Організація і планування евакуації » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Організація і планування евакуації

Реферат Організація і планування евакуації

Методичнірекомендації з планування, підготовки та проведення евакуації людей, матеріальнихі культурних цінностей у безпечні зони визначають основні принципипланування, підготовки, проведення та забезпечення евакуації людей, матеріальнихі культурних цінностей із зон надзвичайних ситуацій природного, техногенногохарактеру з території будівель та споруд, масового перебування людей.

Додаткадо Методичних рекомендацій містять: основні нормативні правові інормативно-методичні документи з організації та проведення евакуації;основні види забезпечення евакуації людей і матеріальних засобів; документи поорганізації та проведення евакуаційних заходів на об'єкті; переліквихідних даних для планування евакуації.

Данірекомендації розроблені на підставі моделювання надзвичайних ситуацій натериторії і в спорудах на комунікаціях одного спортивно-парковогокомплексу, проведеного фахівцями та експертами з метою формування тавдосконалення системи безпеки та організації взаємодії здержавними і недержавними правоохоронними органами при проведеннізаходів щодо попередження та ліквідації наслідків актів тероризму, екстремізмута інших антигромадських проявів на виконання Закону В«Про приватноїдетективну і охоронну діяльність в Російській Федерації В», федеральнихзаконів від 25.07.1998г. № 130-ФЗ В«Про боротьбу з тероризмомВ», від 25.07.2002р.№ 114-ФЗ В«Про протидію екстремістській діяльностіВ» та розпорядженьуряду Москви від 3 листопада 2004р. № 2196-РП В«Про посилення заходів безпекина великих об'єктах споживчого ринку та послуг в Москві В», від 28 жовтня2005р. № 2152-РП В«Про організацію розроблення паспортів безпеки небезпечнихоб'єктів і територій м. Москви В».

Рекомендаціїзасновані на вимогах чинного російського законодавства, міських, відомчихі локальних нормативних актів, що регламентують діяльність адміністраційоб'єктів різних форм власності при масовому відвідуванні їх населенням.

Врекомендаціях дається методика побудови системи евакуації глядачів, спортсменіві співробітників при різних надзвичайних ситуаціях. Розглядаються діїпосадових осіб, на яких покладаються функції управління при локалізації таліквідації наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення взаємодії тазалучення підрозділів міських правоохоронних органів і МНС.

Проводитьсяпопередній розрахунок сил і засобів як чергових підрозділів, так і всіхнаявних штатних структур.

Рекомендаціїпо формуванню методики організації евакуації глядачів і співробітників принадзвичайних ситуаціях:

В·визначають на основі аналізу сучасного стану безпеки, завдання іспособи забезпечення комплексної безпеки від терористичних загроз, кримінальнихпосягань, інших протиправних діянь, техногенних та будь-яких інших катастроф;

В·розглядають матрицю загроз терористичного, кримінального, техногенногохарактеру, містять опис злочинних та інших посягань та їх можливихнаслідків;

В·викладають основні напрями дій адміністрації щодо організаціївзаємодії структур спортивного комплексу з державнимиправоохоронними органами та службами МНС;

В·описують організаційну структуру та принципи побудови комплексної системибезпеки.

Рекомендаціїпризначені для використання в якості методологічної основи прирозробці нормативно-правових документів, організаційних і методичнихрекомендацій, концепції та паспорти безпеки аналогічних об'єктів.

Данірекомендації можуть коригуватися, доповнюватися і розвиватися з урахуваннямзмін обстановки, пропозицій замовника і рекомендацій правоохороннихорганів і МНС.

ЗАГАЛЬНІВІДОМОСТІ

Однимз основних способів захисту людей від сучасних засобів ураження в нештатнихобставинах, а також у випадках виникнення надзвичайних ситуаційтехногенного або природного характеру є їх евакуація.

Евакуація- Це комплекс заходів щодо організованого вивозу (виводу) людей із зоннадзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, а також у разізастосування зброї масового ураження, вибухових речовин, проведеннятерористичної (контртерористичної) операції та розміщення людей узавчасно підготовлених за умовами першочергового життєзабезпеченнябезпечних районах (поза зонами дії вражаючих факторів джерел НС).

Евакуаційнізаходи здійснюються за рішенням керівника організації та в окремихвипадках, що вимагають прийняття негайного рішення, за рішенням начальниківпідрозділів охорони, чергових служб з наступним доповіддю по підпорядкованості.

Відповідальністьза організацію планування, забезпечення, проведення евакуації покладається накерівника організації і його заступника з питань безпеки.

Надзвичайнаситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей натериторії чи об'єкті (далі - об'єкти і території), спричинене аварією, катастрофою,стихійним лихом або іншою небезпечною подією, яка призвела (можепризвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Длявстановлення єдиного підходу до оцінки надзвичайних ситуацій природного татехногенного характеру, визначення меж зон надзвичайних ситуацій таадекватного реагування на них відповідно до Федерального закону В«Про захистнаселення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенногохарактеру В»розроблена наступна класифікація надзвичайних ситуацій:

локальні;

місцеві;

територіальні;

регіональні;

федеральні;

транскордонні.

Надзвичайніситуації класифікуються в залежності від кількості людей, потерпілих вцих ситуаціях, людей, у яких виявилися порушені умови життєдіяльності, відрозміру матеріального збитку, а також в залежності від межі зонпоширення вражаючих факторів надзвичайної ситуації.

Долокальної належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало небільше 10 чоловік, або порушено умови життєдіяльності не більше 100 чоловік,або матеріальний збиток склав не більше 1 тис. мінімальних розмірів оплатипраці на день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуаціїне виходить за межі території об'єкта виробничого чи соціальногопризначення.

Ліквідаціялокальної надзвичайної ситуації здійснюється силами та засобами підприємств,установ та організацій незалежно від їх організаційно-правової форми.

Домісцевої належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало понад10, але не більше 50 чоловік, або порушено умови життєдіяльності понад 100, алене більше 300 чоловік, або матеріальний збиток становить понад 1 тис., але небільше 5 тис. мінімальних розмірів оплати праці на день виникненнянадзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації не виходить за межінаселеного пункту, міста, району.

Ліквідаціямісцевої надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органівмісцевого самоврядування.

Дотериторіальної належить надзвичайна ситуація, в результаті якоїпостраждало понад 50, але не більше 500 чоловік, або порушені умовижиттєдіяльності понад 300, але не більше 500 чоловік, або матеріальний збитокстановить понад 5 тис., але не більше 0, 5 млн. мінімальних розмірів оплатипраці на день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуаціїне виходить за межі суб'єкта Російської Федерації.

Ліквідаціятериторіальної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобамиорганів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

Дорегіональної належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждалопонад 50, але не більше 500 чоловік, або порушені умови життєдіяльностіпонад 500, але не більше 1000 чоловік, або матеріальний збиток становить понад 0,5 млн., але не більше 5 млн. мінімальних розмірів оплати праці на деньвиникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації охоплюєтериторію двох суб'єктів Російської Федерації.

Ліквідаціярегіональної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органіввиконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що опинилися в зонінадзвичайної ситуації.

Дофедеральної належить надзвичайна ситуація, в результа...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок