Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"

Реферат Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"

ЗМІСТ

ВСТУП

1.КОРОТКАХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2.МАЙНОВЕПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

3.СТАНОБОРОТНИХ АКТИВІВ

4.СТАНРОЗРАХУНКІВ

5.ОЦІНКАПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

6.ОЦІНКА ФІНАНСОВИХРЕЗУЛЬТАТІВ

7.Факторний аналіз

8.ОЦІНКАІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

В сучасних економічнихумовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметомуваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених врезультатах його функціонування. До числа учасників відносяться не тільки банкиі організації-постачальники, але також організації-покупці, персонал, фінансовіорганізації та інші потенційні інвестори. Немаловажне значення аналізуфінансового стану контрагентів починають надавати і комерційніорганізації, які працюють на умовах відстрочення платежу.

У зв'язку з цим, все більшважливе значення приймає ефективне управління діяльністю підприємства,яке базується на економічному аналізі його діяльності, оцінці йогофінансового стану. Ефективне управління фінансовим станом підприємствасприяє підвищенню загального результату його діяльності, досягненню більш вигіднихумов співпраці від своїх постачальників і покупців.

При цьому мета аналізу економічногоаналізу полягає не стільки в тому, щоб оцінити фінансовий стан організаціїна конкретний момент часу, але також в тому, щоб постійно проводити роботу,спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, пояким конкретним напрямкам треба вести цю роботу. У відповідності з цимрезультати аналізу повинні давати відповідь на питання, які основні способипідвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та поліпшення фінансовогостану організації.

Метою роботи єрозгляд теоретичних і практичних аспектів оцінки діяльності підприємства,а також дослідження проблем фінансового стану та шляхів їх вирішення.

У рамках курсової роботирозглянуті різні аспекти діяльності підприємства, проаналізовано йогофінансовий стан і представлені рекомендації по підвищенню ефективності йогороботи.

На основі поставленоїмети був позначений ряд завдань:

В·Оцінка і аналізмайнового стану підприємства;

В·Оцінкаплатоспроможності і фінансової стійкості;

В·Оцінкаінвестиційної привабливості підприємства;

В·Виявлення проблемпідприємства, пов'язаних з його фінансовим станом і шляхів їх вирішення.

Рішення поставленихзадач досягалося шляхом використання різних методів економічного аналізу.Методи економічного аналізу відрізняються великою різноманітністю, але для ниххарактерні такі спільні риси: оцінка діяльності підприємства з позиціїзростання ефективності виробництва, визначення впливу окремих факторів накінцеві результати діяльності. Класичними методами аналізу єспостереження, порівняння, економіко-математичні методи аналізу.

Актуальність завданьвиражається в тому, що економічний аналіз використовується як інструментобгрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень,доцільності інвестицій; як засіб оцінки майстерності і якості управління;як спосіб прогнозування майбутніх фінансових результатів. Фінансовепрогнозування дозволяє в значній мірі поліпшити управлінняпідприємством за рахунок забезпечення координації усіх факторів виробництва іреалізації, взаємозв'язки діяльності всіх підрозділів.

Предметом дослідженняє відкрите акціонерне товариство В«Клінцовський хлібокомбінатВ» -підприємство, що займається виробництвом хліба та інших кондитерських виробів.


1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКАПІДПРИЄМСТВА

Підприємство В«Клінцовськийхлібокомбінат В»визнається відкритим акціонерним товариством, чинне напідставі статуту і законодавства РФ.

Підприємство знаходиться вБрянської області, м. Клинці.

Товариство маєсамостійний баланс. Майно складається з оплаченого статутного капіталу, отриманихдоходів, а так само іншого майна, набутого за всіма підставами,допускаються правовими актами РФ.

ВАТ В«Клінцовськийхлібокомбінат В»має 6958 акцій, 51% знаходиться у державнійвласності, 49% акцій належить акціонерам хлібокомбінату.

Статутний капітал товаристваскладається з номінальної вартості розміщених акцій товариства. Суспільстворозміщує звичайні акції і має право розміщувати привілейовані акції,облігації та інші емісійні цінні папери в порядку, встановленому законодавствомРосійської Федерації. Конвертація звичайних акцій у привілейовані акції,облігації та інші цінні папери не допускається. Розміщення Товариством акцій таінших цінних паперів Товариства, конвертованих в акції, здійснюється ввідповідності з правовими актами Російської Федерації та цим Статутом.

Основними видамидіяльності підприємства є виробництво та реалізація хліба, булочних,кондитерських, бубличних виробів.

Основною метоюдіяльності товариства є отримання прибутку. Для отримання прибуткутовариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом, втому числі:

В·закупівля ізберігання борошна, інших видів сировини;

В·виробництво тареалізація хліба, хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів;

В·комерційнадіяльність;

В·зовнішньоекономічнадіяльність;

В·інші видидіяльності, не заборонені чинним законодавством.

В·будівництво таремонт будівель і споруд у відповідності з державними стандартами;

В·перевезення вантажівавтомобільним транспортом;

В·експлуатаціяпожежонебезпечних виробничих об'єктів

Форма веденнябухгалтерського обліку журнально-ордерна з використанням журналів-ордерів,відомостей, накладних відповідно до затверджених форм по веденнюбухгалтерського обліку, для ведення податкового обліку застосовуються регістридовільної форми. Про ведення облікової політики є наказ як побухгалтерського обліку, так і по податковому.

Підприємство випускає вдобу близько 60-65 тонн виробів. Це хліб, короваї, батони, булочки,печиво, вафлі, вафельні тістечка і торти, сухарі, бублики, сушки, торти,кекси, тістечка, рулети - всього близько 200 найменувань.

2. МАЙНОВЕПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз майновогоположення здійснюється з метою формування уявлення про діяльність підприємства,виявленні змін у складі його майна і джерелах. Для цьоговизначаються співвідношення окремих статей активу і пасиву балансу, їх питомавага в загальному підсумку балансу, розраховуються суми відхилень у структурі основнихстатей балансу і дається оцінка виявленим змінам. Джерелами інформаціїдля аналізу майнового стану підприємства є бухгалтерськазвітність.

Майнове становищеВАТ В«Клінцовський хлібокомбінатВ» аналізується на підставі даних таблиць 1, 2 і8.

За три аналізованих рокув складі активів підприємства відбулися зміни (табл. 1). Загальна величинаактивів збільшилася в 2007 році на 8,54% і в 2008 році на 7,76%. Це єпозитивною тенденцією в діяльності підприємства. Це говорить про зростання господарськогообороту. Найбільшу питому вагу в складі активів займають оборотні активи,хоча і ненабагато перевищують частку необоротних. Це також є свідченнямхорошого балансу.

Загальна вартістьнеоборотних активів зросла на 2,42% в 2007 році порівняно з 2006 роком,а в 2008 році - 8,81%. Зростання необоротних активів оцінюється позитивно, такяк це говорить про розвиток підприємства. Однак питома вага необоротнихактивів у загальній вартості активів має тенденцію до зниження. Так в 2007 році їхпитома вага скоротилася на 2,78%, а в 2008 році незначно зріс на 0,45%.

У складі необоротнихактивів підприємства відсутні нематеріальні активи та довгострокові фінансовівкладення. Найбільшу частку в їх складі складають основні засоби. При цьомуважливе значення має дослідження змін у складі та структурі основнихзасобів, а також ефективності їх використання (табл. 2).

З проведених розрахунківвидно, що на аналізованому підприємстві ...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок