Аналіз правового регулювання реімпорту товару » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Аналіз правового регулювання реімпорту товару

Реферат Аналіз правового регулювання реімпорту товару

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

"Аналізправового регулювання реімпорту товару "

СтуденткиV курсу

ІгнотенкоОлена

Москва 2011


Зміст

Вступ

Глава1.Основні митні процедури переміщення товарів

1.1Поняттяі види митних режимів

1.2Реімпорт:поняття та сутність митної процедури

1.3Зарубіжнийдосвід регулювання митних процедур

Глава2.Правовое регулювання реімпорту на сучасному етапі

2.1Нормативно-правоверегулювання митних процедур

2.2Порівняльнийаналіз правозастосовчої практики процедури реімпорту 2009 - 2010 рр.

Глава3. Реімпорт. Проблеми правових аспектів і можливі шляхи їх усунення

3.1Проблеми при застосуванні митних процедур

3.2Можливі шляхи вдосконалення правової бази митної процедури реімпорту

Висновок

Списоквикористаної літератури


Вступ

Інтенсивна інтеграціяРосії в світогосподарські зв'язки викликає необхідність вдосконаленнямитного регулювання як важливого інструменту у використанні різнихформ економічного співробітництва. Актуальність подібної регуляції помітнозростає для російської економіки, що здійснює структурну перебудову.Росія, що володіє значним промисловим потенціалом, бере активну участь усвітовій торгівлі, проводячи експортні та імпортні операції. Ємність російськогоринку величезна, що особливо залучає іноземні торговельні організації,які зацікавлені в поставках своїх товарів на цей ринок.

В ході написаннядипломної роботи аналізу були піддані положення митногозаконодавства, що регулюють митне оформлення і процедури, з якиминерозривно пов'язані сплата митних платежів та дотримання заборон іобмежень, встановлених законодавством про державне регулюваннязовнішньоторговельної діяльності, а також склалася практика застосування зазначенихположень. Заява митної процедури розглядається у взаємозв'язку змитним декларуванням, так як вони є взаємообумовленими.

Теоретична категорія"Застосування митних процедур" визначає принциповуможливість осіб бути учасниками митних правовідносин, а правовий статустоварів, поміщених у певну митну процедуру, окреслює межіможливих прав і обов'язків господарюючого суб'єкта. Крім того,представляється необхідним проаналізувати характер правовідносин, їхзміст у світлі Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізаціюмитних процедур.

Актуальність темидослідження. Перехід до ринкових відносин в Росіїз самого початку ознаменував різке підвищення значення митної служби якпотужного регулятора господарської і торговельної діяльності держави, її ролі вформуванні федерального бюджету, захист безпеки та економічнихінтересів Россіі.На даному етапі перехідного періодувідсутні достатні інституційні, інфраструктурні та детальноопрацьовані нормативно-правові інструменти, що регулюють зовнішньоекономічнудіяльність, що призводить до значного поширення в цій сфері хаосу,нестійкості, криміналу і корупції. Реформування російської економікинеминуче вимагало проведення перетворень в митній системі країни,які привели до створення практично нової митної інфраструктури,розробці нової правової основи - митного законодавства Росії.Центральне місце в концепції економічної активності митниці займає системамитних процедур.

Світовоїдосвід показує, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності не можерозглядатися як ізольована і самодостатня функція держави, аконтролювання потоків експортно-імпортних операцій - завдання тільки митнихорганів. Все це повинно стати невід'ємною частиною довготривалоїсоціально-економічної стратегії, так як зовнішньоекономічна діяльністьРосії в сучасних умовах має винятково важливе значення, бо, якзазначив Президент Російської Федерації В.В. Путін у своєму посланні ФедеральнимЗборам Російської Федерації, ".. . Росія повинна будувати свою зовнішнюполітику на основі чіткого визначення національних пріоритетів, прагматизму та економічноїефективності "

Ступіньрозробки проблеми. Економічним розробкам проблем,взаємопов'язувати різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності,митного регулювання та розвитку митної інфраструктури за участюдержавних унітарних підприємств, присвячені в тій чи іншій мірі працітаких вчених, як Л.Абалкін, З.Атлас, Б.Габрічідзе, Глазьєв, А.Городецкій,В.Драганов, А.Козирін, Д.Львов, М.Максімова. Б.Мільнер, В.Орешкін,Н.Перекаліна, Л.Попова, В.Сенчагов, І.Фамінскій, А.Хандруев, е.ясін та ін З переходом до ринковоїекономіці виникла необхідність перегляду ряду традиційних підходів вздійсненні зазначених вище видів діяльності. Істотний внесок у дослідженняорганізаційно-економічних та управлінських проблем зовнішньоекономічноїдіяльності внесли зарубіжні автори: Дж.М.Кейнс, А.Маршалл, Д.Сорос,П.Самуельсон, Д.Сакс, М.Фрідмена. Однак, незважаючи на значний інтерес,проявляється в науковій літературі до вдосконалення зовнішньоекономічної тамитної діяльності, а також управління державною власністю вумовах перехідного періоду, багато теоретичні, методологічні тапрактичні аспекти проблеми залишаються невирішеними.

Предметом дослідження виступає законодавство в областях митного права, відомчінормативні акти, проекти актів законодавства, правозастосовнадіяльність судових і митних органів у сфері застосування митноїпроцедури реімпорт.

Основною метою цієї роботи є комплексне дослідження митної процедуриреімпорт товару, враховуючи його роль в галузі митної справи, відображеннясучасного стану проблем з даного питання, а також розробкарекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства.

Досягнення зазначеної мети обумовлено постановкою і вирішеннямнаступних завдань дослідження:

В·Вивчити поняття та сутність реімпорту товару.

В·Розглянути умови приміщення товару під процедуру реімпорту.

В·Вивчити вимоги, пропоновані до реімпортіруемим товарам.

В·Ознайомитися з порядком сплати сум ввізних митнихмит, податків, субсидій та інших сум.

В·Розглянути і проаналізувати умови повернення сплаченихсум вивізних митних зборів.

В·Розглянути особливості застосування митної процедуриреімпорт товару відповідно до постанови уряду РФ.

В·Проаналізувати переваги при застосуванні митноїпроцедури реімпорт.

Теоретична і практична значимість результатів дослідження визначається актуальністю іновизною піднятих у дипломній роботі проблем і пропонованих рішень.Пропозиції та висновки можуть бути використані при розробці наукових проблемвалютного права, митного права.

Теоретико-методологічна основа дослідження грунтуєтьсяна використанні діалектичної логіки та системного підходу. В роботізастосовувалися загальнонаукові методи та прийоми, до яких відносяться: наукова абстракція,аналіз і синтез, групування, порівняння, якісні експертні оцінки.Теоретичну і методологічну основу дослідження склали роботи провіднихвітчизняних і зарубіжних економістів, що розкривають закономірності розвиткуринкової економіки, основи зовнішньоекономічної діяльності країн - членів СОТ.

митний реімпортввізних податків повернення

Глава 1.Основні митні процедури переміщення товарів 1.1Поняттяі види митних режимів

Митний режим якпоняття в російському митному праві явище досить нове. У Митнихстатутах Російської імперії видання 1904 і 1910 рр.., Митному кодексі СРСР вредакції 1928 р., Митному кодексі Союзу РСР в редакції 1964 р., Митномукодексі СРСР в редакції 1991 року норм про митних режимах не міститься. У тойВодночас Митний кодекс СРСР в редакції 1991 р. передбачав загальніположення про пропуск через митний кордон СРСР (ст. 23), відповідно доякими товари та інші предмети пропускалися: 1) для вільного обігу намитної території СРСР або за межами цієї території; 2) з метоютимчасового ввезення або тимчасового вивезення; 3) для транзиту через територію СРСР,тобто в найзагальніших рисах визначав статус товарів.

Впершепоня...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок