Короткострокова фінансова політика російських банків » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Короткострокова фінансова політика російських банків

Реферат Короткострокова фінансова політика російських банків

Категория: Банковское дело

Короткострокова фінансоваполітика російських банків


Введення

Сучаснасвітова економічна середа, в якій функціонують господарюючі суб'єкти,включаючи банки, характеризується:

- фінансовоїглобалізацією, формуванням загальносвітового фінансового ринку

- вільнимпереміщенням ресурсів, товарів, інформації та капіталу

-інтернетизації господарських зв'язків між постачальниками і споживачамипродуктів і послуг

-зростанням ролі нематеріальних активів і стратегічного менеджменту.

Розширеннясфери діяльності фінансових інститутів за межами національних економікзмінює кон'юнктуру національних і світових ринків, посилює конкуренцію міжучасниками ринкових відносин, збільшує ризики фінансових криз,банкрутств, підвищує невизначеність функціонування та виживаннягосподарюючих суб'єктів. Банки, як професійні посередники на фінансовому ринку,за визначенням характеризуються дуже високою часткою запозичень у своїйресурсній базі, що збільшує їх ризики втрати фінансової стійкості. Всучасних умовах російські банки мають зовсім іншу структурузапозичень, ніж у 90 - ті рр.. XX в. Насамперед, різко зросла часткаіноземних кредиторів у структурі пасивів (причому це стосується і багатьохрегіональних банків), банки зосередили величезний обсяг коштів населення підвкладах, частка ресурсів до запитання у вигляді залишків клієнтських коштівтакож виросла. Це посилює ризики, тим більше, що в умовах економічноїзростання банки значні обсяги отриманих ресурсів направили на кредитуваннядовгострокових проектів (будівництво житла, промислових об'єктів і т.д.).

Відповідно,різко зросла роль професійного банківського менеджменту, покликаногоздійснювати як адекватне вимогам часу довгострокове плануваннядіяльності банків, так і здійснювати чітке і продумане короткостроковепланування їх роботи.

Актуальністьдосліджень з даної проблематики безсумнівна. Російський банківський секторзнаходиться в перманентному стані реформування. Майже десятилітній періодекономічного зростання змінився восени 2008 р. наростанням кризових явищ внашої банківській сфері, обумовлених розростанням світової фінансовоїкризи. Російській банківській системі перенести наслідки кризи буде навітьважче, ніж банкам економічно більш розвинених країн. Це пов'язано звідносною слабкістю російської банківської системи, її низькоюкапіталізацією, відсутністю у неї достатнього для потреб економікиобсягу внутрішніх довгострокових і стабільних джерел фондування.

З цієюситуації більш безболісно повинні пережити кризовий період ті банки, дестворені якісні системи банківського менеджменту, професійногоуправління ресурсами і активами, оптимізації витрат.

У російськихбанках накопичений певний досвід такої роботи. Темою роботи стало,відповідно, вивчення та аналіз подібного досвіду на прикладі одного з середніхросійських банків - ТОВ В«БТА БанкВ», що має більш ніж 15-річну історію,розгалужену філіальну мережу (11 філій в різних регіонах Росії, в томучислі і філія в м. Воронежі).

Метою роботиє розгляд принципових характеристик сучасної короткостроковійфінансової політики російських банків, її напрямків і змісту. Предметоманалізу став досвід побудови короткострокової політики в ТОВ В«БТА БанкВ».

З цією метоювивчені нормативні документи Центрального Банку РФ, деякі внутрішнінормативні документи ТОВ В«БТА БанкВ», що відображають завдання і напрямки йогокороткострокової політики (в рамках фінансового року), спрямовані на забезпеченнябанку поточним фондуванням, формуванням короткострокових активів, оптимізацієювитрат і витрат.

Втеоретичному плані ця тема ще недостатньо розглянута в науковій літературі.Перш за все, слід зазначити перекладені на російську мову роботи зарубіжнихфахівців з банківського менеджменту. [1] Вонирозкривають головні теоретичні проблеми сучасного банківського менеджменту,але їх недоліком є ​​те, що далеко не всі їх рекомендації застосовні вРосії. Але в останні роки з'явилася низка вітчизняних робіт з банківського менеджменту,плануванню, як довгострокового, так і питань короткострокової політики, управлінськимоптимізаційним процедурам [2]. Змонографічної літератури слід відзначити роботи Никоновій І.А. і ШамгуноваР.Н. [3]і Усоскіна В.М. [4]

Припідготовці роботи залучалися матеріали російської наукової та діловоїперіодики. [5]


1. Фінансоваполітика банку як об'єкт управління

1.1 Методичніоснови банківської короткострокової політики

По мірірозвитку ринкової філософії, жорсткості конкуренції між банками позалученню клієнтів, капіталів виграють банки, що розгортають свою стратегіюз чисто ринковою орієнтацією.

Вся системауправління комерційним банком має здійснюватися на основі підвищеногоуваги до маркетингу, чутливого ставлення до своїх клієнтів, акціонерам,до швидкої реакції на зміни курсів своїх акції.

Висновкизарубіжних аналітиків, зроблені за результатами аналізу 160 найбільшихамериканських компаній, свідчать про те, що найбільшого успіху домагаютьсяу розвитку ті, хто зосереджується на 4 основних напрямках: стратегії,плануванні бізнес-процесів, організаційної структури та корпоративноїкультурі. Розроблена спільно з Урядом РФ Стратегія розвиткубанківського сектора Росії чітко вказує на обов'язковість наявності у банківстратегічних цілей і конкретних заходів по їх досягненню з урахуванням потребклієнтів і можливостей банку [6].

Сучаснаекономічне середовище характеризується передусім, на думку багатьох авторитетнихекспертів, зростанням ролі нематеріальних активів та стратегічногоменеджменту.

Управліннябанком здійснюється на основі впливу апарату управління, що складається зсуб'єктів управління (тобто з керівного складу банку), на об'єктуправління, тобто на структурні підрозділи банку, в яких працюютьспівробітники банку як виконавці управлінських рішень. Банк слід розглядатияк відкриту фінансову, соціально-економічну та виробничо-технічнусистему, що включає безліч взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів вформі суб'єктів і об'єктів, тобто менеджерів різних рівнів і структурнихпідрозділів.

Важливимаспектом управління банком є ​​бізнес-план, який слід розглядатияк спрямований вплив на керовану систему факторів для досягненняконкретної мети. Головні інструменти досягнення управлінської мети: прогнознісценарії; бізнес-план розвитку банку.

Управлінняпроцесом з розробки оперативних бізнес-планів можна представити як:

В·аналізрозвитку банку за минулий період з виявленням позитивних і факторів;

В·визначеннягенеральної (кінцевої) мети з розробкою дерева підцілей, робочих програм,виконавців, ресурсів і термінів;

В·класифікаціяпроблем, питань з аналізом причин, чинників, порівняння фактичних даних зпроектними показниками;

В·аналізфакторів, резервів, умов і особливо негативних, альтернативних методіврішень поставленої мети з відбором найбільш ефективних;

В·розробкабагатоваріантних прогнозних сценаріїв і бізнес-плану вирішення стратегічних,тактичних і оперативних цілей;

В·доведеннязавдань бізнес-плану до підрозділів і виконавців з визначенням витрат,термінів виконання;

В·контроль,збір звітів про виконання завдань, порівняльний аналіз, адаптація,коректування завдань бізнес-плану.

Схемаапарату управління включає вертикальний і горизонтальний зрізи.

Вертикальнийзріз утворює рівні управління, а горизонтальний-кількість ланок на кожномурівні управління.

Докількісним факторів належать:

1)ринковавартість банку;

2)числопідрозділів фронт-і бек-офісів (філій, додаткових офісів, відділень,представництв, управлінь, відділів, секторів, допоміжних служб);

3)чисельністьзайнятого персоналу в головному банку та його структурних підрозділах;

4)кількістьобслуговуваних клієнтів;

5)загальнірозміри активів банку;

6)загальнатрудомісткість і складність банківських операцій;

...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок