Лізингові операції в Республіці Казахстан » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Лізингові операції в Республіці Казахстан

Реферат Лізингові операції в Республіці Казахстан

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи лізингу

1.1 Загальна характеристика лізингу

1.2 Нормативно-правова основа лізингу

2. Лізингові операції в Республіці Казахстан

2.1 Аналіз лізингової діяльності банків другого рівня

2.2 Страхування лізингової діяльності

2.3 Казахстан на центрально-азіатському ринку лізингу

3. Шляхи вдосконалення лізингу в РК

3.1 Міжнародний досвід застосування лізингу

3.2 Проблемні аспекти лізингових операцій в РеспубліціКазахстан

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Введення

Кожне підприємство функціонує в ринковій економіці яквідособлена (щодо і абсолютно) в економічному плані виробничаодиниця. Результатом репродуктивного (здатного до самовідтворення)функціонування підприємств, відокремлених в економічному плані івзаємозалежних у процесі створення матеріальних благ і послуг, єіндивідуальне відтворення. Для здійснення господарської діяльностіпідприємство повинно мати інвестиційні ресурси, які знаходяться в постійномурусі, вираженому лізингом.

Перетворення під впливом науково-технічногопрогресу сфери виробництва та обігу, глибокі зміни економічнихумов господарювання викликають необхідність пошуку та впровадження нетрадиційнихдля господарства нашої країни методів оновлення матеріально-технічної бази тамодифікації основних фондів суб'єктів різноманітних форм власності. Одним зтаких методів є лізинг [1].

До початку 60-х років лізинг в зарубіжних країнах восновному торкався роздрібних компаній, які часто орендували своїприміщення. Протягом останніх трьох десятиріч популярність лізингу стрімкозросла; замість того, щоб позичати гроші на купівлю комп'ютера,автомобіля, судна чи супутника, компанія може взяти його в лізинг.

Актуальність розвитку лізингу в Казахстані, включаючиформування лізингового ринку, обумовлена ​​передусім несприятливимстаном парку устаткування: значна питома вага морально застарілогоустаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченостізапасними частинами і т. д. Одним з варіантів рішення цих проблем може бутилізинг, який об'єднує всі елементи зовнішньоторговельних, кредитних іінвестиційних операцій.

Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловимипідприємствами ряд проблем, головною з яких є наступна: якзатвердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту черезневисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальниківсировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів.

В даний час більшість казахстанських підприємстввідчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основніфонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені братикредити. Існують різноманітні види кредитування: іпотечне, під заставу ціннихпаперів, під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству принеобхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування влізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитомна придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування заувесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного року до п'яти років.Нинішня економічна ситуація в Казахстані, на думку експертів,сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя міжпідприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, якийнеохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніхгарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усімучасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, тапотрібне устаткування, інша сторона - гарантію повернення кредиту, так як об'єктлізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансуєлізингову операцію, до надходження останнього платежу [2].

Тема дипломної роботи є вкрай актуальною насьогоднішній день, адже від інвестування у виробництво, а значить, і від виборунайбільш ефективного методу інвестиційної політики безлічі підприємств,сьогодні залежить розвиток економіки нашої країни.

Метою даної дипломної роботи є розкриттяправового регулювання лізингу за законодавством Республіки Казахстан.

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання:

- розкрити економічну та юридичну основу лізингу;

- розглянути лізингові операції в Республіці Казахстан;

- запропонувати шляхи вдосконалення лізингу в РК.

Структура та обсяг даної дипломної роботи складається звступу, основної частини, висновку, списку використаної літератури тадодатки, а також дипломна робота викладена на 67 сторінках.

При написанні дипломної роботи було використанозаконодавство Республіки Казахстан, дані Агентства Республіки Казахстан поСтатистикою та навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних вчених.


1. Теоретичні основи лізингу

1.1 Загальна характеристика лізингу

Як у будь-якого складного юридичного поняття у лізингу єбезліч визначень. Перш за все, лізинг, - слово англійського походження,похідне від дієслова to lease - брати і здавати майно в тимчасовекористування. Найбільш точно відображає сутність терміна "лізинг", на мійпогляд, є наступне визначення: Лізинг являє собоюінвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів, приякому лізингодавець зобов'язується придбати у власність обумовленедоговором майно у певного продавця і надати це майнолізингоодержувачу за плату в тимчасове користування з правом подальшоговикупу [3].

Лізингова угода, у свою чергу, являє собоюсукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу міжлізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу.

Предметом лізингу можуть бути будівлі, споруди, машини,обладнання, інвентар, транспортні засоби, земельні ділянки та будь-якіінші невживані речі.

Предметом лізингу не можуть бути цінні папери і природніресурси.

Законодавчими актами можуть бути встановлені інші обмеженняна використання в якості предмета лізингу окремих категорій речей іземельних ділянок.

Типова лізингова угода виглядає наступним чином.

1. Користувач (після вступу в лізингові відносинилізингоодержувач) повідомляє лізингової компанії, яке обладнання йомунеобхідно.

2. Лізингова компанія, переконавшись в ліквідності проекту,купує це обладнання у фірми-виробника, або іншого юридичного, абофізичної особи, що продає майно, що є об'єктом лізингу.

3. Лізингова компанія (лізингодавець), ставшивласником устаткування, передає його в тимчасове користування з правомподальшого викупу (визначається договором) лізингоодержувачу, отримуючи натомістьлізингові платежі [4].

Ще Аристотель у "Риториці" відзначив, що багатствоскладає не володіння майном на основі права власності, а його(Майна) використання. Англійський автор Т. Кларк стверджує, що лізинг буввідомий задовго до того, як жив Аристотель: він знаходить кілька положень пролізинг в законах Хаммурапі, прийнятих близько 1760 р. до н.е. Римська імперія також не залишилася осторонь від проблем лізингу - вони знайшли своєвідображення в Істітуціях Юстіана. Отже, ідея поділу права володіння і прававласності та отримання вигоди з володіння відома з незапам'ятних часів, анародження і поширення сучасного лізингу ще раз підтверджує, що нове- Це добре забуте старе.

Традиційно лізинг вважається американським винаходом, заточку відліку лізингових операцій зарубіжні дослідники приймають 1877 рік,коли американська компанія "Белл Телефон Компані" прийняла рішення замістьпродажу телефонів здавати їх в оренду. Потужний імпульс розвитку лізингу далостворення спеціальних лізингових компаній, для яких лізинг став не тількизасобом торгової політики, але і предметом діяльності. Перша лізинговакомпанія "Юнайтед Стейтс лізинг корп." Була створена в 1952 році в Сан -Ф...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок