Митне оформлення » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Митне оформлення

Реферат Митне оформлення

Міністерство науки і освіти РФ Державнеосвітня установа вищої професійної освіти Тульськийдержавний університет Кафедра цивільного права і процесу

Курсова робота

з дисципліни: Митне право

на тему: В«Митне оформленняВ»

Виконала студентка гр. 761062В Бабаєва І.Б.

Тула 2011


Зміст

Введення

1. Поняття митного оформлення

1.1 Основні положення митного оформлення

1.2 Прибуття товарів на митну територію РосійськоїФедерації та вибуття товарів з митної території Російської Федерації

1.3 Тимчасове зберігання товарів

2. Особливі процедури митного оформлення

2.1 Митний брокер

2.2 Випуск товарів

2.3 Порядок митного оформлення товарів незаконноввезених на митну територію Російської Федерації

Висновок

Список використаних джерел та літератури

митнеоформлення незаконний ввезений


Введення

В даний час зовнішньоекономічна діяльність вРосії розвивається стрімкими темпами. У системі органів державногоуправління зовнішньоекономічною діяльністю особлива роль відводиться Федеральніймитній службі Російської Федерації (далі - ФМС РФ) як найбільш динамічнорозвивається і відповідає за сектор зовнішньоекономічної діяльності.

Один з основних інститутів митного прававиступає митне оформлення і являє собою сукупність юридичнихнорм, що визначають послідовність проведених заходів, спрямованих назабезпечення переміщення, уповноваженими особами у відношенні товарів ітранспортних засобів, через митний кордон РФ.

Митне оформлення є складним правовиммеханізмом, що складається в процесі зовнішньоекономічної діяльності міждекларантом і митним органом і підрозділяється на наступні етапи: митніоперації і процедури, що передують подачі митної декларації (основногодокумента, в якому зазначаються всі відомості про переміщувані товари татранспортних засобах), дані операції називаються ще як попередніоперації митного оформлення; основний етап митного оформлення -митне декларування товарів; митні операції і процедури,здійснювані після завершення митного декларування товарів.

Особливо актуальна темамитного оформлення для прикордонних регіонів Росії, одним з якихє Курганська область. Регіон по відношенню до решти частини Росії маєособливе геополітичне положення. В області переміщення товарів і транспортнихзасобів і в кінцевому підсумку митне оформлення займає особливе значення.

Усі правові акти,регламентують положення митного оформлення товарів і транспортнихзасобів засновані на дотриманні змісту Конституції РФ від 12.12.1993г.,Митного кодексу РФ від 28.05.2003г. № 61-ФЗ, Закону РФ В«Про митний тарифВ»від 21.05.1993г. № 5003-1, Федерального закону РФ В«Про основи державногорегулювання зовнішньоторговельної діяльності В»від 08.12.2003г. № 164-ФЗ. Даніправові акти без винятку застосовуються на практиці, як учасникамизовнішньоекономічної діяльності, так і працівниками митних органів. Такожпри здійсненні митного оформлення використовуються такі правові акти, як:Наказ ГТК Росії від 3 вересня 2003р. № 958 В«Про затвердження Правил проведеннямитних операцій при тимчасовому зберіганні товарів В»- при приміщенні товарів ітранспортних засобів на склад тимчасового зберігання, ФЗ В«Про ветеринаріїВ» від 14 травня1993р. № 4979-1 - застосовується при переміщенні через митний кордон тварин,продуктів тваринництва і кормів, ФЗ В«Про якість та безпеку харчовихпродуктів В»- регламентує здійснення санітарно-епідеміологічногоконтролю при переміщенні харчових продуктів, матеріалів і виробів та іншізакони та нормативні акти. Згідно ч.4 ст.1 Митного кодексу РФ, якаговорить про участь РФ у міжнародному співробітництві в галузі митноїрегулювання з метою гармонізації та уніфікації законодавства РФ з нормамиміжнародного права і з загальноприйнятою міжнародною практикою, в РФ поряд ззастосуванням національного законодавства використовуються також загальновизнаніпринципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ. Вони євідповідно до Конституції РФ складовою частиною правової системи РФ і припротиріччі з правилами ТК РФ, застосовуються правила міжнародного договору РФ.Дане положення закріплено в ст.8 ТК РФ.


1. Поняття митногооформлення

1.1 Основні положеннямитного оформлення

Загальні положеннямитного оформлення містяться в розділі II "Митні процедури" підрозділ1. "Митне оформлення" глава 8 "Основні положення, що стосуютьсямитному оформленню "ТК РФ. До основних положень митного оформленнявідносяться:

- порядок виробництвамитного оформлення;

- початок і завершеннямитного оформлення;

- дозвіл митногооргану на здійснення митних операцій;

- місце і часвиробництва митного оформлення товарів;

- документи і відомості,необхідні для митного оформлення;

- присутністьзацікавлених осіб та їхніх представників при виробництві митногооформлення;

- мова, якоюпроводиться митне оформлення;

- митне оформлення таконтроль інших державних органів;

- першочерговий порядокмитного оформлення;

- спеціальні спрощеніпроцедури митного оформлення для окремих осіб;

- випуск товарів;

- умовний випусктоварів;

- випуск товарів у разіпорушення справи про адміністративне правопорушення.

Митне оформленняявляє собою дії посадових осіб митних органів, здійснюваніу встановленій послідовності і спрямовані на забезпечення дотриманнячинного законодавства та встановленого порядку переміщення товарів ітранспортних засобів через митний кордон. Митне оформленняпроводиться одночасно з митним контролем та включає в себе такождотримання заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання при приміщеннітоварів і транспортних засобів під визначений митний режим. КонституціяРФ, прийнята 12.12.93г.

Метою митногооформлення є поміщення товарів і транспортних засобів під визначениймитний режим. У процесі його проведення здійснюється митний контроль:вибір його форм визначається встановленими вимогами і достатністюокремих форм в кожному конкретному випадку.

Митне оформлення тамитний контроль покладено на відділи митного оформлення та митногоконтролю митниць (ОТО і ТК) і митних постів (ТП) в місцях їх розташування таінших місцях, визначених законодавством про митну справу та нормативнимиактами ГТК РФ про місця митного оформлення.

У відповідності зі статтею62 ТК РФ митне оформлення проводиться в місцях знаходження митнихорганів під час роботи цих органів. За запитом зацікавленої особимитне оформлення може здійснюватися поза місцями знаходження і поза часомроботи митних органів.

ГТК Росії відповіднозі ст.125 ТК РФ може встановити місця декларування окремих категорійтоварів, наприклад, митне оформлення енергоносіїв, проводиться тількиЦентральною Енергетичною митницею, підакцизних товарів акцизними митницями таін

Митне оформленняпочинається:

- при ввезенні - в моментподання митному органу попередньої митної декларації абодокументів в залежності від виду транспорту, на якому здійснюєтьсямитна перевезення;

- при вивезенні в моментподання митному органу митної декларації або здійснення іншихдій, що свідчать про намір особи здійснити митне оформлення.

Митне оформлення,включаючи заповнення митних документів для митних цілей, проводиться наросійською мовою, але за певних умов митні органи можуть приймати івикористовувати документи, складені на іноземних мовах, якими володіютьпосадовими особи митних органів.

Документи, необхіднідля митного оформлення товару, пред'являються до митного органу, що проводитьмитне оформлення. У їх число обов'язково повинні входити:

- митна декларація;

- для ліцензованихтоварів - ліцензія;

- для товарів, що підлягаютьконтролю різних державних органів, - дозволу цих органів;

- платіжні документи,підтверджують сплату митних платежів, або документи, що містять гарантіїїх сплати у встановленом...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок