Ліквідність банку: поняття і підходи до управління » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Ліквідність банку: поняття і підходи до управління

Реферат Ліквідність банку: поняття і підходи до управління

Категория: Банковское дело

Міністерствоосвіти і науки Російської Федерації

Сиктивкарський державнийуніверситет

Фінансово - економічний факультет

КафедраБанківської справи

Курсова робота Ліквідність банку: поняття та підходи до управління

Науковийкерівник:

к.е.н.,зав.кафедрою

АлексєєваВ.Д.

Виконавець:

студентка455 групи

ЛісуноваЄ.Ю.

Сиктивкар 2009


Зміст

Введення

1.Ліквідність банку: поняття та сутність

2.Управління ліквідністю банків

2.1Теоретичні підходи до управління ліквідності

2.2Сучасні підходи в управлінні ліквідністю Банку

2.3 Методи управління ліквідністю банку

2.4 Рекомендації БР по організації ефективного управлінняі контролю за ліквідністю в банку

3.Проблеми управління ліквідністю банку і рекомендації з досягнення оптимальногорівня ліквідності

3.1Проблеми управління ліквідністю банку

3.2Рекомендації по досягненню оптимального рівня ліквідності

Висновок


ВСТУП

Основна умова стійкого розвитку кожного банку ібанківської системи в цілому є вдосконалення підходів до управлінняфінансами комерційних банків.

Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківськоїінфраструктури - одна з найважливіших (і надзвичайно складних) завдань що стоять передсучасною Росією.

Взаємозв'язок фінансового ринку та банківської системи в Росіїбільш міцна, ніж у багатьох країнах, насамперед через фінансової слабкостіінших російських учасників ринку. Тому перспективи розвитку вітчизняногофінансового ринку безпосередньо пов'язані з розвитком російської банківськоїсистеми. Сучасний стан банківського сектора можна охарактеризувати яквідносно стабільне.

Безумовно, актуальними залишаються проблеми ефективностіпідвищення капіталізації банків, банківських механізмів, трансформації заощадженьнаселення в інвестиції і ін В даний час одним з найбільш важливихпонять, що використовуються при обговоренні тих чи інших аспектів функціонування,як окремих кредитних організацій, так і кредитно - фінансової системи вЗагалом, є ліквідність. Що є найважливішою характеристикою діяльностібанку, що свідчить про його надійності і стабільності.

У сучасних умовах існує достатня кількістьпублікацій, присвячених теорії і практиці підвищення надійності комерційних банків,проводяться дискусії навчальні семінари за участю ділових кіл іпредставників органів влади та управління, що вносять різні практичнірекомендації з питань реформування банківської системи Росії.

Умовою доходності банківської діяльності, безумовно, єпідтримка ліквідності, управління банківською прибутком, її максимізація.Основна мета діяльності комерційного банку - одержання максимального прибуткупри забезпеченні стійкого тривалого функціонування і міцної позиції наринку.

Розмір отриманої банком прибутку або збитку концентровановідображає в собі результати все його активних і пасивних операцій.

Тому вивчення прибутку, її складових і чинників,впливають на її динаміку, займає одне з центральних місць в аналізідіяльності комерційного банку. Розмір прибутку залежить головним чином відобсягу отриманих доходів та суми проведених витрат. Прибуток комерційногобанку - це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходівнад витратами. Якщо цей результат має від'ємне значення, його називаютьзбитком. Отриманий прибуток є базою для збільшення і оновлення основнихфондів банку, приросту його власного капіталу, який гарантує стабільністьфінансового становища і ліквідність балансу, забезпечення відповідногорівня дивідендів, розвиток підвищення якості банківських послуг.

Головна в процесі організації діяльності банку та йогоструктурних підрозділів полягає в тому, щоб реалізувати, принаймні,три найбільш істотні цілі - домогтися високої рентабельності, достатньої ліквідностіі безпеки банку.

Одним з найважливіших напрямів фінансового аналізу є аналізліквідності комерційного банку, тобто оцінка здатності банку вчасновиконувати свої зобов'язання з повернення вкладених у нього коштів з виплатою відповідноївинагороди.

Ліквідність, розглянута в даній роботі - найважливішахарактеристика діяльності банку, що свідчить про надійність істабільності.

Кожний комерційний банк повинен самостійно забезпечуватипідтримку своєї ліквідності на заданому рівні. Аналізуючи її стан законкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності іпроведення в наступному науково обгрунтованої економічної політики в областіформування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів,залучених позикових коштів, активних кредитних операцій.

Для здійснення операційної діяльності, пов'язаної ззалученням коштів і їхнього розміщення в умовах ринковоїневизначеності майбутніх попиту і надходжень за певний період, банкупотрібні кошти в їхній ліквідній формі, тобто такі активи, які могли б бутилегко і швидко перетворені в готівку з невеликим ризиком втрат абовзагалі без нього.

Таким чином, ліквідність комерційного банку - це можливістьвикористовувати його активи в якості наявних коштів або швидкоперетворювати їх в такі.

Комерційний банк вважається ліквідним, якщо суми йогоготівкових коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидкомобілізувати кошти з інших джерел достатнім для своєчасного погашенняборгових і фінансових зобов'язань. Крім того, ліквідний резерв необхідний длязадоволення практично будь-яких непередбачених фінансових потреб: укладаннявигідних угод по кредиті або інвестуванню; на компенсування сезонних інепередбачених коливань попиту на кредит, поповнення коштів при несподіваномувилученні внесків і т.д.

Мета роботи - розглянути теорію управління ліквідністю.

Для досягнення поставленої мети поняття ліквідності розглядалосяяк один з компонентів єдиної системи оцінки фінансової стійкості інадійності банку.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступнихзавдань:

-розкрити сутність ліквідності;

-розкрити сутність різних підходів оцінки ліквідності комерційногобанку;

-виявити проблеми управління ліквідністю банку;

-запропонувати рекомендації з досягнення оптимального рівня ліквідностібанку.

Предметом дослідження є методики оцінки ліквідності комерційногобанку.

Теоретичну і методичну основу роботи склалипублікації вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчі танормативні документи, що регулюють діяльність комерційних банків, матеріалиперіодичній пресі з тематики роботи.

Дана тема представляється актуальною, оскільки банківськасистема - одна з невід'ємних структур ринкової економіки.


1.Ліквідность банку: поняття тасутність

Поряд з банками пропозицію банківських послуг на ринкуздійснюють різні фінансово-кредитні інститути, але основними дійовимиособами на ринку банківських послуг виступають комерційні банки, в особливостібанки-лідери, цілі, функціонування яких визначаються, перш за все, зпозиції їх прибутковості і ліквідності.

Сьогодні одним з найбільш важливих понять, що використовуються приобговоренні тих чи інших аспектів функціонування, як окремих кредитнихорганізацій, так і кредитно-фінансової системи в цілому, є ліквідність.Ліквідність банку є одним з основних і найбільш складних факторів,визначають його фінансову стійкість.

У сучасній економічній літературі термін "ліквідність"має широкий спектр застосування і характеризує абсолютно різні об'єктиекономіки, розуміння банківської ліквідності в сучасній економічнійлітературі і практиці не є однозначним.

Під ліквідністю розуміється здатність банків своєчаснопогашати свої зобов'язання в грошовій формі з урахуванням не тільки кредитних, але йкасових можливостей комерційних банків.

Термін В«ліквідністьВ» (від латинського liguidus - рі...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок