Міжбанківські розрахунки та їх вплив на діяльність банку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Міжбанківські розрахунки та їх вплив на діяльність банку

Реферат Міжбанківські розрахунки та їх вплив на діяльність банку

Категория: Банковское дело
ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИМіжбанківські розрахунки ........................................................................... 6.

1.1 Сутність міжбанківськихрозрахунків .............................................. 6

1.2Формування системи міжбанківських розрахунків в банківській системі

1.3 Принципи здійсненняплатежів ........................................... 19

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ міжбанківськомуРОЗРАХУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ КБ В«АЛЬФА БАНКВ» ЗА ПЕРІОД З 2003 ПО 2005ГГ ........................ 23.

2.1 Коротка характеристикабанку ................................................... 23

2.2 Аналіз і динаміка зміниміжбанківських розрахунків .............. ... 25

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯМіжбанківські розрахунки

3.1 Необхідність переходу з системи SWIFT 1 на систему SWIFT 2 .... 31

3.2 Ефективністьпропозиції .................................................... 33

ВИСНОВОК ........................................................................ 39

БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК ................................................ 40


ВСТУП

Кореспондентськівідносини - традиційна форма банківських зв'язків, використовувана в основному приобслуговуванні зовнішньої торгівлі і включає в себе сукупність усіх можливихформ співпраці між банками. Встановлення кореспондентських відносинміж двома банками припускає укладення кореспондентської угоди, щов свою чергу означає, що банки, обмінявшись контрольними документами(Альбомами зразків підписів осіб, уповноважених підписувати банківськудокументацію і ключем для ідентифікації телеграфного листування), виконуютьрізні операції за дорученням один одного в межах встановлених один одномулімітів на проведення тих чи інших операцій. Кореспондентське угодумістить в собі всі умови і порядки на підставі яких будуть будуватисявзаємини банків.

Предметом дослідження вроботі виступає система міжбанківських розрахунків. Об'єктом дослідження в роботівиступає Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк В«Альфа БанкВ».

У рамкахкореспондентської угоди проводяться акцепти тратт, акредитивніоперації, виплата переказів, видача гарантій інкасування документів і т.п.Для зручності розрахунків банки-кореспонденти відкривають один одномукореспондентські рахунки в різних валютах. Для торгових партнерів наявністькореспондентських відносин між банками експортера і імпортера має великезначення, оскільки дозволяє здійснювати без затримок міжнародні розрахунки іуникати включення в них третіх банків (і тим самим уникати додатковихвитрат).

Актуальність роботиполягає в тому, що збільшення обсягів міжбанківських операцій, розширення їхвидів при одночасному збільшенні ризиків за подібними операціями викликализміна традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Якщо ранішебанки відводили кореспондентським відносинам другорядну, чисто технічнуроль, то в даний час вони розглядаються банками як інструмент зниженняризиків за операціями, важливе джерело отримання додаткового прибутку.

Завданнями курсової роботиє допомогою вивчення наукової, друкованої та періодичної літературиотримати і закріпити знання з даного питання роботи.

Мета роботи на прикладі КБВ«Альфа БанкВ» розглянути теоретичні та практичні дані по темі, так якдля мене як для майбутнього фахівця необхідні знання по системіміжбанківських розрахунків.

Значеннякореспондентських відносин зросла в зв'язку з тим, що банки, виступаючиодночасно позичальниками і позикодавцями, самі є найбільшими споживачамибанківських послуг. За даними газети В«Комерсант ДейліВ», 90% валютних операційздійснюється на міжбанківській основі.

Залучені можливістюотримання високих доходів від кредитних операцій, багато банків (у тому числідрібні та середні, не мають достатніх резервних коштів і досвіду) сталиучасниками ринків капіталів. Тому кореспондентські відносини з'явилисягнучким інструментом пристосування до нових умов. Важливе значення придбалиособисті зв'язки, і в пошуках надійних партнерів банки стали звертатися в першучергу до своїх традиційних кореспондентам.


РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ міжбанківських розрахунків

1.1 Сутністьміжбанківських розрахунків.

В умовах існуваннябезлічі комерційних банків та їх філій в економіці країни об'єктивнонеобхідне встановлення взаємних зв'язків між ними, які реалізуються черезсистему кореспондентських відносин. Кореспондентські відносини, виражаючипевний ступінь довіри між банками-кореспондентами, опосередковуєреалізацію взаємних доручень банків. Кореспондентськими відносинамипередбачається великий набір взаємних банківських послуг. Міжбанківськірозрахунки, будучи одним з видів відносин між банками, пов'язані в основному звиконанням доручень клієнтів банків з переказу грошових коштів на рахунки,відкриті в інших банках (оплата товарів, послуг і робіт, здійсненнянетоварних платежів), а також власних операцій банку. До організаціїміжбанківських розрахунків пред'являються високі вимоги з точки зору чіткостіїх проведення, скорочення часу та трудомісткості вчинення.

Взаємні розрахунки міжбанками здійснювалися до останнього часу з використанням системимежфіліальних оборотів (МФО). Ця система розрахунків між банками дозволяла досить ефективнопроводити облік та контроль даних операцій і відображала процес перерозподілукоштів між установами банків у рамках єдиного банку, що діє наоснові державної власності. Зміна форми власності вбанківській справі - створення акціонерних і пайових банків - зажадалорозмежування власності й у сфері розрахунків між банками.

Діюча системаміжбанківських розрахунків базується на здійсненні платежів черезкореспондентські рахунки комерційних банків, відкриті в установахЦентрального банку Російської Федерації - розрахунково-касових центрах (РКЦ), атакож кореспондентські рахунки банків, відкриті на основі прямихкореспондентських угод між банками.

Основною функцієюрозрахунково-касових центрів є проведення міжбанківських розрахунків звідкриттям кореспондентських рахунків банків, а також проведенняемісійно-касових і деяких інших операцій. Кожному РКЦ присвоєно номер,який має наступну структуру:

1-й розряд - код Росії;

2-й і 3-й розряди - кодреспубліки, краю, області на території Російської Федерації;

4-й і 5-й розряди - номерРКЦ, що складається з 2-го і 3-го розряду їх тризначних умовних номерів;

6-й і 8-й розряди маютьзначення 000 (для головного РКЦ - 001, для інших установ Банку Росії -002).

Кореспондентські рахункикомерційним банкам відкриваються в РКЦ за місцем знаходження комерційного банку.Кожному комерційному банку може бути відкритий тільки один кореспондентськийрахунок в одному РКЦ.

Для відкриттякореспондентського рахунку банк представляє в РКЦ заяву на відкриття рахунку,картку зразків підписів і печатки (два примірники). Філії комерційногобанку може бути відкритий кореспондентський субрахунок в РКЦ за місцем його знаходженняз дозволу установи Банку Росії за місцем знаходження комерційного банку.

Кореспондентськівідносини між РКЦ і комерційним банком оформлюються кореспондентськимугодою. Плата за розрахункове обслуговування комерційних банків не стягується.Відсотки на залишки коштів на кореспондентському рахунку в РКЦ не нараховуються.

Кореспондентські рахункикомерційних банків в РКЦ відкриваються на балансовому рахунку 161В«Кореспондентські рахунки комерційних банків та інших кредитних установ уустановах Центрального банку РФ В»(30102В« Кореспондентські рахунки кредитнихорганізацій в банку Росії В»). Кожному комерційному банку та філії присвоєноумовний номер, який складається з восьми розрядів:

1-5-й розрядивідповідають 1-5-му розрядами номери РКЦ, обслуговуючого банк або його філія;

6-8-й розряди - умовнийномер банку або його філії, де 6-й розряд - ознака банку.

Номер кореспондентсь...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок