Світовий досвід і російська практика функціонування фондових бірж » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Світовий досвід і російська практика функціонування фондових бірж

Реферат Світовий досвід і російська практика функціонування фондових бірж

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

Глава I. Теоретичні основифункціонування фондової біржі

1.1 Сутність поняття фондова біржа,основні типи

1.2 Учасники фондових бірж

1.3 Історія становлення і розвиткуфондових бірж

Глава 2. Світовий досвід і російськапрактика функціонування фондових бірж

2.1 Особливості діяльностіНью-Йоркської фондової біржі

2.2 Становлення вітчизнянихфондових бірж

2.3 Перспективи розвиткувітчизняних фондових бірж

Висновок

Література

Додатка


Введення

Фондові ринки, виступаючискладовою частиною фінансової системи держави, впливають на економіку,будучи основним механізмом перерозподілу капіталів між різнимисекторами і господарюючими суб'єктами. Інтегруючись з супутньою йомусистемою фінансових інститутів, він формує сферу, в якій створюютьсязначні за масштабом джерела економічного зростання, концентруються ірозподіляються інвестиційні ресурси.

Основна роль ринкуцінних паперів полягає в тому, що при його допомозі забезпечується рух,розподіл і перерозподіл капіталу, а також здійснюєтьсяакумулювання тимчасово вільних грошових коштів та їх перенаправлення у виглядіінвестицій на розширення обсягів промислового виробництва, торгівлі та сферипослуг.

Разом з тим, ринокцінних паперів може бути джерелом масштабної фінансової нестабільності,макроекономічних ризиків і соціальних потрясінь, особливо проблемнимиє формуються фондові ринки, до числа яких належить іросійський, який заслужив репутацію одного їх найбільш ризикованих фонових ринківсвіту.

Ринок інвестиційнихресурсів почав визначати національну економіку і національні інтереси. Внашій країні фондовий ринок лише останнім часом наблизився до виконаннясвоїх макроекономічних функцій.

За минулі десять роківфондовий ринок так і не виконав функцію перерозподілу ресурсів в реальнийсектор. Замість цього - склався відносно невеликий спекулятивний з високоючасткою іноземних короткострокових інвесторів ринок, розташований у Москві,який забезпечував звернення обмеженої групи цінних паперів.

В умовах глобалізаціїсвітової економіки, яка проявляється найбільш помітно у фінансовій сфері,посилилася рухливість і нестійкість фінансової систем, російська економікастала частиною світового господарства, ступінь її відкритості висока і будепідвищуватися надалі. Відповідно стан світової кон'юнктури буде всебільше позначається на фінансовому ринку Росії.

Під час фінансовоїкризи виникає ряд питань теоретичного і практичного властивості проспецифіці управління фондовим ринком. Нам належить зробити спроби витягтиуроки з кризи і створити стратегію розвитку фінансового сектора ринку ціннихпаперів.

У цьому зв'язку особливунаукову та практичну актуальність набуває проблема забезпеченняефективності функціонування фінансового ринку, що має важливе значення дляпідтримки його стабільності і розвитку в близькотерміновій і середньостроковійперспективі.

Дослідженнюфункціонування ринку цінних паперів присвячені дослідження Боголєпова М.І.,Брегеля Е.Я., Трахтенберга І.О., Яснопольського Л.Н. Окремі аспекти проблем,пов'язані з функціонуванням фондового ринку та його регулювання зачіпалисяв роботах С.А. Биліняка, Т.Д. Валовій, В.С. Волинського, А.І. Дінкевич, І.С.Корольова, Л.Н. Красавиной, Б.Є. Ланіна, Г.Г. Матюхіна, В.М. Кравця, Д.В.Смислова, В.М. Соколинський, Г.П. Солюс, В.І. Суровцевої, В.В. Сущенко, Ю.С.Столярова, Л.І. Усокіна, Б.Г. Федорова, М.А. Фрея, В.Н. Шенаева, Е.С. Хесин іін

Метою дипломної роботи є дослідження функціонуваннясвітового ринку і російського фондового ринку.

Досягнення цієї метипередбачає вирішення наступних взаємопов'язаних завдань:

В·дати поняттяфондової біржі;

В·проаналізуватиінструменти та суб'єкти ринку цінних паперів;

В·розглянути історіювиникнення і розвитку бірж;

В·проаналізуватиспецифіку функціонування Нью-Йоркської фондової біржі;

В·представитиісторію розвитку російських фондових бірж;

В·запропонувати напрямкивдосконалення функціонування російських фондових бірж.

Об'єктом дослідження є російський фондовий ринок яксукупність фінансових відносин з приводу емісії, обміну і перерозподілуцінних паперів.

Предметом роботи виступають відносини, що виникають у процесіфункціонування фондового ринку.

Методологічною іТеоретичною основою дослідження послужили концепції та гіпотези,представлені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Обгрунтуваннятеоретичних положень і аргументація висновків заснована на системному підході, врамках якого використовувалися наступні методи: структурно-функціональногоєдності історичного логічного, сходження від абстрактного до конкретного,а також елементи компаративного та статистичного аналізу.

Структура дипломноїроботи зумовлена ​​метою та завданнями дослідження і складається зі вступу, трьохрозділів, висновку, літератури, додатків.

У першому розділірозглянуто теоретичні засади функціонування фондової біржі: поняття,суб'єкти та інструменти, а також історію виникнення фондових бірж.

У другому розділіпредставлені специфіка функціонування Нью - Йоркської фондової біржі, історіярозвитку російських фондових бірж, а також шляхи вдосконаленняфункціонування російських фондових бірж. У висновку сформульовані основнівисновки з дослідження.


Глава I .

Теоретичніоснови функціонування фондової біржі

1.1 Сутність поняття фондова біржа,основні типи

Фондова біржаявляє собою певним чином організований ринок, на якомувласники цінних паперів здійснюють через членів біржі, виступаючих якпосередників, угоди купівлі-продажу. Контингент членів біржі складається зіндивідуальних торговців цінними паперами і кредитно-фінансових інститутів.

Коло паперів, з якимипроводяться угоди, обмежений. Щоб потрапити в число компаній, папери якихдопущені до біржової торгівлі (іншими словами, щоб бути прийнятою до котирування), компаніяповинна задовольняти виробленим членами біржі вимогам у відношенні обсягівпродажу, розмірів прибутку, числа акціонерів, ринкової вартостіакцій, періодичності і характеру звітності і т.д. Члени біржі абодержавний орган, контролюючий їх діяльність, встановлює правилаведення біржових операцій; режим, регулюючий допуск до котирування. Разом зпорядком проведення операцій вони утворюють серцевину біржі як механізму,обслуговуючого обіг цінних паперів. Члени біржі платять щорічний членськийвнесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржовихторгів. [1]

Фондова біржа - це,насамперед місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів,де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а сампроцес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто цепевним чином організований ринок цінних паперів.

В якості товару на цьомуринку виступають цінні папери - акції, облігації і т.п., а в якості цін цихтоварів - курси цих паперів.

Загальне в біржі з ринком -установлення цін товарів у залежності від попиту і пропозиції на них. Але, ввідміну від ринку, на біржі можуть продаватися не всі товари, а тільки допущеніна неї, це з одного боку, а з іншого, способи купівлі-продажу на біржізначно різноманітніші, ніж на ринку, правда, більш регламентовані

Прагнення власниківоднакових цінних паперів зійтися в одному місці випливає з характеру акцій іоблігацій як товарів, біржових по своєму походженню. Але акціонернісуспільства, хоча і виникали як великі для свого часу підприємства, не моглипретендувати на охоплення своєю діяльністю всієї території країни. Значить, ісвої акції вони могли збувати в основному там, де базувалися і були відомі.Тому фондові біржі організуються в центрах великих економічних районів.Це загальна закономірність. Надалі ж шляху розвитку можут...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок