Короткострокове кредитування фізичних осіб » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Короткострокове кредитування фізичних осіб

Реферат Короткострокове кредитування фізичних осіб

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО ОБРАЗЛВАНІЯ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищоїпрофесійної освіти

В«Східно-Сибірський державний технологічний університетВ»МРІПК

Кафедра В«Фінанси і кредитВ»

Допущена до захисту:

В«____В» _____________2008 р.

Завідуюча кафедрою В«Фінанси і

кредит В»

________________В.М. Багінова

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Дипломна робота

На тему: Короткострокове кредитування фізичних осіб

Д 550.001.000 № 525

Виконавець: студент очної форми навчання (набір 2004 р.)

Арутюнян Роберт Самвеловіч В«___В» _________________2008г.

Керівник роботи: ________ В«___В» _________________2008г.

ст. викладач І.П. Багін

Нормоконтролер: __________ В«___В» _________________2008г.

ст. викладач Є.І. Капустіна

Рецензент: ____________ В«___В» _________________2008г.

оскільки е.. н.доцентТ.В. Моглоева

Улан-Уде 2008


ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРОТКОСТРОКОВОГОКРЕДИТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1. Сутність, поняття короткострокового кредиту

1.2. Види короткострокових кредитів

1.3. Структура кредитної системи РФ,її основні ланки

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОРОТКОСТРОКОВОГОКРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВАТ В«БінбанкуВ»

2.1. Організація діяльності ВАТВ«БінбанкуВ»

2.2. Аналіз фінансового стануфілії ВАТ В«БінбанкуВ»

в м. Улан-Уде

2.3. Види короткострокового кредитуванняфізичних осіб в ВАТ В«БінбанкуВ»

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯФІЗИЧНИХ ОСІБ ВАТВ«БінбанкуВ»

3.1. Економічнаефективність пропонованих заходів

3.2. Проект: Кредитна карта абоспоживчий кредит

ЗАКЛЮЧЕНІЕСПІСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Протягом останніх 15 років розвиток банківського сектора Росії буловкрай нерівномірним. Великі кризи в економіці країни приводили до крахунайбільших кредитних інститутів (наприклад, криза 1998 рік). Особливістюдіяльності російських банків було те, що сфера цієї діяльності була традиційнов обслуговуванні великих корпоративних клієнтів, насамперед у нафтовій іметалургійній сфері, а також здійснення операцій на фінансових ринках. В90-ті роки важливу роль відігравало і участь в обслуговуванні бюджетних платежів. Вцьому зв'язку найважливіші функції кредитних інститутів країни, пов'язані зобслуговуванням фізичних осіб і малих і середніх підприємств були розвинені лише напочатковому рівні.

У сучасному суспільстві банки займаються найрізноманітнішими видамиоперацій. Вони організовують грошовий оборот і кредитні відносини, через нихздійснюються фінансування народного господарства, страхові операції, купівля -продаж цінних паперів, посередницькі угоди та управління майном. Кредитніустанови виступають в якості консультантів, беруть участь в обговореннінародногосподарських програм, ведуть статистику. Сучасний банк - цеуніверсальне підприємство, яке при здійсненні своєї діяльності зобслуговуванню клієнтів прагне розвивати якомога більше видів послуг.

Кредитуваннявиробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмітною рисоюдіяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими та нефінансовимиорганізаціями. Але в той же час в Росії довгий час підхід до кредитуванняпідприємницької діяльності був чисто формальним. Це проявлялося втому, що кошти банків і підприємств були власністю держави(Якщо поглянути в суть даного визначення, то все в країні В«належалонароду В», а державаВ« наглядала В»за цією власністю, тобто власністьпрактично була нічиєю), і тому банк (в той час Держбанк СРСР) не мігпроводити повноцінну кредитну політику. Тому перед російськимикомерційними банками при збільшенні конкурентної боротьби за потенційнихпозичальників виникла необхідність планування своєї кредитної діяльності. Вониповинні навчитися управлінню кредитними операціями таким чином, щоб вониприносили максимально можливу прибутковість, але в той же час банки повинніпрагнути знизити кредитні ризики, які пов'язані з проведенням кредитнихоперацій.

В даний час багато російські банки займаютьсякредитуванням населення, так як кредитування є одним з пріоритетнихнапрямків діяльності банків.

Складається ситуація стала однією зосновних причин розвитку ринку кредитування приватних осіб: видачі споживчихкредитів, автокредитування, іпотечного кредитування, освітньогокредитування і. т.д. П отребітельское кредитування стало одним з найбільш швидко зростаючихсегментів банківського ринку. Темпи зростання обсягів споживчого кредиту в Росії дозволяють говоритипро істотне зростання довіри населення до кредитних продуктів

Головне завдання в області кредитування фізичних осіб -підвищення якості банківського сервісу і швидкості проведення операцій з кредитування.Впровадження нових кредитних продуктів має на меті залучення більшої кількостіклієнтів і задоволення потреб різних верств населення. Економічнастабілізація і зростання реальних грошових доходів населення дозволили банкузапропонувати клієнтам більш привабливі умови надання кредитів таістотно спростити технологію їх отримання.

Об'єктом дослідження є ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде г Улан-Уде відділення ВАТ В«БінбанкуВ»

Предмет дослідження - економічні відносини виникають взв'язку з кредитуванням фізичних осіб в комерційному банку.

Метою дипломної роботи є аналіз існуючого механізмукредитування фізичних осіб в ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде г Улан-Уде з метоюрозробки заходів щодо розвитку споживчого кредитування та оцінкиекономічної ефективності пропонованих заходів.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

- розкрити поняття, сутність і функції кредиту;

- дослідити теоретичні та методичні аспектиспоживчих кредитів;

- проаналізувати фінансовий стан ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде гУлан-Уде;

- проаналізувати кредитний портфель ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде гУлан-Уде;

- розробити заходи з розвитку кредити у ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде гУлан-Уде;

- оцінити економічну ефективність запропонованихзаходів.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку,списку використаних джерел.

Інформаційна база дослідження - підручники, навчальні посібники,літературні джерела з питань споживчого кредитування в комерційномубанку, а також дані бухгалтерської фінансової звітності ВАТ В«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде гУлан-Уде.

У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження,визначено об'єкт, предмет, мета завдання.

У першому розділі В«Теоретичні аспекти короткострокового кредитування вкомерційному банку В»розкриті сутність і функції кредиту,основні принципи кредитування, загальні умови кредитування населення.

У другому розділі В«Аналіз короткострокового кредитування фізичних осіб в БінбанкуВ»проаналізовані загальні напрямки діяльності комерційного банку, оціненофінансовий стан, проаналізовано структура кредитного портфеля ВАТВ«БінбанкуВ» в м. Улан-Уде г Улан-Уде.

У третьому розділі диплома В«Заходи щодо розвитку кредитування фізичних осіб ВАТВ« Бінбанку В»запропоновані економічна ефективність пропонованих заходів,розвиток споживчого кредиту та кредитної карти, у ВАТ В«БінбанкуВ».

У висновку викладені основні результати дослідження.


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

1.1Сутність, поняття,короткострокового кредиту

Кредит - надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплатоювідсотків; вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошовихвідносин. Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сферою обміну, девласники товарів протистоять один одному як власники, готові вступити векономічні відносини.

Можливість виникнення і розвитку кредиту пов'язані з...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок