Розробка і виготовлення декоративної різьблений вази з підставкою » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Технология » Розробка і виготовлення декоративної різьблений вази з підставкою

Реферат Розробка і виготовлення декоративної різьблений вази з підставкою

Категория: Технология

ЗМІСТ


Вступ 3

1Про деревині 3

1.1 Різьбапо дереву. Короткаісторичнадовідка 3

1.2 Видидеревини,произрастающейна територіїНовгородськоїобласті 5

1.2.1Сосна і ялина 5

1.2.2Модрина 8

1.2.3Береза ​​9

1.2.4Осика 10

1.2.5Липа 11

1.2.6Вільха 12

1.2.7Тополя 13

1.2.7Яблуня 13

1.2.8Вишня 14

1.2.9Дуб 15

1.2.10Горіх 15

1.2.11Клен 16

1.2.12Горобина 16

1.2.13Ясень 17

1.2.13Ялівець 17

1.2.14Іва 17

1.2.15Ялиця 18

1.3 Порівняльнахарактеристикадеревинирізнихпорід,
використовуваноїв різьбі 19

2Основна частина 21

2.1 Робочемісце 21

2.2 Заходиобережностіпри роботі 23

2.3 Залежністьрізьблення відінструменту 23

2.4 Придбаннята виготовленняінструменту 24

2.4.1Виготовленняручок і держаківдля інструментів 26

2.5 Загартуванняінструменту 27

2.6 Заточенняінструменту 28

2.7 Слюсарнийінструментдля виготовлення
різьбярськогоінструменту 32

2.7.1Лещата 32

2.7.2Напилки,надфілі 32

2.7.3Свердла 33

2.7.4Перкі, мітчики 33

2.7.5Точильнийколо 33

2.8 Столярнийінструмент 34

2.9 різальницькуі спеціальнийінструмент 37

2.10 Інструментдля токарнихробіт 37

2.11 Іншийінструмент 38

2.11.1Розмічальнийі вимірювальнийінструмент: 38

3Обробкадеревини 39

3.1 Фізичніі механічнівластивостідеревини 39

3.1 Сушіннядеревини 40

3.2 Склеювання 44

3.3 Закладеннятріщин і сучків.Виправленнясколів 44

3.4 Шліфуванняі поліровкадеревини 45

3.5 Тонування 45

3.6 Прозораобробка 45

4Технологічначастина 47

4.1 Характеристикавироби 47

4.2 Обладнанняі інструменти 47

4.3 Короткийтехнологічнийпроцес виготовленнявази 47

4.4Технологічнийпроцес
длявиготовленняпідставки повазу 49

5Комп'ютерначастина 51

5.1 Роботаз пакетом 3D StudioMAX.
Перевагикомп'ютерногопроектуванняоб'єктів 51

5.1.1Створення об'ємногооб'єкта, заснованогона перетинах 52

5.2Професійнаобробказображень
вредакторіAdobe Photoshop 5.0 56

Списоквикористовуванихадрес мережіInternet 57

Списоквикористовуванихджерел 58


Введення 1 Про деревині 1.1 Різьбапо дереву. Короткаісторичнадовідка

І

Малюнок1 - Різнівиди розеток.

здавна здерева зводилибудинку, виготовлялипосуд, посуд,робили іграшки.Художняобробкадеревини убагатьох народів- Найрозвиненішийі найбільшдревній виднародногодекоративногомистецтва.Дослідженняархеологіврозкрили іневідоміраніше дерев'яніскульптурнізображеннязвірів і птахівАлтаю V в., Новгородськуначиння IX - XV ст.,прикрашенурізьбленням і розписом.Давньоруськітеслі істоляри будувалихороми і терема,ставили ендовиі скобарі дляквасу і медовихнапоїв, робилиі красивупобутове начиння,наприклад плоскіі широкі коритадля тесту -діжі. Бочарівз дубовихдощечок-клепокзбирали бочки,жбани, токаріз м'якої деревинивиточуваличашки, миски-ставци.З лубу гнуликороба дляприданого, зклена різаливитончені дзвінкіложки.

Докрашеннойрізьбленням щедроприкрашалисяпалаци, палатиі тереми СтародавньоїРусі. На яскравомусонці виблискуваларозписанакіновар'ю,ярь-мідянкоюі золотом рельєфнарізьба наличниківі ганків. Закрасу і пишністьпалацу в Коломенськомусучасникивважали йогоодним з чудессвітла. У XVII - XVIII ст.мистецтвохудожньоїрізьблення по деревуотримало розвитокв оформленнііконостасів,палацовихінтер'єрів,в меблях, депереважалаоб'ємна,горельефное,накладна іпропильнаярізьба. Багатобарвнарізьба прикрашалавантажні вітрильники,зокремаборти і надбудовиволзьких Бєляєві розшивши, а такожбойові кораблі- Галіот ікорвети, підбушпрітомяких красувалисяскульптуриптахів, звіріві морських божеств.

Всістворенелюдиною здерева завждимало практичнепризначенняі разом з тимвиражало духовнийсенс, оскількинайхарактернішоюрисою прикладногомистецтває те,що речі, створюванідля практичногозастосування,стаютьносіяминастроюмайстра, йогопочуттів і думок.Людина поліпшувавріч за формоюі сприйняттю,а в процесіпраці удосконалюваласяйого рука, виховувалосяпочуття форми,кольору, матеріалу,пропорції,симетрії,ритму і в цілому"Почуття речі"

Донаших днів наросійській Півночі,в Поволжі, наУралі і в Сибірузбереглисяселянськібудинку - твориневідомихскульпторів ірізьбярів. Високіфронтони завершуютьсяпотужними колодами-охлупнямі,один край якихвирізаний у виглядіголови рогатоїоленя, круглогрівогоконя або птаха.Дошки-прічеліниі спускаютьсяз них дошки-рушникизаповненірослинниморнаментомабо пропильнойгеометричнимвізерунком.

В

Малюнок 2 -Обробнадошка, прикрашенарізьбленням.


Поволжіотрималапоширенняглуха абодовбанарізьба в поєднанніз підфарбовування.На білому абоблакитному, поглибленув масу дереватлі рельєфновиділяютьсяСурікова-червоніі золотистізображеннядобродушнихлевів, русалок-фараонокз риб'ячими хвостами,птахів-сиринівз розпущенимвіялом хвостамиі обплітаютьїх орнаментз винограднихлоз, акантовихпагонів.

Якщодля архітектурноїрізьблення характернівеликі монументальніформи, то в різьбіпредметівужитку масштабзмінюється, ставшиїм розмірним.Ткацькі верстатиі прядки, валькидля вибиваннябілизни, тіпаладля льону, Рубель- Селянськіпраски длярозгладження,катання білизниі тканин, святковісани-кошовкіта виїзнівози, дуги,Солониця іжбани щедропокривалисяузорочьемпростогогеометричногоорнаменту:квадратами,трикутниками,розетками таромбами самихрізнихпоєднань.

ВМинулого мотивирізьблення малицілком певнийсимволічнийзміст, пов'язанийз язичницькимиуявленняминаших далекихпредків. Наприклад,круги, зображенняконей і птахівбули пов'язаніз культом сонця,від якогозалежала доляврожаю, а значить,і майбутнєселянина-хлібороба.

Вселянськомумистецтві XVIII- XX ст. геометричнарізьба булане тільки красивимвізерунком - народпам'ятав укладенийв ньому глибокийсенс.

Колірі текстурадеревининескінченнорізноманітні,а це відкриваєперед майстромбагаті можливостівиявити красиматеріалу, невдаючись допідсобнимзасобамстворенняхудожньоїкомпозиції.

Мистецтво- Це вихованнядуші і повагидо духовнихцінностям,саме воностворює у насуявленняпро прекраснеі робить нашудушу багатшими,змушуєзамислюватися.Мистецтвопочинаєтьсяз поваги доречам. Але й речіпотрібно створюватитакими, щобвони викликалиповага.

Говорячипро різьбярі, потрібномати на увазіне виконавця,а різьбяра-хужожніка,тому такіймайстру необхідномати уявленняі про образотворчемистецтві,проте станковуживопис неслід переноситив декоративнурізьблення, так яку кисті і ножаабсолютнорізні можливостіу створенніхудожніхтворів.Тільки невпиннатворчийпраця, а не сліпекопіюванняі наслідуваннядозволить вкороткий термінз досконалооволодіти ремесломстоляра і майстерністюрізьбяра.


1.2 Видидеревини,произрастающейна територіїНовгородськоїобласті 1.2.1 Соснаі ялина

За зовнішнімувазі зростаючогодерева ледьЧи хто сплутаєсосну і ялина. Алетаки вкажемохоча б на одинхарактернийознака, пояким безпомилковоможна їх розрізнити:у сосни звичайноїхвойні голкирозт...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок