Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів щодо її вдосконалення на підприємстві "Планета-техно" » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів щодо її вдосконалення на підприємстві "Планета-техно"

Реферат Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів щодо її вдосконалення на підприємстві "Планета-техно"

Реферат

Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробказаходів щодо її вдосконалення на підприємстві В«Планета-техноВ».

У першому розділі розглянуті методичні основи проведення аналізуфінансово-господарської діяльності підприємстві.

У другому розділі проведено аналіз діяльності підприємства В«Планета-техноВ»

У третьому розділі запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективностіфінансово-господарської діяльності В«Планети-техноВ».

У четвертому розділі розглянута технологія виконання робіт.

У п'ятому розділі розглядається безпека і екологічність проекту. Дипломнийпроект, 100 с, 2ріс., 30 табл., 51 джерело

11пріложеній.


ЗМІСТ

Введення

1 Зміст і значення фінансового аналізу в діяльності підприємства

1.1 Мета і завдання фінансового аналізу

1.2 Методи фінансового аналізу

1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

1.4 Система аналітичних показників

2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ В«Планета ТехноВ»

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Аналіз фінансових результатів ТОВ В«Планета ТехноВ»

2.3 Аналіз фінансового стану ТОВ В«Планета ТехноВ»

2.3.1 Аналіз та оцінка майна

2.3.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

2.3.3 Аналіз фінансової стійкості

3 Заходи щодо підвищення ефективності фінансово - господарськоїдіяльності ТОВ В«Планета ТехноВ»

3.1 Вироблення пропозицій до формування фінансової стратегії

3.2 Розрахунок заходи з виведення підприємства з кризового стану

3.3 Розробка та оцінка заходів щодо підвищення ефективності управліннядебіторською заборгованістю ТОВ В«Планета ТехноВ»

3.4 Розрахунок заходи щодо визначення розміру знижки при достроковій оплаті

3.5 Розробка політики при роботі з дебіторами

4.Технологія.

5.Безопасность і екологічність проекту

5.1 Безпека проекту

5.2 Екологічність проекту.

5.3 Надзвичайні ситуації

Висновки.

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП

В даний час значення аналізу фінансового станупідприємства в комплексному аналізі діяльності зросло. Практично всікористувачі фінансових звітів використовують методи фінансового аналізу дляприйняття рішень по оптимізації своїх інтересів.

Власникианалізують звіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільностіположення підприємства. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти,щоб мінімізувати свої ризики по позиках і внескам. Можна твердо говорити, щоякість прийнятих рішень цілком залежить від якості аналітичноїобгрунтованості прийнятих рішень.

Основнийметою аналізу фінансового стану є забезпечення прибутковості,прибутковості підприємства. Для цього необхідно отримання певного числаключових (найбільш інформативних) принтерів, дають об'єктивну і точнукартину фінансового становища підприємства його прибутку і збитків, змін уструктурі активів і пасивів, у розрахунках дебіторами і кредиторами.

Цілі аналізудосягаються в результаті оцінки даних фінансової звітності. У певнихвипадках буває недостатньо використовувати цю звітність. Окремі групикористувачів, наприклад, керівництво і аудитори, мають можливість залучатидодаткові джерела (дані виробничого обліку, наприклад). Тим німенш найчастіше річна і квартальна звітність є єдинимджерелом фінансового аналізу.

В данийчас аналіз фінансового стану підприємства означає ознайомлення з йогоосновними економічними характеристиками (і з тенденціями їх змін),поточною ліквідністю і фінансовою стійкістю. Крім того цікавою в даномувипадку представляється оцінка оборотності активів підприємства,рентабельності його діяльності, показників комерційної активності. Тількиграмотно проведений аналіз фінансового стану дозволить об'єктивно оцінитидіяльність підприємства в минулому і сьогоденні і зробити прогнози про його функціонуванняв майбутньому.

Мета даної дипломної роботиполягає в розробці заходів щодо вдосконалення фінансово -господарської діяльності.

Для досягнення поставленої метинеобхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути цілі і завдання фінансовогоаналізу;

- розглянути класифікацію видівфінансового аналізу, взаємозв'язок фінансового та управлінського аналізу;

- дослідити методи фінансовогоаналізу;

- розглянути інформаційнезабезпечення фінансового аналізу;

- розглянути систему аналітичнихпоказників;

- провести фінансовий аналіз наоснові даних досліджуваного підприємства;

Об'єктомдослідження є підприємство ТОВ В«Планета ТехноВ».

Предметомдослідження є аналіз фінансово - господарської діяльностіпідприємства.

Длярозкриття досліджуваної теми використані сучасні публікації у вітчизнянійдруку, роботи відомих економістів, фінансистів, таких як: Стоянова Е.С.,Бикова О.В., Ковальова В.В., Баканова М.І., Шеремета А.Д., Поляка Г.Б., ВолодінаА.А. і багатьох інших.

Інформаційна база - навчальні посібники провідних фахівців в областіфінансового менеджменту, аналізу господарської діяльності фінансовогостану підприємства, періодичні видання В«Фінансова газетаВ», В«Економіка іжиття В», інформаційна системаВ« Гарант В», а також фактичні данідосліджуваного підприємства.


1 ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГОАНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Мета і завдання фінансовогоаналізу

Фінансовий аналіз відображає процесвивчення фінансового стану і ключових результатів діяльності підприємстваз метою виявлення і мобілізації резервів підвищення його ринкової вартості тазабезпечення сталого економічного зростання.

У сучасних умовах об'єктивнозростає значення фінансового аналізу в оцінці виробничої та комерційноїдіяльності підприємств, і перш за все у формуванні та використанні їхкапіталу, доходів і грошових фондів, в управлінні грошовими потоками, взаощадженні всіх видів ресурсів. Результати такого аналізу необхіднікерівництву підприємства для прийняття обгрунтованих фінансових та інвестиційнихрішень, а також власникам (акціонерам, засновникам), кредиторам,інвесторам, постачальникам, податковим службам та іншим особам, зацікавленим ууспішній роботі підприємства.

Ключовою метою фінансового аналізу єотримання певного числа основних (найбільш представницьких) параметрів,дають об'єктивну та обгрунтовану характеристику фінансового станупідприємства. Це стосується насамперед до змін у складі та структуріактивів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами, у складі прибутків ізбитків.

Локальні цілі фінансового аналізу:- Визначення фінансово-економічного стану підприємства;

- виявлення змін фінансовогостану в просторово-часовому розрізі;

- визначення основних факторів,викликають зміни у фінансовому стані;

- прогноз основних тенденційфінансового стану. [12, C. 158]

Отже, визначення мети -пріоритетна стадія фінансового аналізу. Правильно поставлена ​​мета позбавляєаналітиків від зайвих аналітичних процедур. Встановивши ціль, аналітик повиненвибрати головні шляхи її досягнення. Якщо ставиться мета: досягнення прийнятноїфінансової стійкості та платоспроможності, то необхідно обчислитивідповідні аналітичні коефіцієнти, що характеризують фінансовунезалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, ефективністьвикористання власних обігових коштів, стале економічне зростання.

Для оцінки кредитоспроможностігосподарюючого суб'єкта доцільно визначити ліквідність його балансу впрогнозному періоді. У цих цілях встановлюють джерела погашення кредитів іскладають бюджети руху грошових коштів по балансовому листу на найближчіквартали. Окремі банки здійснюють оцінку кредитоспроможності позичальників повідповідного класу, а також вимагають від клієнтів подання прогнозуруху грошових коштів на весь період кредитування.

При оцінці інвестиційноїпривабливості підп...


Страница 1 из 21Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок