Ліцензування банківської діяльності » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Ліцензування банківської діяльності

Реферат Ліцензування банківської діяльності

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

1. Поняття ліцензування

2. Ліцензування діяльності банківських установ

3. Ліцензування професійної діяльності кредитнихорганізацій на ринку цінних паперів РФ

Висновок

Список літератури


Введення

Всі створювані вРосійської Федерації кредитні організації, як юридичні особи, підлягаютьобов'язковою державної реєстрації. Державна реєстраціябанків здійснюється в такому ж порядку, як і всіх інших юридичних осіб,органами Федеральної податкової служби (ФПС). Для того щоб мати право займатисябанківською діяльністю, банк повинен отримати ліцензію на здійсненнябанківських операцій.

Державнареєстрація кредитних організацій і ліцензування їх діяльності - найважливішаскладова частина системи банківського регулювання у всіх ринкових країнах.За допомогою реєстрації та ліцензування регулюється допуск різнихорганізацій до операцій на фінансовому ринку. Особливо жорсткі вимогипред'являються до тим організаціям, які виходять на кредитний ринок, тобто добанкам. Практично у всіх країнах потрібна особлива реєстрація створюваногобанку і отримання дозволу на його відкриття (ліцензії).

Мета ліцензування - недопустити на ринок фінансово нестійкі, піддані високим ризикаморганізації з сумнівною репутацією засновників. У ході реєстрації таліцензування підтверджується:

- по-перше,правомочність засновників банку на його створення (правомочність виходу наринок);

- друге, наявність узасновників достатніх капіталів для забезпечення стійкої роботи банку;

- по-третє, кваліфікаціяі ділова репутація керівників майбутнього банку.

У Російській Федераціївимоги до засновників кредитної організації та її керівним працівникамвстановлені Федеральним законом В«Про банки і банківську діяльністьВ».


1. Поняттяліцензування

В цілях Федеральногозакону № 128 застосовуються наступні основні поняття:

ліцензія - спеціальнедозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковомудотриманні ліцензійних вимог і умов, видане лицензирующим органомюридичній особі або індивідуальному підприємцю;

ліцензований виддіяльності - вид діяльності, на здійснення якого на територіїРосійської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цьогоФедеральним законом;

ліцензування -заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів,підтверджуючих наявність ліцензій, призупиненням дії ліцензій у разіадміністративного призупинення діяльності ліцензіатів за порушенняліцензійних вимог і умов, відновленням або припиненням діїліцензій, анулюванням ліцензій, контролем видають ліцензії задодержанням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльностівідповідних ліцензійних вимог і умов, веденням реєстрів ліцензій,а також з наданням в установленому порядку зацікавленим особамвідомостей з реєстрів ліцензій та іншої інформації про ліцензування;

ліцензійні вимоги іумови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретнихвидів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатомобов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;

ліцензуючі органи -федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації, які здійснюють ліцензування відповідно досправжнім Федеральним законом;

ліцензіат - юридичнаособа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійсненняконкретного виду діяльності;

здобувач ліцензії -юридична особа або індивідуальний підприємець, що звернулися вліцензуючий органу із заявою про надання ліцензії на здійсненняконкретного виду діяльності;

реєстр ліцензій -сукупність даних про надання ліцензій, переоформлення документів,підтверджуючих наявність ліцензій, зупинення та поновлення діїліцензій і про анулювання ліцензій. (2, с.4)

Основними принципамиздійснення ліцензування є:

забезпечення єдностіекономічного простору на території Російської Федерації;

встановлення єдиногопереліку ліцензованих видів діяльності;

встановлення єдиногопорядку ліцензування на території Російської Федерації;

встановлення ліцензійнихвимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;

гласність і відкритістьліцензування;

дотримання законності приздійсненні ліцензування.

Визначення повноваженьУряду Російської Федерації при здійсненні ліцензування

В цілях забезпеченняєдності економічного простору на території Російської ФедераціїУряд Російської Федерації відповідно до визначених ПрезидентомРосійської Федерації основними напрямами внутрішньої політики держави:

затверджує положення проліцензування конкретних видів діяльності;

визначає федеральніоргани виконавчої влади, які здійснюють ліцензування конкретних видівдіяльності;

встановлює видидіяльності, ліцензування яких здійснюється органами виконавчоївлади суб'єктів Російської Федерації.

2. Ліцензуваннядіяльності банківських установ

Кредитні організаціїпідлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону"Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальнихпідприємців "з урахуванням встановленого цим Федеральним закономспеціального порядку державної реєстрації кредитних організацій.

Рішення про державнуреєстрації кредитної організації приймається Банком Росії. Внесення в єдинийдержавного реєстру юридичних осіб відомостей про створення, реорганізацію таліквідації кредитних організацій, а також інших передбачених федеральнимизаконами відомостей здійснюється уповноваженим реєструючим органом напідставі рішення Банку Росії про відповідної державної реєстрації.Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питаньдержавної реєстрації кредитних організацій здійснюється в порядку,погодженому Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.

Банк Росії в ціляхздійснення ним контрольних і наглядових функцій веде Книгу державноїреєстрації кредитних організацій в порядку, встановленому федеральнимизаконами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. (4, с.89)

За державнуреєстрацію кредитних організацій стягується державне мито в порядку ів розмірах, які встановлені законодавством Російської Федерації.

Кредитна організаціязобов'язана інформувати Банк Росії про зміну відомостей, зазначених у пункті 1статті 5 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичнихосіб і індивідуальних підприємців ", за винятком відомостей проотриманих ліцензіях, протягом трьох днів з моменту таких змін. БанкРосії не пізніше одного робочого дня з дня надходження відповідноїінформації від кредитної організації повідомляє про це в уповноваженийреєструючий орган, який вносить до єдиного державного реєструюридичних осіб запис про зміну відомостей про кредитної організації.

Ліцензія на здійсненнябанківських операцій кредитної організації видається після її державноїреєстрації в порядку, встановленому цим Законом таприйнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії.

Кредитна організаціямає право здійснювати банківські операції з моменту отримання ліцензії,виданої Банком Росії.

Здійснення банківськихоперацій проводиться тільки на підставі ліцензії, що видається Банком Росії впорядку, встановленому цим Законом, за винятком випадків,зазначених у частині дев'ятій цієї статті та у статті 13.1 цьогоФедерального закону.

Ліцензії, що видаютьсяБанком Росії, враховуються у реєстрі виданих ліцензій на здійсненнябанківських операцій.

Реєстр виданих кредитниморганізаціям ліцензій підлягає публікації Банком Росії в офіційному виданніБанку Росії не рідше одного разу на рік. Зміни та доповнення в зазначенийреєстр публікуються Банком Росії в місячний строк з дня їх внесення до реєстру.

У ліцензії наздійснення банківських операцій вказуються банківські операції, наздійснення яких дана кредитна організація м...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок