Технічні параметри виконання довільних програм висококваліфікованими батутістамі » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физкультура и спорт » Технічні параметри виконання довільних програм висококваліфікованими батутістамі

Реферат Технічні параметри виконання довільних програм висококваліфікованими батутістамі

на різних змаганнях

Аспірантка, заслужений майстер спорту С. В. Баландіна
Аспірантка, заслужений майстер спорту І. В. Караваєва

Кубанський державний університет фізичноїкультури, спорту і туризму, Краснодар

Введення.

Однимз провідних чинників досягнення високих спортивних результатів усложнокоордінационниє видах спорту (у тому числі і стрибках на батуті) єтехнічна підготовленість [2, 4, 5, 8].

Яквідзначають В. А. Запорожану зі співавторами [2], Досягнення спортивногодосконалості буде більш якісним, якщо в навчально-тренувальному процесівикористовувати спеціально розроблені програми, що враховують об'єктивнікритерії технічної підготовленості, оцінка яких сприяє зростанню стабільностіі ефективності техніки виконання змагальних комбінацій. У цьому зв'язкупершочергового значення набуває вивчення технічних параметрів виконаннядовільних програм висококваліфікованими батутістамі на різнихзмаганнях.

Методиі організація дослідження. З метою визначення технічних параметрівпроводилася відеозйомка довільних комбінацій. Аналіз відеозапису дозволиввиявити наступні характеристики: висоту виконання вправи (см); час йоговиконання (c); кількість елементів, виконаних в угрупованні тазігнувшись/прогнувшись (коліч.); кількість поворотів, виконаних навколовертикаль ної осі (по піруети); коефіцієнт труднощі (КТ) найскладнішогоелемента (у. е.); КТ одного елемента (у. е.); КТ всього вправи (у. е.).

Коефіцієнттруднощі - один з основних показників вмісту змагальноговправи, він обчислювався шляхом підсумовування труднощі кожного елементадовільній комбінації.

Оцінкатехніки (бал), підсумкова оцінка вправи (бал) і визначення місця, зайнятогоспортсменами, вироблялися по змагальним протоколам.

Аналізувалисярезультати виступу окремо чоловік чин і жінок, повністю виконалидовільне вправу.

Отриманірезультати були піддані математико-статистичній обробці за загальноприйнятимиметодиками [1, 3]. При цьому проводився розрахунок середньої арифметичної величини(В± m), стандартного відхилення (В± Оґ), помилки середньої арифметичної (В± m),коефіцієнтів кореляції r.

Оцінкадостовірності відмінностей среднегруппових характеристик проводилася за допомогоюt-критерію Стьюдента [1].

Достовірністькоефіцієнтів кореляції і відмінностей среднегруппових показників оцінювалася придопомогою статистичних таблиць [3]. У дослідженні був прийнятий 5%-вий рівеньзначущості, що забезпечує необхідну точність порівняння.

Порівняльнийаналіз технічної підготовленості висококваліфікованих батутістовздійснювався в 2004-2005 рр.. на Кубку Росії, Чемпіонаті Росії і командномуЧемпіонаті Росії. В обстеженнях взяли участь 11 чоловіків (2 ЗМС і 9 МСМК) і9 жінок (3 ЗМС і 6 МСМК). Необхідно відзначити, що чоловіків і 8 жінокбрали участь у всіх трьох змаганнях.

Результатидослідження та їх обговорення. Середньогрупові технічні показникивисококваліфікованих спортсменів при виконанні довільних програм на разособистих змаганнях дозволяють констатувати перевага чоловіків побільшості досліджуваних ознак (р <0,05 <0,01). Виняток становитькількість елементів в угрупованні, яке на достовірному рівні вище у жінок:на Чемпіонаті Росії (t = 3,08; р <0,01) і командному Чемпіонаті Росії (t = 2,93;р <0,05).

Невиявлено достовірних відмінностей між чоловіками і жінками за показникамикількості елементів в угрупованні, виконаних в довільній програмі наКубку Росії, елементів зігнувшись/прогнувшись, зареєстрованих наЧемпіонаті та Кубку Росії і в оцінці техніки довільного вправи на всіхзмаганнях.

Встановлено,що кількість ознак технічної підготовленості, достовірно відрізняютьсяу муж чин і жінок, досягає найбільших величин на командному Чемпіонаті Росіїі становить 10 показників. На Кубку та Чемпіонаті Росії з 11 досліджуваних параметрів відмінності виявлені відповідно по 8 та 9.

Порівняльнийаналіз параметрів технічної підготовленості висококваліфікованихбатутістов, які були зареєстровані на різних змаганнях, показаввідсутність достовірних відмінностей (див. таблицю). Виняток становлять параметритруднощі самого складного елементу у жінок, зареєстровані на ЧемпіонатіРосії та командному Чемпіонаті Росії, між якими встановлені достовірнівідмінності на рівні р <0,05 при t = 2,33.

Разомз тим на достовірному рівні виявлені відмінності між технічними результатамивиконання чоловіками довільних вправ на різних змаганнях. Прицьому середній бал за техніку виконання - найвищий на командному ЧемпіонатіРосії (25,1 В± 0,20 бали).

Ужінок достовірні відмінності (р <0,05; t = 2,75) виявлені між підсумковимиоцінками довільних вправ, отриманими спортсменками на ЧемпіонатіРосії та командному Чемпіонаті Росії.

Задачанаступного етапу дослідження - визначення кореляційної взаємозв'язкутехнічних показників висококваліфікованих батутістов, виявлених привиконанні довільних програм на раз особистих змаганнях, до критеріївінформативності, у якості яких використовувалися показники успішностізмагальної діяльності (оцінка техніки, підсумкова оцінка вправи,зайняте на змаганнях місце) і коефіцієнт труднощі вправи.

Аналізрезультатів кореляційних взаємозв'язків дозволив виділити три групипоказників, що характеризують рівень впливу технічних параметрів науспішність змагальної діяльності та загальну трудність довільнихпрограм.

1.Високоінформативні показники (взаємозв'язані з критеріями інформативності нарівні р <0,01 на всіх змаганнях).

2.Параметри технічної підготовленості, що характеризуються середньоюінформативністю (р <0,05) на всіх або на одному зі змагань.

3.Неінформативні показники (р> 0,05). Встановлено достовірний взаємозв'язокоцінки техніки довільних вправ з наступними показниками технічноїпідготовленості: р <0,05 - висота виконання вправи; час виконаннявправи (чоловік мі і жінками); КТ одного елемента (жінки).

Рештатехнічні показники не проявили достовірної взаємозв'язку (р> 0,05) зоцінкою технічної підготовленості батутістов.

Коефіцієнттруднощі довільного вправи взаємопов'язаний з такими технічнимипараметрами:

р <0,01- КТ одного елемента, кількість чвертей по сальто, кількість поворотів попірует (чоловік чини й жінки);

р <0,05- Висота виконання вправи; час його виконання, КТ найскладнішогоелемента; КТ одного елемента; кількість елементів зігнувшись/прогнувшись(Чоловіки та жінки). Необхідно від мітити, що кількість елементів вугрупованні негативно взаємопов'язане з КТ вправи, а у чоловік чин данийпоказник має негативно достовірні величини (r = 0,619; р <0,05) привиступах на Кубку Росії;

р> 0,05- Кількість елементів в угрупованні (чоловіки і жінки).

Підсумковаоцінка довільного вправи взаємопов'язана з наступними досліджуванимипараметрами:

р <0,01- Висота виконання вправи, кількість елементів по пірует (чоловіки тажінки); КТ одного елемента; кількість чвертей по сальто (жінки);

р <0,05- Час виконання вправи, КТ найскладнішого елементу (чоловіки та жінки);КТ одного елемента, кількість чвертей по сальто (чоловіки);

р> 0,05- Кількість елементів в угрупованні та зігнувшись (чоловіки і жінки).

Наранговий показник зайнятого місця за даними кореляційного аналізу, надаютьвплив КТ одного елемента у спортсменів обох статей і кількість поворотів попірует у жінок. По іншим параметрам технічної підготовленостідостовірної взаємозв'язку не виявлено (р> 0,05).

Неоднаковийрівень взаємозв'язку досліджуваних технічних параметрів довільних програм зуспішністю змагальної діяльності та коефіцієнтом труднощі вправина змаганнях різного рангу обумовлюють, на нашу думку, різніметодики підготовки до них.

Достовірністьвідмінностей показників технічної підготовленості висококваліфікованихбатутістов на різних змаганнях

№ ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок