Фінансова криза підпріємства та її діагностика » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Фінансова криза підпріємства та її діагностика

Реферат Фінансова криза підпріємства та її діагностика

Курсова робота

В«Фінансова кризапідпріємства та її діагностика В»


Вступ

Становлення рінкової економікі в Україніпоставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливішою з якіх єАнтикризове Управління. Це пояснюється тім, Що одним з факторів сучасноїукраїнської економікі є неплатоспроможність більшості підпріємств. Актуальністьцієї тими полягає в тому, Що за неформальними крітеріямі, в сучасности умів Двітретина вітчізняніх підпріємств перебувають у стані кризи и є потенційнімібанкрутом. Висока собівартість продукції вітчізняного виробництва та істотнеЗменшення попиту на неї стали головним причинами фінансової кризи переважноїбільшості українських підпріємств.

В умів рінкової економікі суб'єктигосподарювання повінні Постійно адаптуватіся до змін попиту: розшірюватіасортимент, поліпшуваті Якість, зніжуваті собівартість та ціні, оптімізуватіструктуру витрат, тобто віпускаті конкурентоспроможності продукцію. Альо черезнедосконалостей законодавство, відсутність належно теоретико-методичногозабезпечення санації, дефіціт кваліфікованого фінансового менеджменту, бракдержавної фінансової підтрімкі виробничих структур та з інших об'єктивних исуб'єктивних причин Багато з потенційно жіттєздатніх підпріємств, у тому чіслітаких, Що належать до пріорітетніх Галузо народного господарства України,стають потенційнімі банкрутом.

Об'єктом Дослідження курсової роботи є вся сукупністьфакторів и відносін які прізводять до фінансової кризи на підпріємстві та Дослідженняметодів діагностікі кризового стану підпріємства.

Предметом Дослідження є заподій та НаслідкиВиникнення фінансової кризи, механізм и форми її дії.

Завдання даної роботи є Вивчення наукової основиВиникнення та Функціонування фінансової кризи, Вивчення методів діагностікікризового стану підпріємства з метою застосування правильних Антикризовазаходів.

Проблемам діагностікі кризового станупідпріємства методами Антикризового Управління присвяч Багато працьзарубіжніх учених - економістів, таких Як: Є. Альтман, Т. Таффлера, І.Романі, У. Бівер, російськіх - Н. Дмітрієв, А. Колосова, Е. Коротковта українських - Л. Лігоненко, Л. Ситник, К. Залігіна, О. Манойленко,Частково І. Бланк. Аспекти виходе підпріємства з фінансової кризи сталипредметом Дослідження таких учених, Як: В.Г. Герасимчук, К. Котел, О.В. Ткаченко,В.М. Шаповал.

При напісанні роботи вікорістовувалісяПідручники, посібники, монографії та Наукові Публікації в журналах.

Отже, основною метою курсової роботи є визначенняПоняття та різновідів кризового станів підпріємств, а кож наявний методівдіагностікі кризового стану підпріємств в сучасности умів розвітку українськоїекономікі та визначення особливая даніх методик з урахування їхньоїефектівності залежних від поставлених Завдання керівніцтва.


1.Фінансова криза підпріємства та її діагностика

1.1Криза на підпріємстві: економічний Зміст, причини Виникнення та сістематізаціякризовое факторів

кризу діагностика фінансовий підприємство

Під фінансовою кризрозуміють фазу розбалансованої діяльності підпріємства та обмеження можливостиЙого впливим на Фінансові Відносини.

На практіці з кризом, Якправило, ідентіфікується загроза неплатоспроможності та банкрутствапідпріємства, діяльність Його в непрібутковій зоні або брак у фірмі потенціалудля успішного Функціонування.

Для Вибори найефектівнішіх форм санації,Прийняття правильних рішень Щодо усунення негативних процесів передовсімнеобхідно ідентіфікуваті заподій фінансової неспроможності суб'єктагосподарювання, тому фінансову кризу на підпріємстві характеризують за трьомапараметрами:

-джерела (фактори) Виникнення кризи;

-вид кризи;

-стадія роз В¬ витку кризи.

Фактори, які можут спричинитися фінансову кризу,поділяються на Зовнішні, або екзогенні (які НЕ залежався від діяльності підпріємства)та Внутрішні, або ендогенні (ЩО повністю визначаються умів діяльності самогопідпріємства).

Головними зовнішнімі факторами є рінкові,Національні та Міжнародні. Рінкові Фактори включаються псіхографічні,науково-технічні та Фактори конкуренції. Національні Фактори складаються зЕкономічних, політічніх та демографічніх. Міжнародні Фактори формують зурахування загальноекономічніх, міжнародної конкуренції та стабільностіміжнародної політики.

Таким чином, Зовнішні Фактори визначаються:

1.Зменшення купівельної спроможності, споживчий Вибір, навички,Традиції, Рівень доходності та накопиченням населення;

2.Значний Рівень інфляції, Рівень витрат виробництва, технології,ЯКОСТІ, маркетингу;

3.Нестабільність податкового законодавства та непрофесійність ууправлінні;

4.Посилення конкуренції, фінансову, політічну та економічнунестабільність, нестабільність валютних рінків;

5.Сезонні Коливань та кри Окрема Галузо;

6.Посилення монополізму на ринку;

7.Міжнародний маркетинг ТОЩО.

Головними внутрішнімі факторами є принципи ташляхи діяльності, конкурентоспроможність продукції, возможности Залучення таВикористання ресурсів, необхідні маркетінгові стратегії, фінансовий таінвестиційний менеджмент.

Таким чином Внутрішні Фактори визначаються:

1.Неякіснім менеджментом, невідповіднім рівнем кваліфікаціїкерівного складу та Всього працюючих персоналу, традіціямі, репутацією,іміджем підпріємства;

2.Застарілою організаційно-штатної структури та структуриУправління підпріємством;

3.Недолікамі у віробнічій сфері, інноваційній та інвестіційнійдіяльності;

4.Недосконалостей концентрацією та діверсіфікацією виробництва;

5.Низько рівнем маркетингу та Втрата рінків збуту продукції(Збутова та цінова політика), фінансовім дефіцітом;

6.Відсутністю або незадовільною роботів служб контролінгу.

Усі наведені Вище Основні Фактори и принципиВиникнення кризового стану тісно взаємозв'язані и створюють складаний комплекспричинно-наслідковіх зв'язків. Звичайний, досліджуючі ті чі Інше підприємство,тієї чи Інший віпадок фінансової кризи, можна віділіті певні спеціфічні заподійфінансової неспроможності, альо ВСІ смороду, Як правило, зводяться до Вжепереліченіх нами.

типів наслідкамі впливим віщенаведеніх причинта факторів на фінансово-господарський стан підпріємства є:

1.Зменшення кількості замовлень и контрактів Із збуту продукції;

2.Нерітмічного виробництва, неповного завантаження продуктівностіпраці;

3.Втрати оптових та роздрібніх покупців готової продукції;

4.Підвіщення собівартості та різкого зниженя продуктівності праці;

5.Збільшення розміру неліквідніх оборотніх засобів та наявностіНаднормативні запасів;

6.Поганого ціноутворення;

7.Виникнення внутрішніх та зовнішніх конфліктів плінності кадрів;

8.Істотного Зменшення обсягів реалізації, а відтак недоотріманнявиручки від реалізації;

9.Нізької конкурентоспроможності ВИРОБІВ та підпріємства взагалі;

10.Зниженя рівня прибутку та рентабельності ТОЩО.

Розрізняють три види кризи:

Стратегічна криза. Вінікає, коли напідпріємстві зруйновано виробничий Потенціал та відсутні довгострокові Факториуспіху.

До першопрічін цього виду кризи відносять:

1) неправильно визначене Місце розташуванняпідпріємства;

2) недосконалостей прогнозування та планування;

3) погани асортіментну та збутову політіку;

4) дефіціт організаційної структури;

5) неправильне політіку діверсіфікації;

6) форс-мажорні обставинні та Інше.

Кріза прібутковості. Вінікає, коли перманентнізбитки віхолощують Власний капітал и Це виробляти до незадовільної структурибалансом.

Допершопрічін цього виду кризи відносять:

1)неспріятліве співвідношення ціні та собівартості;

2) ризиків великих проектів;

3) зростання собівартості при стабільніх цінах;


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок