Документування управлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Документування управлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб

Реферат Документування управлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб

Курсова робота

На тему:

В«Документуванняуправлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб В»

Дніпропетровськ 2008


Вступ

Для органів віконавчої влади Всіх рівнів вірішальне Значення маютпроцедури підготовкі и Прийняття управлінськіх рішень. Процес Прийняття,документування и реалізації управлінськіх рішень у мітній службі зараз особливоАктуально у зв'язку з тім, Що в мітній службі галі ї досі пріймається Чималоуправлінськіх рішень, Якиме бракує стратегічності, сістемності ї обгрунтованості.Від правильного та віваженого управлінського Рішення поклади наскількіЕфективна Будуть віконуватісь Завдання, які стоятимуть перед Митний службоюУкраїни.

Проблемам Прийняття управлінськіх рішень присвяч праці багатьохучених, зокрема: В. Авер'янова, Г. Атаманчука, О. Васильєва, А.Єршова, Н. Нижник, Тихомирова, Р. Фатхутдінова, В. Цвєткова, Кунєва Ю.Д. таінших. Для собі вважаєтся цікавім и корисностей співставляті Наукові точки зорурізніх фахівців в Галузі Історії та віводіті самостійні Висновки.

У межах цієї роботи основних УВАГА пріділено процесу документуванняуправлінської діяльності у мітній службі, а кож виявленості ролі и Місцяюридичних служб при здійсненні фіксації управлінськіх Дій за встановленногоправилами.

Таким чином, метою курсової роботи є науково-теоретичне обгрунтуванняОсоблива документування управлінськіх рішень у мітній службі, Щопріймаються з метою Управління суспільнімі процесами, його призначення та здійснюється митнимслужбою, Весь спектр Завдання, покладеніх на неї.

Об'єкт дослідження - процедура документування управлінськоїдіяльності та доля юридичних служб у цьому процесі.

Дляглибокого Дослідження даної тими я Використана Такі методи Дослідження:

1.Наукову сістематізацію, Що дозволено прослідкуваті у досліджуваніхЯвища Певний порядок, підсумуваті знання про їх подібність и відмінність;

2.Системний метод, Що допоміг чітко сформуваті проблему, візначітімету, віконаті структурний аналіз досліджуваного об'єкта, сінтезуваті проблемуи дати певні самостійні Висновки;

3.Пошуково метод, Що дозволяє глибоко, самостійно, творчо осміслітісутність проблематики.

Уданій роботі намагаюся:

1. Візначітісяз понятійною категорією В«документВ», Як інструменту реалізації управлінськіхПовноваження.

2. Провестикласіфікацію службово документів.

3.Проаналізуваті роль и Місце Юридичної служби у процесі документуванняуправлінської діяльності мітної служби.

4. Виокремитипринципи документування управлінської діяльності, Як основних засад Такоїдіяльності.

Ключовіслова: документ, документування, управлінська діяльність, управлінське Рішення,розпорядчу документ, юридична служба.

документ юридичний Службовий управлінській


1.Документ Як інструмент Управління

Документу сістемі Управління є Засоба здійснення цієї групової діяльності,накопічування інформації, обміну, контролю, звітності, розпорядчої діяльності,засвідчення (констатування) Певної управлінськіх Дій.

ПоняттяВ«ДокументВ» є центральним, фундаментальним у понятійній сістемі документування.

Наміжнародному рівні найбільш загально є визначення документа Як запісаноїінформації, Яка Може буті Використана Як одиниця в документаційному процесі.Таке визначення розроблено и затверджено Міжнародною організацією Зістандартізації.

Як ився система, документ створюється суспільством Ліше того, Що ВІН віконує ті чіІнші необхідні суспільству функції. Функція документу - ції Його суспільна роль,соціальне призначення, ціль. Документ - полі функціональний об'єкти, Якийвіконує ряд взаємопов'язаніх соціальніх функцій. Серед множінності такихфункцій, в рамках моєї тими Дослідження хочу Окрема наголосіті на управлінській(Регулятівній) функції. Така функція віконується документами, які створені дляцілей Управління и в процесі Його реалізації (закони, положення, статути,постанови, розпорядження, Рішення, накази, протоколи, приписи и т.д. тобтоОфіційні и Ділові документи).

Документування- Ції Створення документа з використаних різніх методів, способів и засобівфіксування інформації на матеріальному носії. Тобто, документуванняуправлінської діяльності полягає у фіксації управлінськіх Дій на Паперовий абомагнітніх носіях за встановленного правилами.

Документуванняуправлінської діяльності Митний органів останнім годиною Набуль особлівоїактуальності у зв'язку з тім, Що: сфера ділового Спілкування поповнитибагатьма новімі формами документів; традіційні форми документів поступовооновлюють Свої характеристики. Тому в процесі виконан спеціфічніх Завдання,покладеніх на органі мітної служби, Важливим Забезпечити на Всіх рівняхправільність и своєчасність оформлення документів, дієвість контролю за ходомвиконан управлінськіх рішень, запровадіті прогресівні технології уділоводстві.

Будь-якеуправлінське Рішення базується на інформації. Правільність прийнятя РішенняПоклади: от повнотіла поданої інформації; достовірності інформації;своєчасності її Подання.

ФормиУправління тісно пов'язані з видами документів, Наприклад: облік - з написаннямрізніх звітів; планування - Зі Складання планів; інструктування - з Розробкаметодик, інструкцій, правил; Керівництво - з видами Наказів.

Управлінськадокументація в мітній службі за Своїм змістом має два напрямки: загальний таспеціалізований, пов'язаний з організацією та коордінацією безпосередню мітноїсправи.

ОсобливоВелике значення має документаційне забезпечення Управління у здійсненні дієвогоконтролю за виконанням управлінськіх рішень. Перевірка ж виконан є ГоловноюЛанка в організаційній роботі будь-якої установи.

Добреналагоджена організація діловодної служби передбачає відповідній контроль завиконанням прийнятя рішень. Колі зрослі обсягах інформації, стали більшжорстокости й вимоги до ЯКОСТІ документів, термінів виконан та доведення доВиконавців.

Умітній службі візначається конкретній комплекс документів, передбаченихноменклатурою справ та необхідній и достатній для документування її діяльності.

Управлінськадіяльність у мітній службі передбачає видання розпорядчу документів.

Виданнярозпорядчу документів візначається законодавчо актами, положеннями прооргані мітної служби. З харчуванням, Що становляться Взаємний Інтерес и належать докомпетенції різніх відомств, можут видавати спільні розпорядчі документи.

Організаційно-розпорядчудокументація, забезпечуючі виконан організаційної та розпорядчої функційУправління, є найбільш уживаності, спільною для багатьох державних органів,уніфікованою.

Більшістьорганізаційно-розпорядчу документів прізначені для безпосередню сприйманняї Використання в подальшій роботі, а тому смороду мают буті особливо Зручний дляСтворення и прочитання. На виконання цієї вимоги розроблено спеціальнітехнології, напрацьовано уніфіковані форми організаційно-розпорядчудокументів, Що акумулюють Поняття вісокої культури діловодства й культури мовидокументів.

Організаційно-розпорядчудокумент - ції насамперед носій інформації и водночас своєрідній В«материалВ», В«сировинаВ»для ОБРОБКИ. Документування організаційної та розпорядчої функцій Управління задопомог різніх документ них форм, створюваніх у результаті діяльності органівдержавної влади України унормовує Національний стандарт України В«Державнауніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчоїдокументації. Вимоги до оформлення документів В«(ДСТУ 4163-2003).

Будь-яке Рішення, його призначення та пріймається, має Свій кількісній або якіснийрезультат, а метою мітної діяльності є знаходження таких організаційно-правовихформ, правил, методів та засобів, які могли б Сприяти Досягнення Певногорезультату и підвіщуваті Ефективність Управління в сістемі Митний органів.

У практічній роботі Працівникам мітної служби іноді дово...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок