Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система » Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

Реферат Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

Державна митнаслужба України

Академія мітноїслужби України

Юридичнийфакультет

Кафедрацивільно-правових дисциплін

Курсова робота

З дісціпліні:"Організація правової та претензійно - договірної роботи в Митний органах"

На тему: "Інформаційнаполітика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні "

Виконала: курсант гр.П03-3

Іщенко Ю.С.

Перевірів: доц. Зуєв В.А.

Дніпропетровськ

2008


План

Вступ

Розділ І. Інформаційна політика Митнийорганів України

1.1 Поняття інформації, інформаційніхвідносін, інформаційної політики

1.2 Правове регулювання інформаційноїполітики Митна органів України

1.3 Головні напрями інформаційної політикиМитний органів України

Розділ ІІ. Організація реалізаціїінформаційної політики в Митний органах України

2.1 Інформаційна мережа Митний органівУкраїни: WEB-сайт Державної мітної служби України, Єдина автоматизованаінформаційна система, телефон Довіри

2.2 Робота інформаційніх служб в Митнийорганах України

2.3 Основні напрями роботи інформаційніхслужб Митний органів України

2.4 Роль юридичних підрозділів уреалізації інформаційної політики Митна органів України

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Останні десятіліття характеризують стрімкім РОЗВИТКУінформаційніх технологій, Що охопілі ВСІ сфери людської жіттєдіяльності. Швидкийи глобальний Розвиток інформаційної сфери, сучасности інформаційніх технологій,значний мірою впліває на політічну, економічну, соціокультурну, оборони таІнші складові процесів розвітку суспільства и держави, а Інформаційні ресурси вСучасний умів стають системоутворюючим фактором їхньої жіттєдіяльності.

Однією з основних ознайо сучасної державної влади є їїінформаційно-інтелектуальній характер, Який віражається в тому, Що будь-якіпроцеси організації вімагають інформаційного забезпечення, наявності повний идостовірніх відомостей про об'єкт и середовище, у якому ВІН перебуває, ІНФОРМАЦІЯзабезпечує жіттєздатність органів державної влади.

ІНФОРМАЦІЯ - основа нормальної діяльності усіх державних органів,в тому чіслі и Митний. Без інформації Неможливо ефективного керуваті Митнийсистемою, забезпечуваті її раціональне Функціонування та успішній розвиток, віконуватіОсновні Завдання в процесі реалізації мітної політики, відсутність необхідноїінформації - джерело суб'єктівізму, необґрунтованіх рішень и Дій. Якісне інформаційнезабезпечення - важлива елемент успіху на шляху Досягнення поставленої мети.

У процесі реалізації мітної політики ІНФОРМАЦІЯ віконує наступніфункції:

- є формою взаємозв'язку, взаємодії компонентів мітної системи, акож системи з оточуючім середовища;

- обслуговує весь процес Прийняття управлінськіх рішень - відпідготовкі та Прийняття Рішення до підведення підсумків Його виконан;

- є безпосередню причиною, Що візначає Вибір того чи іншоговаріанта, поведінкі, Перехід мітної системи до нового стану, Що забезпечує їїрух до візначеної мети.

Саметому інформаційна політика Митний органів України винна буті спрямована назадоволення інформаційніх потреб, які постають перед Митний органами в процесіздійснення їх діяльності. Необхідно Постійно вдосконалюваті механізмікоордінації, планування и Функціонування інформаційної інфраструктурі Митнийорганів України, узгоджуваті інформаційну політіку Митний органів ззагальнодержавного інформаційною політікою. Інформаційна політика Митний органівмає відповідати національнім інтересам, інтересам держави, суспільства,особістості; буті відкрітою и доступною для сприйняттів и розуміння; бутіздатно виявляти и відповідати потребам Митний органів України.

вивченостіцього питання присвяч невелика кількість наукових досліджень, переважнабільшість авторів - дослідніків цього питання - ції Українські та Російськіавтори, а саме: Корнєва Т., Кормич Б.А., Попов В.Д., Тодощак О.В., Яременко О.ТОЩО

Актуальність обраної тими візначається тім, Що СЬОГОДНІІНФОРМАЦІЯ - основа успішної діяльності Митний органів по реалізаціїпоставлених перед ними Завдання, без інформації неможливе Функціонування системиМитний органів, и самє того інформаційна політика Митний органів має Важливезначення для подалі ефективного Функціонування, роз В¬ витку та вдосконаленнямітної системи.

Мета роботи : розглянуті Основні напрями Формуванняінформаційної політики Митна органів України, візначіті роль юридичнихпідрозділів у її забезпеченні.

Завдання роботи :

- візначіті Поняття інформації та інформаційної політики мітнійорганів України;

- візначіті Головні напрями інформаційної політики Митна органівУкраїни;

- дослідіті систему сучасної інформаційної Мережі Митний органівУкраїни;

- візначіті роль юридичних підрозділів у реалізації інформаційноїполітики Митна органів України.


Розділ І.Інформаційна політика Митний органів України

1.1 Поняттяінформації, інформаційніх відносін, інформаційної політики

ІНФОРМАЦІЯ (від лат.informatio - "роз'яснення", "сповіщення") - Відомості про навколішній світ,процеси, які в ньому відбуваються, про Події сітуації, чіюсь діяльність, Що їхспріймають людина, машини та Інші системи.

Відповідно до ст. 1 закону України "Про інформацію" під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені Відомості про Події та Явища, Що відбуваються у суспільстві, державі та НАВКОЛИШНЬОГО природному середовіщі.

Діяльність Митний органів нерозрівно пов 'язана з інформацією. Тому природно, Що Збирання та обробка інформації, її ефективне Використання є необхідною умів ефектівної діяльності Митний органів. У мітній органах вікорістовується безліч джерел необхідної інформації. На Перший план можна вивести офіційну інформацію, Що надходіть у вігляді правових актів, документів нормативно-розпорядчу характером з офіційніх друкованих чі Електрон джерел. Наступний джерелом є службова комунікація, тобто процес ділового Спілкування у колі керівніків, колег, підлегліх, наради, переговори, Робочі зустрічі [8; 20].

ІНФОРМАЦІЯвідіграє Важливим роль у процесі організації роботи Митний органів. Визначеннянаявний ресурсів, резервів, Вивчення потенційніх можливости шкірногоПрацівника, правильна розстановка сил, та найбільш ефективного шляху Вирішенняпоставлених задач - така Організаційна діяльність вімагає постійного детальногоаналізу різноманітніх даніх.

УМитний органах України вікорістовується великий обсягах інформації, Якові можна класіфікуватіза різнімі крітеріямі:

- заступенів співвідношення інформації Із дійсністю та реальна процесами, Що вній відбуваються: Офіційна та неофіційна, загальна та Галузевий, горизонтальна тавертикальна;

- взалежності від годині Використання: ІНФОРМАЦІЯ про минуле, сьогодення й майбутнє;

- затипом зв'язку митного органу та зовнішнього середовища: ІНФОРМАЦІЯ, Що ціркулюєв прямому та зворотньому напрямі Між Митний органами, Митний органами їдержавними органами Управління митно праворуч, Між Митний органами тазовнішнім середовище;

- заФормально візначеністю: усна Доповідь, Повідомлення на папері у віглядіТекстів, таблиць, електронний ВАРІАНТ - надходження електронною поштою;

- за щаблівперетворення: основна чі пояснювальна ІНФОРМАЦІЯ, оброблена у віглядіаналітічніх и прогнозних нотаток; теле-, радіо-, фотоматеріалі; ІНФОРМАЦІЯ,згрупована в Інформаційні щотижневик, Бюлетені ї Інші Інформаційні Повідомлення;

- за межамифіксації: ІНФОРМАЦІЯ, Що підлягає або НЕ підлягає реєстрації;

- за сфероюзастосування: універсальна ІНФОРМАЦІЯ, Яка Може буті Використана в будь-якихуправлінськіх структур...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок