Міжбанківській кредит » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Міжбанківській кредит

Реферат Міжбанківській кредит

Категория: Банковское дело

Вступ

Одним Ізджерел поповнення ресурсів комерційного банку є міжбанківській кредит.Кредитних ресурсів торгують фінансово стійкі комерційні банки, в якіх Завждиє надлишок ресурсів. Ці банки для одержання прибутку прагнуть розмістіті ВільніРесурси в інших банках. Крім фінансової вигоди, банки-кредитори одержуютьможлівість установлення діловіх Партнерська стосунків. Банком вігіднорозміщуваті кредитні ресурси в інших банках порівняно з Кредитування суб'єктівгосподарської діяльності, оскількі банки вірізняються віщою надійністю.

Банки-Позичальника залучаютьміжбанківській кредит для Розширення своєї кредитної діяльності з клієнтамі, акож у зв'язку з необхідністю регулювання банківської ліквідності. В Україні узв'язку з упровадженням Електрон розрахунків міжбанківське Кредитуванняздійснюється через Прямі контакти Між банком-позичальником и банком-кредиторомна договірніх умів, на чітко визначених Термін. При укладенні договору наміжбанківській кредит банк-Позичальника винен повідоміті банку-кредиторуЗначення своїх Економічних норматівів (платоспроможності, ліквідності).Купуваті и продавати кредитні ресурси можут НЕ Тільки комерційні банки, а йїхні відділення та філії. Для ефективного регулювання грошово-кредитним Рінк,Управління ліквідністю банківської системи, виконан функції кредитораостанньої інстанції НБУ застосовує Такі механізмі рефінансування комерційніхбанків: проведення операцій на відкрітому Ринку; Надання стабілізаційного кредиту; здійснення біржовіх ипозабіржовіх операцій з купівлі и продаж державних цінніх паперів навідкрітому ринка.

МіжбанківськіРозрахунки регламентують Інструкцією про міжбанківські Розрахунки в Україні,ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановив Правління НБУ 27 грудня 1999 р. № 621. Для здійсненняміжбанківськіх розрахунків банки встановлюються кореспондентські Відносини тавідкрівають один в одному кореспондентські рахунка.


1.Сутність міжбанківськіх кредітів и депозітів

Кредитнадіяльність комерційніх банків невіддільна від операцій на ринку міжбанківськіхкредитів. Одержания кредітів в інших банках Дає можлівість поповнюватібанківські кредитні ресурси. При надлишки ресурсів банк розміщує їх наміжбанківському ринках, при нестачі ресурсів банк купує їх на ринку. Ринокміжбанківськіх кредітів є Важливе складового Ринку кредитних ресурсів.

Надання їОтримання кредітів комерційними банками на міжбанківському Ринкурегламентується Законом України "Про банки и банківську діяльність",Цівільнім кодексом України, нормативними актами НБУ, статутами комерційніхбанків и кредитного договору. Кредитні Відносини Між комерційними банкамивизначаються на договірніх засідках шляхом укладання кредитних договорів, якімают передбачаті права та зобов'язання сторін, з належно оформленими справ заміжбанківськімі кредитами. Надання міжбанківськіх кредітів має супроводжуватісявідкріттям рахунків відповідно до Плану рахунків бухгалтерського ОБЛІКУкомерційніх банків України.

На практіцівікорістовуються Такі Основні різновіді міжбанківського кредиту:

- овердрафтза кореспондентськімі Рахунка: на відповідному Рахунка обліковуються сумиДебетове (кредитових) залішківна кореспондентськіх Рахунка банків на кінець Операційного дня;

- кредитиовернайт, які надані (Отримані) іншім банкам: смороду надаються іншім банкам нарядків не Більше одного Операційного дня. Цей вид міжбанківського кредитувікорістовується для завершення розрахунків поточного дня;

- кошти, якінадані (Отримані) іншім банкам за операціямі РЕПО. Ці Операції пов'язані зкупівлею у них цінніх паперів на Певний Період з умів зворотньому їх викуп зазаздалегідь обумовлених ціною або з умів безвідклічної Гарантії погашення уразі, ЯКЩО рядків Операції РЕПО збігається Із Строком погашення цінніх паперів.

комерційнібанки Як економічно незалежні кредитні інстітуті самостійно встановлюються Рівеньвідсоткової ставки за міжбанківськімі кредитами залежних від попиту та Предложенияна міжбанківському Ринку та рівня облікової ставки.

НБУ обмежуєРозмір Надання та Отримання кредітів на міжбанківському ринках. Так, загальнийРозмір Отримання комерційними банками міжбанківськіх кредітів обмежуєтьсядвократнім розміром Власний коштів банку. Забороняється їх Надання та Отриманнябанківськімі установами (філіямі, управліннямі, відділеннямі ТОЩО), які НЕ єюридичними особами, крім віпадків, коли Це здійснюється за дорученням Юридичноїособини. НБУ, враховуючі фінансовий стан окремого комерційніх банків, має правовстановлюваті Інші обмеження Щодо Залучення та Надання міжбанківськіх кредитів.Такі обмеження необхідні, щоб НЕ допустити, надмірного кредитного"Самообслуговування" банками один одного поза реальним підключеннямдо кредитних відносін господарських суб'єктів (товаровіробніків). Крім того,ставитися ї Завдання обмеження можливости для здобуття спекулятивногоприбутку на ринку міжбанківськіх кредитів.

В Українірінок кредитних ресурсів Фактично розділівся на Дві частин: внутрібанківськійта міжбанківській. У Цій сітуації Великі банки Із значний кількістю філій сталистворюваті власні внутрібанківські Рінк з метою оптимального Використаннясвоїх наявний кредитних ресурсів.

ВажливеЗначення мают міжбанківські депозити, які надаються в межах кореспондентськіхвідносін Між банками. Часто міжбанківські депозити відіграють роль інструментаналагодження більш тісніх и довірлівіх кореспондентськіх відносін Між банками. ТимчасовоВільні кошти у банку вінікають через відсутність необхідного попиту нафінансовому Ринку або невігідність розміщення кредитних ресурсів Середклієнтів. Найпошіреніші Терміни депозітів - один, три и шість місяців, граничні- Від одного дня до двох РОКІВ.

Іноді банкивікорістовують у своїй діяльності так звані гарантійні депозити. Смородувідкріваються На вимогу банку-кредитора у випадка, коли у нього існують сумнівіЩодо знецінення актівів, або є ризиків неплатоспроможності клієнта-позичальника.


2 . Надання та облікміжбанківськіх кредітів

2 .1 Документи наоформлення міжбанківськіх кредітів

Зметою Отримання міжбанківського кредиту банк-Позичальника подає банку-кредитору,Як правило, Такі документи: заяву; установчій Договір; копію статуту, завіренунотаріально; копію ліцензії на проведення банківськіх операцій, завірену нотаріально;картку Із Зразки підпісів и відбітком гербової печатки, кож завіренунотаріально; баланс на потоковій звітну дату; розрахунок Економічних норматівівна потоковій звітну дату; Показники діяльності комерційного банку; формузабезпечення и строкове зобов'язання.

Основнимджерелом інформації для визначення кредітоспроможності позичальника Стосовноміжбанківськіх кредітів є баланс банку.

Договірміжбанківського кредиту має включать Такі Основні положення:

1) предметдоговором - Надання кредиту в певній сумі з Певної Строком погашення;

2) права изобов'язання банку-кредитора и банку-позичальника;

3)Відповідальність сторін;

4) порядокВирішення спорів;

5) УмовиЗміни договором;

6) особливіУмови;

7) рядків діїдоговором.

на ринкуміжбанківськіх кредітів можут вікорістовуватіся кож банківські Векселі идепозітні сертифікати. Банківський вексель - ції вексель, Що засвідчує правоЙого власника здобудуть и Безумовно зобов'язання векселедавця сплатіті принастанні обумовлених терміну визначеня торбу грошей особі, Яка дала гроші вкредит банку.ДепозитнийСертифікат - ції письмовий Удостоверение банку про депонування грошових коштів, Щозасвідчує право вкладника на одержания депозитом.

Прийняттябанком оптимального Рішення Щодо продаж та купівлі ресурсів на міжбанківськомуРинку можливости Ліше за умов точного володіння сітуацією на ринку кредитнихресурсів и наукового прогнозування дінамікі її Зміни.

2.2 Облік Отриманняміжбанківськіх кредітів та депозітів

Отриманнямі...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок