Лізинги » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Лізинги

Реферат Лізинги

Категория: Банковское дело

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра фінансів і банківської справи

ЛІЗИНГ

Курсова робота

з дисципліни

"Операції комер-

ких банків "

студента групи № 42

спеціальності "Фі-

Нансі і кредит "

Смельчука В.Г.

Науковий

керівник -

Бондар А.П.


СІМФЕРОПОЛЬ2001

Лізинг

Економічний сенс лізингу виражає його визначення яккомплексу майнових відносин, що складаються у зв'язку з передачею майнау тимчасове користування. Цей комплекс крім власне договору лізингувключає й інші договори, зокрема договір купівлі-продажу і договір позики.Для лізингу властиво складне поєднання цих договорів і взаємопроникненнящо виникають при їх укладанні відносин.

Стрижнем будь лізингової угоди є фінансова, аточніше кредитна операція. Власник майна (лізингодавець) надаєкористувачеві (лізингоодержувачу) свого роду фінансову послугу: він купуємайно у власність за повну вартість і за рахунок періодичних внесківлізингоодержувача в кінцевому рахунку відшкодовує цю вартість. Тому, виходячи зфінансової сторони відносин, лізинг розглядають як одну з формкредитування придбання машин і устаткування, альтернативну традиційнійбанківській позичці.

Таким чином, якщо розглядати лізинг як передачумайна в тимчасове користування на умовах терміновості, зворотності іплатності, то його можна кваліфікувати як товарний кредит в основні фонди.Тому в економічному сенсі лізинг є кредит, що надаєтьсялізингоодержувачу в формі переданого в користування майна.Суб'єктами кредитних відносин тут виступають в особі позичальника -лізингодавець і в особі позичальника - лізингоодержувач, а об'єктом позички ємашини, обладнання, транспортні засоби та інші елементи основних засобів.

У теж час за формою організації позичає вартостілізинг зовні схожий з комерційним кредитом, однак між ними єпринципові відмінності. Насамперед це стосується відносин власності прикомерційному кредиті і лізинг. При комерційному кредитуванні, передаючи вкористування товари, одночасно передають і право власності на об'єктугоди, тобто на товар. У власність надходить споживча вартістьтоварів, оплата яких в даний момент неможлива і відстрочена в часі.

При лізингу право користування майном відокремлюється відправа володіння ним. Лізингодавець зберігає за собою право володіння напередане в лізинг майно, тоді як право його використання переходить долізингоодержувачу. За володіння цим правом він виробляє узгоджені злізингодавцем лізингові платежі. Після закінчення терміну лізингу об'єкт (передане в користування майно) залишається власністю лізингодавця. Вряді випадків у лізинговому договорі може бути передбачено право лізингоодержувачана покупку об'єкта після закінчення терміну договору. У цьому випадку до нього післяоплати об'єкта лізингу переходить і право власності на нього.

І комерційний кредит, і лізинг припускають взаємозв'язокторговельної і кредитної угод. При комерційному кредиті кредитна угодаобумовлена ​​актом купівлі - продажу, вона існує остільки, оскількиіснує торговельна угода. При лізингу немає такого тісного безпосередньоговзаємозв'язку з купівлею - продажем. Лізинг далеко не завжди починається покупкоюмайна, так як воно вже може бути власністю самої лізинговоїкомпанії, і далеко не завжди лізингова угода завершується покупкою майналізингоодержувачем.

Комерційний кредит надається у товарній, апогашається в грошовій формі. При лізингу кредит також надається втоварній формі. Лізингові платежі за своєю економічною природою є не щоінше, як плата за користування кредитом у вигляді майна. Після закінченнядоговору лізингодавцю повертається об'єкт угоди, як правило, в тій же натурально- Речовій формі. Лізингова угода може носити компенсаційний характер,і тоді платіж буде здійснюватися або у формі поставки продукції,виробленої на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічноїпослуги.

Комерційний кредит має короткостроковий характер.Класичний лізинг, як правило, має на увазі довгострокову оренду, хоча невиключає середньострокові і короткострокові угоди.

Класичному лізингу властивий тристоронній характервзаємовідносин, тобто в лізинговій операції, як правило, беруть участь три суб'єкта.


Малюнок 2.8 - Схема лізингової угоди

У класичній лізинговій угоді взаємини міжсуб'єктами будуються за наступною схемою: майбутній лізингоотримувач, що потребуєу певних видах майна, самостійно підбирає має в своєму розпорядженні циммайном постачальника. В силу відсутності власних коштів і доступу допозиковими коштами для придбання майна у власність він звертається домайбутньому лізингодавцю, має необхідні кошти, з проханням про його участьв угоді. Це участь лізингодавця виражається в покупці їм майна упостачальника у власність та подальшої його передачі лізингоодержувачу втимчасове користування на обумовлених у лізинговому угоді умовах.

При виділенні видів лізингу виходять передусімз ознак класифікації. До таких ознак належать: склад учасниківугоди, тип переданого в лізинг майна, ступінь його окупності, умовиамортизації, обсяг обслуговування, сектор ринку, де проводяться операції,відношення до податкових та амортизаційних пільг, характер лізингових платежів.


Малюнок 2.9 - Види лізингу

За ступенем окупності об'єкта лізингу і умов йогоамортизації, які нерозривно пов'язані між собою, виділяють так званийфінансовий та оперативний лізинг.

Фінансовий лізинг - найбільш поширений,являє собою лізинг майна з повною окупністю або з повною виплатоюйого вартості. Даний вид лізингу має місце тоді, коли протягом строкудоговору лізингодавець повертає собі всю вартість майна й отримуєприбуток від лізингової операції. При фінансовому лізингу термін, на який устаткуванняпередається у тимчасове користування, за тривалістю збігається зі строкомйого повної амортизації. По суті справи він являє собою форму довгостроковогокредиту у вигляді функціонуючого капіталу. По закінченні строку дії договорулізингу користувач може придбати майно у власність, відновитиугоду на пільгових умовах або припинити відносини. Фінансовий лізинг непередбачає сервісного обслуговування майна лізингодавцем, не допускаєдострокового припинення договору.

Таблиця 2.4 - Якісніхарактеристики фінансового лізингу .

Зміст відносин

Умови виконання

Вибір об'єкта лізингу та його продавця

За загальним принципом здійснює лізингоодержувач

Придбання лізингового майна для орендаря

Купує лізингодавець з повідомленнямпродавця про передачу майна в лізинг визначеній особі

Призначення лізингового майна

Тільки для підприємницьких цілей

Сума лізингових платежів за період договору

Включає повну(Або близьку до неї) вартість лізинговогомайна в цінах на момент угоди

Сервісне обслуговування та страхування об'єкту лізингу

Входить в обов'язкилізингоодержувача

Ризик випадкової загибелі, втрати, псування лізингового об'єкта

Переходить до орендаря у момент передачі йому об'єкта лізингу

...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок