Механізм Управління ризиків Кредитування оборотніх коштів підпріємств » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Механізм Управління ризиків Кредитування оборотніх коштів підпріємств

Реферат Механізм Управління ризиків Кредитування оборотніх коштів підпріємств

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО освіти и НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КулінічІрина Миколаївна

УДК330.131.7:336.71

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ризиків КредитуванняОборотних КОШТІВ ПІДПРІЄМСТВ

(НА ПРІКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМІСЛОВОСТІ)

спеціальність 08.00.04 - Економіка та Управління підпріємствамі

(легка промисловість)

Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата Економічних наук

Київ - 2008


Дісертацієює рукопис.

РаботаВиконала в Київському національному універсітеті технологій та дизайнуМіністерства освіти и науки України

НауковийКерівник: доктор Економічних наук, професор, заслужений діяч науки и технікіУкраїни Єрмошенко Микола Миколайович, ВНЗ "Національна академіяУправління ", проректор з наукової роботи, Завідувач кафедри маркетингу ипідпріємніцтва

Офіційні опоненти: доктор Економічних наук, професор ГончароваНаталя Петрівна, Київський національний економічний університет іменіВадима Гетьмана, професор кафедри економікі підпріємства

кандидат Економічних наук Маслова Наталя Олександрівна , Київськийнаціональний торговельно-економічний університет Міністерства освіти и наукиУкраїни, доцент кафедри банківської справи

Захист відбудеться "25" березня 2008 р. про 14 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київськогонаціонального універсітету технологій та дизайну Міністерства освіти и наукиУкраїні за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 3 поверх, залзасідань.

З дісертацією можна ознайомітісь у бібліотеці Київськогонаціонального універсітету технологій та дизайну Міністерства освіти и наукиУкраїни за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланій " 23 " лютого 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.О.Тарасенко


Загальна характеристика РОБОТИ

Актуальністьтими Дослідження . У сучасній економіці Значення банківського Кредитування Вийшли за рамкивинятково грошових відносін, без нього Неможливо раціональна й ефективнаорганізація господарської діяльності на підпріємствах, у тому чіслі, у легкоїпромісловості. У тій же година Надання кредитів є для банків Досить ризикованостіоперацією.

В умівекономікі перехідного типу зростає ймовірність негативних НАСЛІДКІВуправлінськіх помилок у процесі Кредитування оборотніх коштів підпріємствлегкої промісловості. Неадекватна Оцінка банками кредитного ризиків Можеспричинитися з одного боку Виникнення кризового явищем у діяльності банківськоїсистеми, а з іншого - однозначно зменшіті розмірі Кредитування, Що приведе Згіднодо зниженя темпів роз В¬ витку Галузо економікі, у тому чіслі, и легкоїпромісловості.

Тобто, одним з основних чінніків стабільного розвіткупідпріємств и банків стає Наявність и ефективне Функціонування механізмуУправління кредитними ризик.

У 2006 р.Міністерством ПРОМИСЛОВОЇ політики України розроблено Концепцію державноїцільової Програми розвітку легкої промісловості на Період до 2011 р., Якипередбачає реалізацію заходів, спрямованих на Подолання негатівної дінамікі їПодалі Розвиток Галузі. Планується Залучення коштів НЕ Тільки державного,місцевіх бюджетів и ВЛАСНА коштів підпріємств, альо ї кредітів комерційніхбанків.

теоретичність иметодологічнім аспектам Управління ризиків Кредитування присвяч Чималонаукових досліджень и публікацій. Значний Внесок у становлення й Розвитокметодів ідентіфікації, оцінкі, аналізу Управління ризиків зроб Г.Н.Бєлоглазова, А.В. Бєляков, Е.Дж. Долан, Р. Котлер, К.Д. Кемпбелл, О.І.Лаврушин, Е.М. Морсман мовляв., А.М. Полард, Е. Рід, П.С. Роуз, В.Г. Севрук, Ю.А.Соколов та Інші. Різноманітні Проблеми оцінкі, аналізу, Управління ризиківКредитування Як для банків, так и для підпріємств, розглядаються в роботахукраїнських учених, а саме: І. Бланка, В. Вітлінського, А. Герасимовича,І. Гіленка, Н. Гончарової, М. Єрмошенка, О. Кириченка, Н. Маслової,В. Міщенка, Л. Примостка, Л. Романенко та інших.

Однак деякіпитання теоретичного характеру, зокрема, Особливості оцінкі ризиків Кредитуванняоборотніх коштів підпріємства, способи Управління ними з урахування сітуації,Що склалася у вітчізняній економіці, а кож Створення ї Функціонуваннямеханізму Управління ризиків Кредитування в науково-методичному відношенні єнедостатня Розроблення ї не ЦІЛКОМ доведених до рівня практичногозастосування. Всі віщевікладене ї обумовіло Вибір тими Дослідження, їїтеоретичне й прикладне значення.

Зв'язок роботиз Наукова програмами, планами, темами.

Основні результати,теоретичні положення й Висновки проведеного Дослідження булі вікорістані привіконанні науково-дослідної роботи, проведеної у Київському національномууніверсітеті технологій и дизайну МОН України, а самє "Проблеми розвіткупромислових підпріємств на інноваційніх засідках "(номер державної реєстрації0105U007596, 2005 рік). При віконанні роботи дісертант взявши безпосередню участьу розробці підходу до оцінкі кредітоспроможності підпріємства з використанихУточнення коефіцієнтів ліквідності, Що спріяє більш точній оцінці фінансовогопотенціалу позичальника.

Мета їЗавдання Дослідження. Метою Дослідження є розробка теоретико-методологічних основудосконалення механізму Управління ризиків, притаманних банківськійдіяльності при кредітуванні підпріємств легкої промісловості.

Для Досягненнязазначеної мети булі поставлені та вірішувалісь Такі завдання:

- узагальніті теоретико-методологічні підході до Розкриття сутності поняття "ризиківКредитування "як для банку, так й для підпріємства;

- віявіті різікоутворюючіЧинник за спільнім ризиків Кредитування банками оборотніх коштів підпріємства;

- віявіті відірізіків, які формують в банківській діяльності и вінікають у зв'язку ІзКредитування оборотніх коштів підприємств;

- візначіті формува Управління ризиків, які є характерними для українських підпріємств ибанків у процесі Кредитування ними підпріємств легкої промісловості;

- віявіті навпростецьпідвіщення ефектівності проведення на підпріємствах и в банках процедурконтролінгу кредитних різіків;

- обгрунтувати положення Щодо регулювання ліквідності в рамках процесу Управління активамиї пасив;

- віявіті заподійнізької Частки Кредитування підпріємств легкої промісловості в загальномуобсязі кредітів, виданих за Галузо економікі;

- позначіті навпростець вдосконалення ризиків-менеджменту в банках и на підпріємствах;

- з'ясувати шляхи підвіщення точності розрахунку показніків платоспроможності дляоцінкі кредітоспроможності підпріємства;

- Розробити направлення розвітку Кредитування підпріємств легкої промісловості Як багатоступінчастогопоетапного процесу, з розмежування зрозуміти "ризиків кредитної послуги" й "ризиківпідприємства-позичальника ".

Об'єктомДослідження є економічні Відносини Між підпріємствамі легкої промісловості ї комерційнимибанками у процесі Кредитування оборотніх коштів.

ПредметомДослідження ємеханізм Управління економічнімі ризиків, пов'язаними Із Кредитування банкамиоборотніх коштів підпріємств легкої промісловості.

МетодиДослідження. Теоретико-методологічну основу дісертаційної роботи представляє сукупністьПринципів, загальнонаукові и спеціальніх методів и прійомів науковогоДослідження, використання якіх обумовлених поставленими в роботі НауковаЗавдання. У процесі Дослідження для Вирішення поставлених Завданнявікорістовуваліся методи аналізу й синт...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок