перенастраіваній, необхідність додаткових капіталовкладень напридбання систем управління базами даних (СКБД), вартість обладнання, адаптаціядо законодавства України, кількість підтримуваних операційних систем (ОС)для сервера, кількість підтримуваних СУБД вартість (у розрахунку на 25 робочихмісць).

Задачавибору є багатокритеріальної завданням вибору оптимального об'єкта в разівеликої кількості об'єктів і критеріїв порівняння. Для її вирішенняскористаємося методом В«зміщеного ідеалуВ» [2].

Нехайбезліч А включає певну кількість корпоративних інформаційнихсистем {k1і ... kmi}, i = 1 ... n, де п - кількість об'єктів, т - кількістькритеріїв в об'єктах. Всі критерії вимірюються по шкалі інтервалів абовідносин. Було проаналізовано найбільш використовувані на виробничихпідприємствах України 37 систем, які порівнювали по 8 критеріям. Тобто внашому випадку п = 37, т = 8. Характеристики систем за вищевказаними критеріями, формалізованінаступним чином: 1) критерій В«повнота функціональних можливостейінформаційних систем виробничих підприємств В»: 0 - інформаційна системавзагалі не адаптована, 1 - адаптована, 2 - абсолютно адаптована; 2)В«Можливість швидких перенастраіванійВ»: 0 - немає можливості, 1-єможливість; 3) В«необхідність додаткових капіталовкладень на придбанняСУБД В»: 0 - немає необхідності, 1 - є необхідність; 4)В« вартістьобладнання В»: 0 - низька, 1 - середня, 2 - висока; 5)В« адаптація дозаконодавству України В»: 0 - не адаптована, 1 - адаптована; 6)В«Кількість підтримуваних OC для сервераВ»: 0 - 1 ОС, 1 - 2-3 ОС, 2 - 4 ібільше ОС; 7) В«кількість підтримуваних: СУБДВ»: 0 - 1 СУБД, 1 - 2-3 СУБД, 2 -4 і більше СУБД; 8) В«вартістьВ»: 0 - 0-30 тис. дол., 1 - 31-60 тис. дол., 2 -61-90 тис. дол., 3 - 91-125 тис. дол., 4 - 126 тис. дол. і більше.

Ідеальнийоб'єкт {k1 + ... km +} формуємо, виходячи з максимуму корисного значення критерію.

Аналогічноформуємо найгірший об'єкт {k1-... km-} виходячи з мінімуму корисного значеннякритерію, що досягається в безлічі А. Для нашого випадку найгірший об'єктмає вигляд: {k1-... km-} = {0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 4}.

Відзвичайних шкал вимірювання перейдемо до шкал, нормованих в інтервалі [0, 1]

dj, i = kj + - kj, i/kj + - kj-,

деdj, i - можна інтерпретувати як відстань багатокритеріального об'єкта покритерієм kj від ідеального об'єкта. При цьому всі dj, i для ідеального об'єктадорівнюють 0, а всі dj, i для найгіршого об'єкта дорівнюють 1.

Післяцього експерти визначають відносну значимість критеріїв Wi ... Wm. Прийнятотвердження: якщо розкид деякого критерію з об'єктів, які належатьбезлічі А, незначний або дорівнює нулю, то цей критерій не єінформативним і їм можна знехтувати. І навпаки, якщо розкид критеріїв великий,- Цей критерій інформативний. Отже, прийнято W1 = 0, 9, W2 = 0, 2, W3 = 0, 5,W4 = 0, 5, W5 = 0, 2, W6 = 0, 7, W7 = 0, 7, W8 = 0, 9.

Заміру розкиду одиничних критеріїв використовується ентропія h з коефіцієнтомрівним 0, 5.

Отже,в наших розрахунках h1 = 1, 538864, h2 = 0, 693147, h3 = 1, 567747, h4 = 1, 653824, h5 = 0,693147, h6 = 1, 451001, h7 = 1, 687296, h8 = 1, 507146.

Зазначущість критеріїв прийнято Y = Wj/hij Y1 = 0, 584847, Y2 = 0, 288539, Y3 = 0, 318929,Y4 = 0, 30233, Y5 = 0, 288539, Y6 = 0, 482426, Y7 = 0, 414865, Y8 = 0, 597155.

Заметрику для порівняння об'єктів використовуємо вираз:

Lpi= [Y1 (1 - dj, 1) + Y2 (1 - dj, 2) + Y3 (1 - dj, 3) + ... + Ym (1 - dj, m)] p

декоефіцієнт р прийнято рівним 2 і 3.

Прицьому, при збільшенні p зменшується участь в Lpi критеріїв, значення якихблизькі до ідеальних. Вибираємо максимальне значення метрики для визначеннянайбільш оптимальної системи для автоматизації бізнес-процесів виробничогопідприємства. Отже, за результатами наших розрахунків оптимальною єсистема КАІ (рис 1.) [3].

Рис.1. Демонстрація результату оцінки оптимальності вибору ERP-системвиробничих підприємств ринку України за загальноприйнятими критеріями порівняння.

Алев процесі вирішення фахівцями виробничого підприємства питаннящодо впровадження корпоративної інформаційної системи виникає цілий рядпитань, які не зачіпаються в загальноприйнятих критеріях ефективності(Оптимальності) і, звичайно, не розглядаються у відкритих джерелах, до якихмає доступ покупець. Авторами сформовано вимоги до уточненогокритерієм ефективності (оптимальності) впровадження корпоративних інформаційнихсистем.

Уточненийкритерій повинен включати три категорії характеристик корп...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок