Особисте страхування - роль та перспективи розвитку » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

Реферат Особисте страхування - роль та перспективи розвитку

Категория: Банковское дело

ЗМІСТ

Введення

1. Особисте страхування

1.1. Сутність і різновиди особистого страхування

1.2. Страхування як економічна категорія

1.3. Правове регулювання сфери страхування

1.4. Міжнародний досвід особистого страхування на прикладі США

2. Аналіз сучасного стану ринку особистого страхування Росії

2.1. Загальна ситуація на ринку особистого страхування

2.2. Порівняльний аналіз видів особистого страхування

2.3. Страхувальники та страховики: аналіз взаємовідносин

3. Особисте страхування - соціальний захист населення

3.1. Роль особистого страхування в житті суспільства

3.2. Проблеми розвитку сфери особистого страхування та шляхи їхрішення

3.3. Перспективи розвитку ринку особистого страхування

Висновок

Список використаних джерел

Додаток. Показники страхових премій і виплат, 2004-2006 р.р


ВСТУП

Приватнестрахування в нашій країні протягом багатьохдесятиліть було основою всієї системистрахування. В умовах нестабільноїекономіки, інфляції, високого податкового тягаря,недостатності вільних коштів у громадян іпідприємств, втрати довіри населення до фінансових інститутів особисте страхування втратило свою популярність,а система довгострокового страхування практичнозруйнована. Особисте страхування - важлива складоваформування фінансового ринку, що дозволяє, зодного боку, підвищити соціальну захищеність громадян,а з іншого - створювати великі інвестиційніресурси, фінансувати серйозні державні такомерційні проекти в різних галузях економіки.Відсутність страхової культури, психологія потенційних страхувальників, а також зростаюче розходження в рівні доходів населення не дозволяють залучати грошові коштишироких верств населення до страхових фондів. Все цеговорить про актуальності теми курсової роботи- Про актуальність розгляду питань, пов'язаних зі сферою особистогострахування, і знаходження шляхів їх вирішення. Мета роботи - різнобічнерозгляд сучасного стану системи особистого страхування в Росії,визначення ролі і значення страхування в житті суспільства і в економіці країни,визначення перспектив розвитку страхування. Для досягнення мети роботи буливирішені наступні завдання : визначено значення системи страхування векономіці Росії, для порівняння розглянута організація страхування в країні зрозвиненою економікою - США. Проаналізовано конкретні показники ринкустрахових послуг: динаміка премій і виплат за останні 3 роки, уподобаннястрахувальників за видами особистого страхування і т.д. Визначено проблеми сфериособистого страхування, що заважають її розвитку, позначені можливі шляхи їх вирішення.Зроблено прогноз про майбутнє системи страхування в Росії і обгрунтовананеобхідність вдосконалення системи особистого страхування.

1. ОСОБИСТЕСТРАХУВАННЯ

1.1. Сутність і різновидиособистого страхування

Страхування - це спосіб відшкодування збитків,які зазнало фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілуміж багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків проводитьсяз коштів страхового фонду, що перебуває у віданні страхової організації(Страховика). Страхування може здійснюватися в обов'язковій (в силу закону) ідобровільної (як взаємне волевиявлення сторін) формах. По об'єктахстрахування розрізняють особисте, майнове та страхування відповідальності.

Приватнестрахування -система відносин між страхувальниками і страховиками з надання страховоїпослуги, коли захист інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю тапенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих. Страхувальниками заособистому страхуванню можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, азастрахованими - лише фізичні особи. Відповідно до класифікації видівстрахування, особисте страхування включає в себе:

1. Страхування життя:

В·страхування життяна випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настанняіншої події;

В·страхування життяз умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участюстрахувальника в інвестиційному доході страховика.

2. Пенсійне страхування- Вид особистого страхування, при якому страхувальник одноразово або врозстрочку сплачує страховий внесок, а страховик бере на себе зобов'язанняперіодично виплачувати застрахованому пенсію. Розрізняють тимчасову ідовічну пенсії.

3. Страхування віднещасних випадків і хвороб передбачає виплату страхової суми(Повністю або частково) у зв'язку з настанням несприятливих явищ (або їхнаслідків), пов'язаних з життям і здоров'ям страхувальника (застрахованого).

4. Медичнестрахування. Метою медичного страхування є компенсація (повна абочасткова) додаткових витрат застрахованого, які викликані йогозверненням до медичної установи за медичними послугами, включеними впрограму медичного страхування. Страховим випадком тут є зверненнязастрахованого до медичного закладу для отримання лікувальної,консультаційної чи іншої допомоги.

Взаємнізобов'язання страхувальника і страховика регулює договір страхування. За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язуєтьсяза обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншоюстороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодичнообумовлену договором суму (страхову суму) у разі настанняпередбаченого договором події (страхового випадку).

1.2. Страхування як економічнакатегорія

Якекономічна категорія страхування представляє систему економічних відносин,включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошовихкоштів та їх використання на відшкодування збитку при різних ризиках, а такожна надання допомоги застрахованим особам при настанні певних подій вїх життя [20, с. 10]. Воно виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесуі добробуту людей, а з іншого - видом діяльності, що приносить дохід.Джерелами прибутку страхової організації служать доходи від страхової діяльності,від інвестицій тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої таневиробничої сфер діяльності, акції підприємств, банківські депозити тат.д.

Страхуваннязнижує навантаження на видаткову частину бюджету (оскільки відшкодовуються збитки принастанні непередбачених природних і техногенних явищ), дозволяє успішновирішувати питання соціального забезпечення, будучи найважливішим елементом соціальноїсистеми держави. Страхування дозволяє залучити в економіку значніінвестиційні ресурси. У розвинених країнах страхування в силу своєї специфіки івиконуваних функцій є стратегічним сектором економіки.

Економічноїсутності страхування відповідають його функції . Більшість економістіввиділяють наступні функції: ризикова, попереджувальна, контрольна і зберігаючих.

Головною є ризиковафункція, тому страховий ризик, як ймовірність шкоди, пов'язаний з основнимпризначенням страхування - надання грошової допомоги постраждалим особам. Саме врамках дії ризикової функції відбувається перерозподіл грошової формивартості серед учасників страхування у зв'язку з наслідками випадковихстрахових подій.

Попереджувальна функціяпередбачає широкий комплекс заходів, спрямованих на фінансування заходівщодо недопущення або зменшення наслідків нещасних випадків. Економічнасутність цієї функції в тому, що, розташовуючи страховими фондами, компаніязацікавлена ​​в тривалому використанні цих коштів. Маючи на захисті численні,у тому числі однорідні ризики різних суб'єктів, страхова компанія прагнедо скорочення ймовірності виплат шляхом зменшення ймовірності страхового випадку.Для цього в тарифах на окремі види страхування передбачаються певнівідрахування для утворення фондів попереджувальних заходів.

Контрольна функціястрахування полягає в строго цільовому формуванні і використан...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок