Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат

Реферат Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИБІЛОРУСЬ

УСТАНОВА ОСВІТИ

В«Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ В»

РЕФЕРАТ

З дисципліни: Грошово-кредитнерегулювання

Ліквідність балансу банку.

Баланс грошових доходів і витрат

Мінськ 2008


Зміст

1.Вимоги до дотримання показників ліквідності балансу комерційних банків

2. Балансгрошових доходів і витрат та необхідність його розробки

3.Прогнозування надходжень готівки в каси банків


1. Вимоги до дотриманняпоказників ліквідності балансу комерційних банків

Безперервно здійснюючи своюдіяльність із залучення грошових коштів і надання їх у позичку абоінвестування по більш високих ставках з метою забезпечення загальної прибутковостісправи, банк потребує коштів у ліквідній формі, тобто в таких активах,які могли б бути легко і швидко перетворені в готівку з невеликимризиком втрат або взагалі без нього.

Ліквідність балансу банкувідображає здатність банку на певну дату забезпечити погашеннязобов'язань своїми активами без втручання з боку. В даному випадку ліквідністьприйнято розуміти як "запас". Вона характеризує можливістькомерційного банку виконати свої зобов'язання перед клієнтами у визначениймомент часу за рахунок запасу власних коштів, запасу (портфеля) активів,відповідності термінів запитання пасивів строками погашення активів.

Ліквідність балансу банкує складовою і невід'ємною частиною ліквідності банку. Однак ліквідністьбанку більш широке поняття і включає додаткові характеристики активів іпасивів, що виражаються в їх здатності до руху. Тут ліквідність прийняторозуміти як "потік". Вона передбачає здатність комерційногобанку протягом визначеного періоду часу змінити сформованінесприятливі склад і структуру активів, пасивів за рахунок залучення нових пасивів,продажу (реалізації) окремих активів. Необхідною умовою для цього єнаявність первинного та розгалуженого вторинного ринків: грошового, фондового,кредитного та ін

Термін В«ліквідністьВ» (від лат. Hguidus -рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації,продажі, перетворення матеріальних цінностей у кошти.

Для комерційного банкуліквідність - це спроможність своєчасно здійснювати платежі за своїмизобов'язаннями. Якщо сума його наявних коштів і інших ліквідних активів, атакож можливості швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатнідля своєчасного погашення боргових і фінансових зобов'язань, банк вважаєтьсяліквідним.

Основним інформаційнимджерелом аналізу запасу ліквідності виступає баланс, для оцінки потокуліквідності необхідна організація збору та обробки додаткової інформації,не котра міститься в бухгалтерській звітності.

Розрізняють ліквідність балансуі ліквідність банку.

Ліквідність балансу - цеуправління активами і пасивами банку з метою згрупувати їх за сумами ітермінам, забезпечити виникає попит на кредит, передбачити і задовольнитипопит на гроші банку з боку клієнтів (як існуючих, так іпотенційних) на найближчий час. Банк самостійно, спираючись навстановлені державою норми ліквідності (мінімальні значеннякоефіцієнтів ліквідності), визначає найбільш сприятливу структуру своїхактивів і пасивів в процесі управління останніми в залежності відпевних факторів, а саме: спеціалізації банку, типу клієнтури, попиту накредит, структури вкладів та ін

Ліквідність банку - це більшємне поняття, ніж ліквідність балансу, хоча і вторинне по відношенню до нього.

Про ліквідності банку можнаговорити тільки тоді, коли у нього ліквідний баланс. Тому банку потрібно вмітипідтримувати ліквідність свого балансу.

Ліквідний баланс припускаєможливість швидкого вишукування коштів шляхом залучення їх зі сторони,збільшуючи свій пасив. Це можуть бути кредити центрального банку, як короткострокові,так і довгострокові (відповідно до правил рефінансування), кредитиінших банків, залучені кошти клієнтів (наприклад, випуск депозитнихсертифікатів) та інші джерела. Для того щоб банк міг швидкоскористатися цими джерелами, у нього повинен бути імідж надійної,стійкої кредитної організації.

Банк, що володіє ліквіднимбалансом, кваліфікованими кадрами, репутацією надійного партнера - целіквідний банк, здатний швидко знайти кошти шляхом, як зміниструктури активу, так і залучення їх зі сторони.

Взаємозв'язок між поняттямиВ«Ліквідність балансуВ» і В«ліквідність банкуВ» полягає у наступному.

перше, ліквідність балансуувазі моментную оцінку стану банку на визначену дату,отже, ліквідність балансу є складова частина ліквідності банку.

друге, баланскомерційного банку повинен забезпечувати представлення даних аналітичного тасинтетичного обліку у формі, прийнятній для розрахунку сукупної ліквідностібанку. При недотриманні другої умови може виникнути ситуація, коли,володіючи достатньо ліквідним балансом на визначену дату, банк, тим не менш,повністю або частково неліквідний. В даній ситуації виникає потребавизначити ризик незбалансованої ліквідності. Цей ризик являє собоюнебезпека втрат у випадку нездатності банку покрити свої зобов'язання попасивами балансу вимогами по активах. Ризик вважається найвищим, коли банкне в змозі задовольнити кредитну заявку або відповісти за зобов'язанням вкладника.Відповідно розрізняють ліквідність активів і ліквідність пасивів.

Банк має у своєму розпорядженні двомаджерелами забезпечення ліквідності: внутрішніми і зовнішніми.

Внутрішню ліквідністьзабезпечує сукупність бистрореалізуемих актиній, що мають стійкий ринок іє надійним об'єктом приміщення грошей (наприклад, державнікороткострокові зобов'язання, легко реалізовані на грошовому ринку).

Зовнішня ліквідність може бутидосягнута шляхом придбання банком на ринку таких зобов'язань, які збільшатьзапас його ліквідних коштів. Перш банки в основному намагалися створити запаслегко реалізованих активів. В даний час вони прагнуть забезпечити загальнийбаланс ліквідності за рахунок управління не тільки активами, але і пасивами.

Завдання аналізу ліквідностікомерційних банків з боку Національного банку наступні: підтвердженняправильності та повноти розрахунків системи коефіцієнтів ліквідності банку; оцінкастану ліквідності банку; виявлення реальних і потенційних негативнихтенденцій погіршення ліквідності балансу банку; аналіз факторів, що негативновпливають на рівень ліквідності банку; визначення рівня ліквідності всієї банківськоїсистеми країни, розробка рекомендацій банку з підтримки його ліквідності нанеобхідному рівні.

Сутність банківськогоуправління ліквідністю з позиції активів складається і пошуку розумного поєднаннявимог загальної і специфічної ліквідності.

У процесі аналізуліквідності:

• вивчається стан фактичної ліквідності;

• визначається стан вимог (зобов'язань), у тому числіпоглиблено аналізуються вимоги (зобов'язання) з простроченими термінами;виявляється і оцінюється ступінь загрози дострокового пред'явлення зобов'язань дооплаті;

• виявляються причини невиконання встановлених нормативів;

• оцінюється вплив на стан фактичної і необхідноїліквідності операцій з іноземною валютою;

Аналіз ліквідності починаєтьсяз вивчення структури балансу:

1) чим більше часткависокоризикових активів у балансі, тим нижча ліквідність балансу. До надійнимактивів прийнято відносити наявні кошти, а до високоризикових -довгострокові вкладення банків. Ступінь кредитоспроможності позичальників надаєістотний вплив на своєчасне повернення позичок і, отже, наліквідність балансу банку: чим більше частка високоризикових кредитів у кредитномупортфелі, тим нижче його ліквідність;

2) чим більше часткапершокласних ліквідних коштів і загальній сумі активів, тим вище ліквідністьбанку.

Ліквідність залежить також відструктури пасивів балансу. Початкової і постійною метою формуваннястатутного та інших фондів банку є забезпечення фінансово...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок