Проект створення планових інженерно-геодезичних мереж » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Проект створення планових інженерно-геодезичних мереж

Реферат Проект створення планових інженерно-геодезичних мереж

Категория: Геология

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИКАЗАХСТАН

Східно-КазахстанськийДержавний

Технічний університет ім. Д. Серікбаева

Гірничо-металургійний факультет

Кафедра Геодезії, землевпорядкування такадастру

ЗВІТ

Тема: В«Проект створення плановихінженерно-геодезичних мереж В»

Усть-Каменогорськ

2009


ВСТУП

Мета звіту - освоїтиметоди проектування інженерно-геодезичних мереж для виробництватопографічних зйомок і вирішення різних завдань міського кадастру.

У практиціінженерно-геодезичних вимірів, у деяких випадках, виникає необхідністьвимірювання деяких параметрів геодезичної мережі. Наприклад, слід підвищититочність вимірювання кутів і збільшити довжину ліній в проектованому ході, щобзберегти вимоги інструкції. Виконання роботи вимагає знання всіх питаньпрограми з інженерної геодезії, основам вищої геодезії та теоріїматематичної обробки геодезичних вимірів.

Державнагеодезична мережа є основою для розвитку геодезичних мереж згущення ізнімального обгрунтування; виконання топографічних зйомок, виробництваінженерно - геодезичних робіт. Вона дозволяє обчислювати координати пунктів вєдиній системі, надає фактичні дані для вирішення наукових завданьгеодезії: визначення форми і розмірів Землі, вивчення деформації земної кори, висновокрізниць висот морів і океанів і ін

Необхідною умовоюпроектування та виконання геодезичних робіт є:

- забезпечення надійногоконтролю геодезичних вимірювань;

- можливість оцінкиточності фактично виконаних вимірювань і встановлення відповідності точностіотриманих результатів вимірювань заданим вимогам.

Метою даного звітує освоєння методів проектування інженерно геодезичних мережвикористовуваних для проведення топографо-геодезичних робіт.

-->>

У даному проекті необхіднорозробити проект згущення інженерно-геодезичної мережі методом тріангуляції,полігонометрії, виконати предрасчет точності проекту мережі тріангуляції, виконатипредрасчет точності проекту мережі полігонометрії, визначити наявність видимостіміж пунктами тріангуляції. Для вивчення місцевості, на якій проектуєтьсяінженерно-геодезичні мережі скласти фізико-географічний описмісцевості.


1.Загальні відомості про інженерно-геодезичних мережах

Дляскладання карт і планів, рішення геодезичних задач, у тому числігеодезичного забезпечення будівництва, на поверхні Землі розташовують рядточок, пов'язаних між собою єдиною системою координат. Ці точки маркірують наповерхні Землі або в будівлях і спорудах центрами (знаками). Сукупністьзакріплюються на місцевості або будинках точок (пунктів), положення якихвизначено в єдиній системі координат, називають геодезичними мережами.

Длявизначення координат пунктів мережі між ними вимірюють відстані і кути.Відрізки ліній, обмежені геодезичними пунктами, уздовж яких вимірюваласядовжина або напрямок, називають сторонами мережі.

Коженнаступний пункт геодезичної мережі, починаючи з другого, має бути пов'язаний зпопередніми пунктами не менше ніж двома виміряними елементами (кут, довжинабоку, дирекційний кут).

Геодезичнумережу створюють таким чином, щоб її боку утворювали простігеометричні фігури, зручні для вирішення, тобто визначення плановихгеодезичних мереж.

Геодезичнімережі підрозділяють на планові і висотні: перші служать для визначеннякоординат Х і У геодезичних центрів, другі - для визначення їх висот Н.

Геодезичні мережі ділятьсяна:

глобальні, що покриваютьповерхню всієї Землі;

національні(Державні), створювані на території даної країни;

мережі згущення,геодезичне знімальне обгрунтування (для топографічних зйомок);

спеціальні (місцеві)геодезичні мережі.

При побудовігеодезичних мереж дотримується принцип переходу від загального до приватного ісистематичний контроль всіх видів робіт.

Глобальна геодезичнамережа створюється методами космічної геодезії за матеріалами спостереженьштучних супутників Землі (ШСЗ). Положення пунктів визначається вгеоцентричної системі прямокутних координат з початком в центрі мас Землі,вісь Z збігається з віссю обертання Землі, площина XZ - з площиною початковогомеридіана, вісь 0Y доповнює систему до правої. Глобальну геодезичну мережувикористовують для вирішення наукових і науково-технічних завдань геодезії, геофізики,астрономії та інших наук. Наприклад, для уточнення фундаментальних геодезичнихпостійних, вивчення фігури і гравітаційного поля Землі, визначенняпереміщення і деформації літосферних плит земної кори і т.п. Глобальнагеодезична мережа повинна безперервно удосконалюватися шляхом підвищенняточності визначення координат її пунктів, що необхідно для більшефективного вирішення традиційних і нових наукових проблем геодезії та іншихнаук.

Державнагеодезична мережа є головною геодезичної основою топографічнихзйомок усіх масштабів і повинна задовольняти вимогам народного господарства іоборони країни при вирішенні відповідних наукових та інженерно-технічнихзадач. Планова мережа створюється методами тріангуляції, полігонометрії,трилатерації і їх сполученнями; висотна мережа створюється побудовою нівелірнихходів і мереж геометричного нівелювання. Державна геодезична мережапідрозділяється на мережі 1, 2, 3 і 4 класів, що розрізняються точністю вимірюванькутів, відстаней і перевищень, довжиною сторін мережі і порядком послідовногорозвитку.

Державнагеодезична мережа 1 класу, звана ще астрономо-геодезичної мережею(АГС), будується у вигляді полігонів периметром близько 800 - 1000 км, утворенихтріангуляційними або полігонометричних ланками довжиною не більше 200 км ірозташовуваними по можливості уздовж меридіанів і паралелей.

Державнагеодезична мережа 2-го класу будується у вигляді тріангуляційних мереж, суцільнопокриваючих трикутниками полігони, утворені ланками тріангуляції абополігонометрії.

Усередині полігонів 1 класуна декількох пунктах 2 класу виробляються астрономічні визначення широти,довготи та азимуту.

Пункти мереж 3 і 4класів, які визначаються методом тріангуляції, будуються у вигляді окремих системтрикутників, що опираються на боку мережі вищого класу.

На всіх пунктахдержавної тріангуляції або полігонометрії передбачається установка двохорієнтирних пунктів на відстані 500-1000 м від основного пункту і видимих ​​зземлі. Між основними сторонами мережі і напрямками на оріентірние пунктивимірюються кути зі середньої квадратичної похибкою В± 2,5 ``. Орієнтирніпункти призначаються для азимутальних прив'язок геодезичних мереж нижчихрозрядів.

Щільність геодезичнихпунктів як опорної мережі для топографічних зйомок встановлена:

- для зйомок в масштабах1:25000 і 1:10000 - 1 пункт на 50-60 км 2 ;

- для зйомок в масштабах1:5000 - 1 пункт на 20-30 км 2 ;

- для зйомок в масштабах1:2000 і крупніше-1 пункт на 5-15 км 2 .

Склад робіт з розвиткугеодезичної мережі на кожній ділянці полягає в наступному:

- складання проектугеодезичної мережі за наявними картами найбільшого масштабу;

- рекогносцировка,що полягає в уточненні проекту на місцевості - у відношенні розташуванняпунктів, висот знаків, перевірки доцільності наміченої в проекті методикоюі т. д.;

- споруда геодезичнихзнаків і закладка центрів;

- виробництвогеодезичних вимірювань - кутових, лінійних, астрономічних, гравіметричних;

- математичнаобробка результатів вимірювань, в результаті якої обчислюються координатигеодезичних пунктів, зводяться далі в каталоги. Послідовність обробки- Від вищого до нижчого.

При проектуваннігеодезичної мережі, методів її розвитку і використання повинні вибиратисяваріанти, найбільш вигідні в економічному відношенні в данихфізико-географічних умовах.

Геодезичні мережізгущення, службовці для подальшого збільшення щільності геодезичної мережі,поділяються на:


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок