Митна політика Республіки Казахстан » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Митна політика Республіки Казахстан

Реферат Митна політика Республіки Казахстан

ЗМІСТ

митний кордон мито транспортний

Введення

1.Митна політика Республіки Казахстан

1.1Митна політика як складова частина державної політики РК

1.2Значення діяльності митних органів в реалізації митної політики РК

2. Організація митної справи

2.1Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РК

2.1.1Визначення митної вартості

2.1.2Нарахування митних зборів

2.2Митне оформлення

2.3 Митні платежі

2.4 Митний контроль

3. Аналіз діяльності митниці "Майкапчагай"Східно-Казахстанської області за 1 квартал 2005 року

Висновок

Список літератури


ВСТУП

Здобуток Казахстаномсуверенітету і визнання його повноправним членом світового співтовариства ставитьперед державою глобальні завдання, виконання яких вимагає створенняоптимального механізму для їх реалізації. Одним з таких механізмів ємитна політика як складова частина зовнішньої і внутрішньої політикиРеспубліки Казахстан. У нових умовах вона не тільки виступає в якостіінструменту та провідника зовнішньоекономічної діяльності, але й набуваєбільш важливе значення, стаючи регулятором і засобом формування новихекономічних відносин і зв'язків.

З початком реформуванняв Республіці Казахстан економічних і політичних відносин виникає іреалізується нова демократична концепція митної системи. По суті,вперше за довгі роки митна система створюється не всупереч, а на базісвітової традиції, багатовікового міжнародного та вітчизняного досвіду, що даєможливість раціонального використання всього "набору інструментів" митногорегулювання, накопиченого світовою і казахстанської практикою.

Новий статус країнинастійно вимагав перегляду та здійснення відповідних радикальнихзмін в організації управління економікою, правовому забезпеченні їїрозвитку, організації податкової, митної, фінансово-кредитної тазовнішньоекономічної діяльності. Від масштабів, рівня, структури таефективності державного регулювання зовнішньоекономічної діяльностібагато в чому залежить створення умов для підтримки конкурентоспроможностівітчизняних виробників, насиченість внутрішнього ринку і економічнабезпеку країни.

Особливості структуринаціонального виробництва, споживання і зовнішньої торгівлі, нерівномірністьрівня економічного розвитку окремих секторів господарства і регіонівКазахстану вимагають комплексного підходу до розробки механізму зовнішньоторговельногорегулювання, вдосконалення методологічних основ його функціонування, посиленнюролі митних органів у розробці та здійсненні зовнішньоекономічноїполітики.

Митна службаКазахстану в умовах перехідного періоду економіки повинна стати реальночинним і досить ефективним інструментом державного регулюваннязовнішньої торгівлі. Все це обумовлює необхідність вдосконаленнядержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі імитної системи як одного з її найважливіших елементів.

Актуальність теми даноїроботи обумовлена ​​тим, що лібералізація і інтенсифікація зарубіжних зв'язківКазахстану, постійне зростання числа учасників зовнішньоекономічної діяльності,значні експортно-імпортні потоки товарів зумовили необхідністьрозробки принципово нового підходу до механізму митного регулюваннязовнішньоекономічного комплексу та підвищення ефективності митногоадміністрування в країні.

Мета даної курсовоїроботи - розкрити сутність митної політики РК, значення діяльностімитних органів, а також розглянути організацію митної справи в РК,включає наступні питання: переміщення товарів і транспортних засобів черезмитний кордон РК, визначення митної вартості, нарахування митнихмит, митне оформлення, митні платежі, митний контроль.


1. Митна політикаРеспубліки Казахстан

1.1 Митна політикаяк складова частина державної політики РК

Митна політикаРеспубліки Казахстан - це система політико-правових, економічних, організаційнихта інших широкомасштабних заходів у сфері митної справи, спрямованих нареалізацію та захист внутрішньо-і зовнішньоекономічних інтересів.

У Республіці Казахстанздійснюється єдина митна політика, що є складовою частиноювнутрішньої і зовнішньої політики Республіки Казахстан. Митна політикавідноситься до ведення центральних виконавчих органів Республіки Казахстан вмежах їх повноважень. Основними цілями митної політики РеспублікиКазахстан є стимулювання розвитку економіки та захист економічнихінтересів Республіки Казахстан, забезпечення ефективного митного контролю таінші цілі, встановлені законодавчими актами Республіки Казахстан. (Ст. 3Митного Кодексу Республіки Казахстан, далі - Кодекс).

Проведення митноїполітики Республіки Казахстан має на меті захищати ринок країни, інтересиказахстанських виробників і споживачів, заохочувати конкуренцію тапротидіяти монополізму, заохочувати експорт і розвиток імпортозамінюючихвиробництва, забезпечувати приплив у країну іноземних інвестицій, вирішеннязавдань торговельної політики та ін

Митно-тарифнаполітика Казахстану спрямована на захист інтересів споживачів, диверсифікаціюнаціональної економіки, забезпечення розвитку технологічних виробництв та виробництватоварів з високою доданою вартістю, сприятливого інвестиційногоклімату та забезпечення надходжень до державного бюджету. Митно-тарифнаполітика Республіки Казахстан є однією з найбільш ліберальних середкраїн СНД і передбачає найменшу кількість обмежень длязовнішньоторговельної діяльності.

Тактика побудовиказахстанської митно-тарифної політики будується, виходячи з необхідностіпостійного контролю за станом ринку того чи іншого виду продукції,швидкого і гнучкого реагування на кон'юнктуру ринку, забезпеченнядоцільного протекціонізму. При цьому правильно вибудувана митно-тарифнаполітика сприяє насиченню внутрішнього ринку та створенню умов длядобросовісної конкуренції з імпортованої продукцією, залученню іноземнихінвестицій, забезпеченню захисту та зростання доходів вітчизнянихтоваровиробників, і, як наслідок, залученню додаткових доходів вреспубліканський бюджет.

На сьогодні підтримкавітчизняних виробників та стимулювання розвитку вітчизняноговиробництва конкурентоспроможних товарів з більш високим ступенем переробки вобробної промисловості є одним із пріоритетів проведеноїдержавної індустріально-інноваційної політики. Так, максимальні ставкимит формуються на готові вироби, середні - на комплектуючі, мінімальні- На сировину і соціально значимі товари, не виробляються в країні. Зміна ітвердження ставок митних зборів проводиться залежно від показниківефективності зовнішньої торгівлі, кон'юнктури світового ринку і відповідно дозобов'язаннями, прийнятими Республікою Казахстан в рамках регіональнихоб'єднань (ЄврАзЕС), а також з процесом вступу Казахстану до СОТ в частиніформування тарифних пропозицій щодо доступу на ринок товарів.

Слід зазначити, що вбільшості випадків зміни розмірів ставок імпортних мит, якпоказує практика, ініціюються на підставі заявок вітчизнянихтоваровиробників. Заявки на перегляд ставок митних зборів направляютьсяв Міністерство індустрії і торгівлі Республіки Казахстан за встановленимиформами згідно з додатками 1 і 2 до постанови Республіки Казахстан від 14серпня 2006 року № 765 "Про Митний тариф Республіки Казахстан". Доцільністьзміни митного тарифу встановлюється Міжвідомчою комісією зпитань торговельної політики і участі в міжнародних економічнихорганізаціях.

Так, за 2004-2006 роки вцілях підтримки вітчизняних товаровиробників у рамках реалізаціїСтратегії індустріально-інноваційного розвитку Республіки Казахстан на2003-2015 роки, на підставі доручень Уряду Республіки Казахстан,звернень державних органів та заявок вітчизняних товаровиробниківМіністерством індустрії і торгівлі розроблені і прийняті УрядомРеспубліки Казахстан постанови, що передбачають підтримку розвиткуавтомобільної та машинобудівної галузей, металургійної промисловості,будівельних матеріалів, харчової та легкої про...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок