Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

Реферат Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

Реферат

Об'єктом єДослідження процесу Формування стратегії державного фінансового контролю вУкраїні.

Метою курсовоїроботи є Дослідження проблем Розробка державного фінансового контролю вУкраїні.

Предметом єтеоретичні и Практичні Розробка стратегія державного фінансовогоконтролю в Україні.

Завданнякурсової роботи є аналіз фінансового стану Промінвестбанку.


Вступ

Своєрідність державнихфінансів перехідного періоду, їх глибока внутрішня суперечлівість,незавершеність процесів переходу від економікі одного типу до економікі зовсіміншого типу найбільш проявляються у фінансовому контролі. Це зумовлено Йогооб'єктивною ролу в реалізації державної фінансової політики, Його складністю ивсеохоплюючім характером. Фінансовий контроль так чи інакше чіпає інтересіпрактично шкірного громадянина и Всіх без вінятку юридичних ОСІБ.

Фінансовий контроль єоднією Із Завершальний стадій Управління фінансами. Водночас ВІН є необхідноюУмова ефектівності Управління фінансовімі відносінамі в цілому. Складністьрозуміння фінансового контрою зумовлена ​​складністю самих фінансів. Так само, Якфінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері и водночасвідображають її матеріальну результатівність, так и фінансовий контрольВиступає в ролі свого роду лакмусового папірця, з допомог Якого зримопроявляється весь процес руху фінансовіх ресурсів, починаючі Зі стадії їхФормування, шо необхідно для качанів здійснення діяльності в будь-якій сферіпублічного життя, и завершуючі одержания фінансовіх результатів цієїдіяльності.

Становлення України ЯкКраїни з ринкового економікою передбачає Формування потужної автономної системидержавних фінансів. У тій же година, аналіз результатів економічної діяльностігосподарюючіх суб'єктів, показавши ваді економіко-правової базуватися, державноїполітики у бюджетній сфері, на страховому та фінансовому ринках, Що однозначноускладнює процеси трансформаційніх перетвореності. Розв'язання складанийЕкономічних, науково-технічних та соціальніх проблем пов'язане з фінансуванням,у тому чіслі, за рахунок державних коштів. Тому необхідно знаті, які існуютьмеханізмі Формування фінансовіх ресурсів, Що слугує Джерелі їх наповнення, тав Який спосіб можна підвіщіті Ефективність їх Використання.

Особливе Місце фінансовогоконтролю в загальній сістемі контролю Як елемента в сістемі Управліннясуспільнімі процесами зумовлюється Його спеціфікою, Що найяскравішепроявляється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властіва фінансамздатність віражаті спеціфічну сторону виробничо-господарської діяльності вбудь-якій сфері робіть фінансовий контроль всеохоплюючім.


Розділ 1. Теоретичні основи Формуваннястратегії державного фінансового контролю в Україні

1.1 Віди,форми та методи проведення фінансового контролю

Фінансовийконтроль є конкретно виявилося контрольної функції фінансів, тобто є об'єктивноіснуючою економічною категорією.

ОскількіФінансова система держави охоплює всі види грошових фондів, фінансовий контрольє багаторівневім.

Фінансовийконтроль має забезпечуваті інтересі и права Як держави та її закладів, так иВсіх інших Економічних суб'єктів.

Основні видидержавного фінансового контролю.

В організаційномуплані фінансовийконтроль можна поділіті на:

- державний;

- відомчій;

- місцевіхорганів самоврядування;

- аудит(Недержавне);

- внутрішній.

Державнийконтроль Призначенийдля реалізації фінансової політики держави, утворення умов для фінансовоїстабілізації.

Це передусім:

1) розробка,ЗАТВЕРДЖЕНЕ и виконан бюджетів Всіх рівнів, а кож позабюджетних фондів;

2) контроль зафінансовою діяльністю державних підпріємств та організацій, державних банків такорпорацій.

Фінансовийконтроль з боку держави за недержавного сферою економікі стосується Ліше:

- сфери виконангрошових зобов 'язань перед державою, включаючі Податки та Інші обов'язковіПлатежі;

- дотриманнязаконності та доцільності Щодо витрачання віділеніх підпріємствамі недержавноїформи власності бюджетних субсідій та дотацій,

- дотриманнявстановлених УРЯДУ правил організації грошових розрахунків, ведення ОБЛІКУ тазвітності.

Відомчій контрольздійснюєтьсяструктурними підрозділамі міністерств, відомств, державних комітетів та іншихорганів Державного управління фінансово-господарського діяльністю підвідомчіх їмпідпріємств, закладів та організацій. [12, с. 471].

Ревізії таперевіркі прізначаються керівніком державного органу та відбуваються комплексно- Раз на рік в комерційніх організаціях та один раз на два роки - в іншихзакладах та організаціях.

Діяльністьконтрольно-ревізійніх служб міністерств та відомств знаходится, в свою Черга,Під контролем Міністерства фінансів України.

Сфера відомчогофінансового контролю:

- Збереження таВикористання матеріальних та фінансовіх ресурсів;

- упередженняфактів нераціонального, безгосподарського їх Використання;

- станбухгалтерського ОБЛІКУ та звітності.

Внутрішньогосподарськійфінансовий контроль проводитися на підпріємстві Його фінансовімі та економічнімі службамибухгалтерією, фінансовім відділом, службою фінансового менеджменту.

Сферавнутрішньогосподарського фінансового контролю-фінансово-господарськадіяльність підпріємства, Його філій та дочірніх підпріємств.

ДецентралізаціяУправління народним господарством, пріватізація державних та муніціпальніхпідпріємств, з'явилися нових господарюючіх суб'єктів призвели до необхідностіПоиск та засвоєння нових методів Управління фінансами, включаючі контроль зВикористання досвіду фінансового менеджменту.

Внутршньогосподарськійконтроль можна поділіті на:

- оперативні(Поточний);

- стратегічний. [6,с. 109-113].

оперативнофінансовий контроль здійснює головний бухгалтер Протяг поточної фінансово-господарськоїдіяльності за допомог чітко відлагоженої системи бухгалтерського ОБЛІКУ таконтролю за рухом грошових коштів. Підпис головного бухгалтера є обов'язковоюДля всіх грошових документів. Головний бухгалтер несе Відповідальність задотримання державної фінансової дісціпліні та фінансового законодавства. [7, с.98].

Стратегічнийфінансовий контроль передбачає Розробка оптимальних рішень Щодо Використання фінансовіхресурсів та вкладанню Капіталу, які забезпечуються економічну Ефективність тамаксімізацію прибутку.

Внутрігосподарськійконтроль Може відбуватіся и за допомог Залучення Зі Сторони фахівців - заініціатівою керівніцтва підпріємства або Його власніків - засновніків,акціонерів.

Взагалі, існуєБагато підходів Щодо класіфікації відів та форм фінансового контролю за різнімікрітеріямі.

Так, за годиноюпроведення, існує:

- попередній;

- поточний(Оперативний);

- підсумковій фінансовийконтроль.

Попередній проводитися до здійсненняфінансовіх операцій и має Важливе Значення Щодо Попередження фінансовіхпорушеннях. Здійснюється на стадії Розробка прогнозних розрахунків бюджету тапланом. Його метою є Перевірка обгрунтованості розрахунків та поиск можливостиефектівнішого їх Використання.

приклада такогоконтролю на макрорівні є процес Складання и ЗАТВЕРДЖЕНЕ бюджетів усіх рівнівта фінансовіх планів позабюджетних фондів на засідках оцінкі обгрунтованостірозподілу ВВП та розробка макроекономічніх показніків розвітку економікіКраїни.

На мікрорівні -Це процес Розробка фінансовіх планів та кошторісів, кредитних та касовихзаявок; фінансовіх розділів бізнес-планів, Складення прогнозних балансів, акож засновчіх договорів, договорів про спільну діяльність.

потокової застосовують у ходівиконан прогнозних и планових Передбачення. На Цій стадії ставитися Завданнядомогтись найбільш раціонального Використання фінансовіх ресурсів и віявіті...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок